РЕШЕНИЕ

 

№ 169                                                         13.04.2011 г.                                             гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                               наказателен състав  на седемнадесети март през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                               Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар К.Л.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД№ 47 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалбата на В. Василев С., живущ ***, против Наказателно постановление № 323/01.12.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лева. Моли се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, алтернативно да се намали наказанието до предвидения в наредбата минимален размер. В съдебно заседание жалбата се поддържа, не се ангажират доказателства.

Наказващият орган, чрез процесуалният си представител, взема становище за неоснователност на жалбата и правилност на атакувания акт.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От представеният по делото акт за установяване на административно нарушение № 866364/02.09.2010 г. става ясно, че на 08.08.2010 г., около 10,30 ч., в гр. Несебър, ул. „Иван Асен ІІ”, пред дом № 3, жалбоподателят извършил действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение, като на улицата отправил обидни думи на висок тон и замерил с табуретка Димитринка Башиянова, с което нарушил обичайните норми на морал и поведение на обществени места, което деяние било запретено съгласно чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общ.С.- гр. Несебър. Административнонаказващият орган, като взел предвид преписката по случая, намерил, че от С. е било извършено виновно посоченото в акта деяние и издал обжалваното наказателно постановление.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно за нарушения при издаването на акта за установяване на административното нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи намира, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения на административнонаказателната процедура.

От разпитаният в хода на съдебното производство свидетел Д. и от приложената по делото преписка № 2615/2010 г. по описа на РП- Несебър, стана ясно, че на 08.08.2010 г. в РУП- Несебър е подадена жалба от Д.П. Б.. Същата заявила, че на този ден около 10,30 ч. пред дома си е била обиждана от С., както и заплашена- тя и внука й А. Г. Ж.. Башиянова била замерена от С. с табуретка. По повод на жалбата била извършена проверка, бил установен жалбоподателя, който в обясненията си признал изложеното по- горе, като е заявил, че е бил провокиран от молителката. Предвид на това и въпреки твърденията на С., неподкрепени с доказателства, настоящата инстанция намира, че правилно на същия е бил съставен акт за установяване на административно нарушение и впоследствие издадено наказателно постановление. Жалбоподателят с действията си /отправяне на обидни думи, заплахи, замерване с тежък предмет, извършено на публично място- улицата/ е нарушил обичайните норми на морала и поведение, което съставлява нарушение на чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър. Без значение е мотива за извършване на нарушението. Според св. Д. всичко това е било извършено пред граждани, което още повече навежда на извода за нарушение на моралните норми на поведение на публично място, което е станало достояние на обществото.

При преценка относно размера на наложеното наказание обаче настоящата инстанция намира, че същото е определено незаконосъобразно. Видно от нормата на чл.2, ал.6 от наредбата за такъв вид деяния се предвижда санкция в размер от 50 лв. до 200 лв. По делото няма данни нарушението да е извършено повторно като няма изложени мотиви какво е провокирало наказващият орган да наложи наказание в близък до максималния размер. Предвид на това съдът намира, че глобата следва да бъде намалена до предвидения от наредбата минимум, а именно на 50 лв.

С оглед гореизложеното наказателното постановление следва да бъде изменено досежно размера на наложеното наказание.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 323/01.12.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на В. Василев С., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба, като НАМАЛЯВА размера на същото от 150 лв. /сто и петдесет лева/ на 50 лв. /петдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: