РЕШЕНИЕ

 

                                                              07.02.2011 г.                                            гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                          наказателен състав

на двадесет и седми януари през две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар А.Г.

прокурор…………………………

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД № 1006 по описа за 2010 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на част V, глава 28 от НПК.

Производството е образувано по повод постановление на Районна прокуратура- гр. Несебър от 03.12.2010 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на С.И.Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, живущ ***, ЕГН **********, за това, че на 12.07.2010 г., около 02,00 ч., в гр. Несебър, кръговото кръстовище, управлявал МПС- лек автомобил марка „О.В.” с ДК№ Р .... РМ, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

В съдебно заседание не се явява представител на Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена.

Обвиняемият не се явява, редовно уведомен, и не се представлява.

Съдът, като взе предвид приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На инкриминираната дата св. И. бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 02,00 ч. в гр. Несебър, на кръговото кръстовище, спрял за проверка лек автомобил марка „О.В.” с ДК№ Р .... РМ, управляван от обвиняемия. При извършената проверка се установило, че Н. няма свидетелство за правоуправление и след извършена справка станало ясно, че същия е неправоспособен водач, наказван вече за това деяние по административен ред. Видно от приложеното Наказателно постановление № 628/10/21.06.2010 г. /влязло в сила на 03.07.2010 г./ обвиняемият е санкциониран по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. Така описаната фактическа обстановка се подкрепя от материалите по ДП № 14- 1444/2010 г. по описа на РПУ- гр. Несебър, а именно протокол за разпит на св. И., акт за установяване на административно нарушение № 831704/12.07.2010 г., цитираното по- горе наказателно постановление.

С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343в, ал.2 от НПК, съгласно който се наказва всеки, който в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление извърши такова деяние. Видно от отбелязването на приложеното наказателно постановление, считано от 03.07.2010 г. е започнало да тече посочения в нормата срок като към 12.07.2010 г. /датата на деянието/ не е бил изтекъл. Видно от приложената към ДП обширна справка от ОДП- Русе Н. е системен нарушител на правилата за движение по пътищата, като на същия е иззето свидетелството за управление на МПС, поради това, че са му отнети всички контролни точки. Ето защо настоящата инстанция намира, че Н. абсолютно съзнателно е управлявал МПС, знаейки че не притежава съответното свидетелство и въпреки че няма право на това.

При определяне на наказанието съдът споделя изложеното в постановлението на РП- Несебър, че са налице предпоставките за прилагане на чл.78а от НК. Съгласно цитираната норма пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 1. за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; 2. деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; 3. причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Предвиденото от законодателят наказание за извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК е лишаване от свобода до две години. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост обвиняемият е неосъждан, няма данни да е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 и от деянието не са били причинени имуществени вреди. Ето защо Н. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложена глоба. При определяне размера на същата съдът отчете младата възраст на обвиняемия и съжалението за извършеното. По никакъв начин обаче не може да се пренебрегне обширната справка за наложени наказания от органите на КАТ, като по някой от наказателни постановления обвиняемият е санкциониран за повече от две нарушения. Това съдът приема като отежняващо вината обстоятелство, което говори за сравнително високата степен на обществена опасност на обвиняемия. Въпреки това обаче настоящата инстанция намира, че следва да бъде даден шанс на Н. като наказанието му бъде определено в предвидения в закона минимален размер от 1000 лв., което в достатъчна степен би допринесла за дисциплинирането му и би му подействала превантивно.

Мотивиран от горното, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА С.И.Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010 г., около 02,00 ч., в гр. Несебър, кръговото кръстовище, управлявал МПС- лек автомобил марка „О.В.” с ДК№ Р .... РМ, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: