Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
20.04.2018
Ден на отворените врати на 19.04.2018г. и симулиран граждански процес [ още ... ]

 

   

Обяви за работа

 

    

 Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

 

 

РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Я В А:

 

 

Конкурс за длъжността „Съдебен секретар”

 

-Кратно описание на длъжността:    Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания;  изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания;  подготвя формуляри, графици и др. документи;

 

-Минимален размер на основната заплата – 606 лв.

  

-Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен секретар”:

·                    Степен на завършено образование – средно;

·                    Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони – Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата;

·              Отлично владеене на машинопис;     

·              Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

·              Отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;

·              Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.;

·              Добра комуникативност.

 

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „Съдебен секретар”.

 

 

Начин на провеждането на конкурса и оценяване на кандидатите:

 

Конкурсът да се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ етап бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.

Оценяването  се извършва по шестобална система /оценки от 2 до 6/.

 

Етапите на провеждане на конкурса включват както следва:

 

 

Първи етап

разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап

Втори етап

практически изпит – проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност, диктовка на текст за лимитирано време.

 

Трети етап

събеседване с кандидатите

 

 

 

Необходими документи за участие в конкурса:

-писмено заявление за участие в конкурс;

-подробна автобиография – европейски формат;

-копие от лична карта;

-копие от диплома за завършена степен на образование;

-копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;

-свидетелство за съдимост-оригинал;

-медицинско свидетелство-оригинал;

-декларация по чл.136 от ПАС;

-декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във вр. с чл.107а, ал.1 от КТ;

-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

 

 

 

 

Място на подаване на документите:

Районен съд- гр.Несебър, ул. “ Иван Вазов” 23, етаж 1, стая 3, адм.секретар.

 

Срок на подаване на документите:  18 декември 2017г., включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени в сградата на РС- Несебър на ул. “Иван Вазов” 23, както и на сайта на съда: www.rs-nesebar.org.

 

 


 

 

 Длъжностна характеристика Съдебен секретар"

 Заповед на Адм.ръководител на Районен съд Несебър

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас