Р Е Ш Е Н И Е

№ 186                                                       27.04.2011г.                                           гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и четвърти март                             две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:

                    Председател: Йорданка Майска

Секретар: Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Майска

НАХДело № 13 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на М.И.П. с ЕГН-********** *** против Наказателно постановление № 5174/30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева. Моли се съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. Сочи писмени и гласни доказателства.

За РУП-гр.Несебър, представител не се явява. Представят писмени и ангажират гласни доказателства.

Съдът намира, че жалбата е подадена в срок пред надлежната инстанция от лице, което има правен интерес и съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

След поотделна и съвокупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

На 14.11.2010г., около 20.30 часа, на провлака между старата и новата част на гр.Несебър, две колони от автомобили, сред които и управлявания от жалбоподателя л.а. Форд„Мондео” с ДК №******** потеглили едновременно по двете ленти на провлака от Стария град Несебър в посока новата част на града. След като стигнали до средата на провлака, водачите спрели автомобилите, слезли от тях, заключили ги и си тръгнали. В резултат на това било възпрепятствано нормалното движение по провлака. За така установеното нарушение, на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 5174/18.11.2010г., въз основа на който е издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Горното се потвърждава изцяло от показанията на актосъставителя М.Г. – мл.автоконтрольор при РУП-гр.Несебър, свидетел при установяване на нарушението. Същият пред съда установява, че АУАН е съставен няколко дни след установяване на нарушението, след установяване на водачите на паркираните на процесната дата автомобили, което е станало при прибиране на автомобилите от провлака.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя П., която е сезирала съдът с жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство по делото. В жалбата си същата не отрича, че е управлявала автомобила на процесната дата. Сочи, че при отиване с автомобила към новата част на гр.Несебър, на провлака видяла пред себе си автомобили и тъй като нямало как да продължи, излязла от колата, заключила я й я оставила на место. В съдебно заседание води свидетел – Николинка Колева, която установява пред съда, че през месец ноември 2010г., след 20.00 часа, видяла жалб.П. да върви пеша от старата част на града по посока новия град и при разговор между двете разбрала от П.,че на провлака имало задръстване, поради което се наложило последната да заключи и остави автомобила си на провлака и да продължи пеша към дома на възрастната си майка, за да помогне при обгрижването й.

Съдът в контекста на правомощията си по съдебния контрол, след като провери изцяло и служебно съставения акт за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Събраните по делото писмени и гласни доказателства мотивират съда да приеме, че на процесната дата – 14.11.2010г., жалбоподателят безспорно е нарушила разпоредбата на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, поради което законосъобразно е бил санкционирана. Изложените в акта за установяване на административното нарушение фактически констатации съответстват на тези в издаденото въз основа на него наказателно постановление и се подкрепят изцяло от показанията на свид.Г., очевидец при извършването на нарушението. Същият се е намирал на место с отлична видимост към случващото се на провлака между новият и старият град Несебър на горепосочената дата. По делото не се спори, че жалбоподателят е упралявал посоченият в акта и НП автомобил на процесната дата. Съдът не констатира нарушения на административно-производствените правила при съставянето на акта, съответно при издаване на наказателното постановление.

По отношение наложеното на жалбоподателя административно наказание – глоба в размер на 300 лева, за да се произнесе, съдът съобрази следното:

Наложеното на жалбоподателят административно наказание – глоба съвпада с предвидения от закона максимум. По делото липсват данни към момента на установяване на административното нарушение на жалбоподателя да са били налагани административни наказания за нарушения по ЗДвП. В тази връзка, настоящият съдебен състав счита, че са налице основания за изменение на атакуваното наказателно постановление в санкционната му част, като бъде намалено наложеното му наказание до предвидения от закона минимум от 100 /сто/ лева.

Съдът счита, че така намалено, административното наказание съответства на степента на обществена опасност на установеното от органите по КАТ нарушение и на личността на дееца, и в максимална степен би способствало за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5180/30.11.2010г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на М.И.П. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

    

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: