Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 237                                          20.05.2011 година                                            гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Несебърският районен съд                                                              наказателен състав

На двадесет и първи април                                      две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Спасова

при секретаря Д.Г.

като разгледа докладваното от съдията Спасова

н.а.х. дело № 50 по описа за 2011 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и следв. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от Е. Ф.-* ***, представлявано от П.А.С., с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “Ц. Б.*** О.” №**, против наказателно постановление № 03 - 640/22.11.2010 г. на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас. В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска същото да бъде отменено изцяло.

Административно наказващият орган РИОКОЗ оспорва жалбата. Ангажира писмени и гласни доказателства.

Жалбата е подадена от надлежна страна и в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Административно наказателното производство е образувано за административно нарушение по чл.15, ал.1 във вр. с чл.14, ал.1, т.6 от ЗХ. Съгласно словесното описание в АУАН и НП административното нарушение е за това, че жалбоподателят писмено не е уведомил РИОКОЗ за настъпилата промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в удостоверението за регистрация на фирмата №Т024103082 от 22.07.2004 г. по чл.14, ал.1, т.6 от ЗХ. Към релевантната дата – 20.09.2010 г., когато е констатирано нарушението и е съставен АУАН, съгласно чл.14, ал.1, т.6 от ЗХ подлежи на вписване ветеринарния регистрационен номер за обектите, вписани в регистъра на РВМС. В хода на производството от разпитаните свидетели и приетите писмени доказателства се установява, че АУАН е съставен за това, че жалбоподателят не е уведомил за настъпилата промяна по отношение на наименованието и управителят на фирмата, които са обстоятелства относно фирмата, подлежащи на вписване съгласно чл.14, ал.1, т.7 от ЗХ. Настоящият състав не възприема тезата на процесуалния представител на административно наказващия орган, че се касае до техническа грешка в изписване на правната квалификация, която не е ограничила правото на защита на нарушителя, тъй като нарушението било ясно описано. Дори да се приеме, че се касае до техническа грешка вследствие множеството законодателни промени, направени в кратък период от време, в конкретния случай това пак е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя по следните съображения: Видно от обстоятелствената част на НП няма подробно и детайлно описание на конкретните обстоятелства, по отношение на които са констатирани промени в сравнение с първоначално вписаните в удостоверението за регистрация. В съдебно заседание се установява, че променените обстоятелства касаят наименованието и управителя на фирмата - от „Е. Р. Х.” **, представлявано от Г. Ч., на „Е. Ф.-*” ***, представлявано от П.С.. Никъде в словесното описание на НП обаче не е посочено, че се касае именно до релевантните обстоятелства, установени в хода на съдебното производство - наименование и управител на юридическото лице – титуляр на издаденото удостоверение за регистрация. Че се касае именно до тези две обстоятелства, предвидени в разпоредбата на чл.14, ал.1, т.7 от ЗХ, може да се достигне единствено въз основа на анализ на събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, а това е недопустимо в съдебната фаза на административно наказателното производство. В издаденото НП е използвана само общата формулировка „промяна в обстоятелства, подлежащи на вписване по чл.14, ал.1, т.6 от ЗХ“, без обаче да е конкретизирано описателно кои са тези обстоятелства и без дори да е посочено, че се обстоятелства относно фирмата. За да има техническа грешка и тази техническа грешка да не е довела до нарушаване на правото на защита на нарушителя, следва обстоятелствата в АУАН и НП да са описани по начин, че да не оставят съмнение за конкретното вменено административно нарушение. В настоящия случай няма как да се направи такъв извод при условие, че в НП административно наказващият орган не е обективирал словесно и описателно обстоятелствата, за които е констатирано нарушението – наименование и управител на фирмата. Административно наказващият орган се е задоволил да възпроизведе дословно общата формулировка, визирана в закона – „обстоятелства, подлежащи на вписване”, без посочване на тези конкретни обстоятелства, констатирани в нарушение на разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗХ от актосъставителя. С това административно наказващият орган, освен всичко друго, е нарушил и задължението си, вменено с чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН да посочи обстоятелствата, при които е извършено нарушението. По арг. на 53, ал.2 от ЗАНН такава нередовност на НП е непоправима за разлика от АУАН и сама по себе си е основание за отмяна на НП като незаконосъобразно. В случая фактическите констатации не са достатъчно ясно и пълно изложени в обстоятелствената част на НП, за да може да се заключи, че се касае само до техническа грешка при изписване на правната квалификация и още по – малко, че тази техническа грешка не е довела до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя.

С оглед горното съдът констатира допуснати съществени процесуални нарушения, ограничили пълноценното реализиране на правото на защита на жалбоподателя - основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03 - 640/22.11.2010 г. на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което на Е. Ф.-* ***, представлявано от П.А.С., с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. Ц. Б.*** О.№**, за административно нарушение по чл.14, ал1, т.6 и чл.15, ал.1 от ЗХ е наложена имуществена санкция от 1000 лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: