РЕШЕНИЕ

 

№ 162                                                        08.04.2011 г.                                             гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                               наказателен състав на първи март през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                               Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар К.Л.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД№ 1027 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на „В.Т.” АД- гр. Пловдив против Наказателно постановление № 22408 от 27.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 55, ал.2 от Закона за туризма, на дружеството е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лв. и за нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ- имуществена санкция в размер на 1000 лв. Моли се съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. Не се ангажират доказателства.

Наказващият орган не изпраща представител.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

При извършена проверка на 24.08.2010 г. от служители на Регионалната дирекция на КЗП в гр. Бургас, на бар „Ф.”, находящ се в КК „С.б.”, хотел „ч.”, стопанисвано от дружеството- жалбоподател, е констатирано, че над входа на обекта има светещ надпис „ресторант Ф.- бар”, а по удостоверение за категоризация заведението е бар. Чрез този надпис търговецът въвеждал в заблуждение туриста. Освен това в обекта нямало писоари, пердета или щори съобразно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечение. За това нарушение на 25.08.2010 г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 22408, въз основа на който е издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Съдът в контекста на правомощията си на съдебния контрол, след като провери изцяло и служебно законосъобразността на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, намери, че не са допуснати съществени процесуални нарушения.

По същество:

От изпратеният по делото факс от страна на дружеството- жалбоподател става ясно, че същото не оспорва факта, че над входа на обекта има такъв светещ надпис, като според него с това не се заблуждавал туриста, а се давала допълнителна информация за клиента относно предлаганите услуги в заведението. Предвид на това се приема за безспорно, че такъв надпис съществува. Съдът обаче не споделя твърденията на жалбоподателя, изложени по- горе. Между заведение тип бар и заведение тип ресторант има огромна разлика, като изписването и на двете със сигурност обърква туриста какъв в крайна сметка е вида на заведението и какво се предлага в него. Това от своя стана безспорно въвежда в заблуждение клиента. Без значение е дали в района има друг обект с наименование „Ф.”. Предвид на това правилно на дружеството е съставен акт и впоследствие издадено наказателно постановление за нарушение по чл. 55, ал.2 от Закона за туризма. По отношение на другото нарушение по делото не се ангажираха доказателства от страна на наказващият орган, в чиято тежест бе да докаже твърденията си, изложени в акта за установяване на административно нарушение, поради което в тази му част наказателното постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22408 от 27.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл.46, т.1 от Закона за туризма, на „В.Т.” АД- гр. Пловдив е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв.

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22408 от 27.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 55, ал.2 от Закона за туризма, на „В.Т.” АД- гр. Пловдив е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лв.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 

        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: