О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

                                                  30.12.2011 г.                                           Град Несебър

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                     наказателен състав

На тридесети декември през две хиляди и единадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Таня Спасова

като разгледа докладваното от съдия Спасова

Частно Наказателно Дело №1059 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото се движи по реда на чл.243, ал.3 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпила жалба от Н.Ц.К., с ЕГН **********, живуща в к.к. Слънчев бряг, ................, против постановление на РП-Несебър от 09.12.2011 г. в частта, с която частично е прекратено наказателното производство по ДП №14-2087/2010 г. на РУП-Несебър.

Съдът след като се запозна с изложението по постъпилата жалба, атакуваното постановление на РП-Несебър, приложените материали по досъдебното производство и съобрази закона, намира за установена следната фактическа обстановка:

            Досъдебното производство касае престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Същото е образувано на 15.09.2010 г. по тъжба на свидетелката Н.Ц.К., законен представител и майка на детето Т.И.П. срещу бащата И.П. П.в.

Последният е бил привлечен в качеството на обвиняем на 22.02.2011 г. по обвинение в извършване на престъпление по чл.183, ал.1 от НК с инкриминиран период от 01.01.2004 г. до 01.12.2010 г., касаещ дължими 83 месечни вноски за издръжката на детето в размер на 60 лева.

Въз основа на събраните в хода на разследването доказателства от прокурорът е направен извод, че обвиняемият е изплатил обща сума по задължението си във връзка с издръжката на детето Теодора в размер на 3 284 лева, което се равнява на 54 месечни вноски по 60 лева всяка. По този начин обвиняемият е изплатил задължението си за период от 4 години и 6 месеца или с други думи за времето от 01.01.2004 г. до 01.06.2008 г. От тогава същият не бил плащал дължимата издръжка, като с решение на РС-Несебър по гр.д. №614/2010 г., влязло в сила на 11.12.2011 г., същата била увеличена, считано от 05.05.2010 г. на 110 лева месечно.

Въз основа на горното РП-Несебър постановява частично прекратяване на наказателното производство относно два периода: за времето от 01.01.2004 г. до 01.06.2008 г., с оглед изплащане на дължимите месечни вноски за описания период, и за времето от 01.05.2010 г. до 01.12.2010 г., тъй като през това време обвиняемият бил останал безработен и бил в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по плащане на издръжка на детето Теодора.

Общо от обвинението са изключени 62 месечни вноски на обща стойност от 3 720 лева, като обвинението е потвърдено за периода от 01.06.2008 г. до 01.05.2010 г. или общо за 27 месечни вноски, по 60 лева всяка, на обща стойност от 1 260 лева.

РС-Несебър, за да се произнесе по жалбата на свидетелката Н.Ц. Карагьозова против постановлението на РП-Несебър от 09.12.2011 г., с което е частично прекратено наказателното производство, съобрази следното:

Изплащането на месечните вноски във връзка със задължението за издръжка изключва възможността периода, за който това изплащане е направено, да бъде включен в инкриминирания период на престъплението по чл.183, ал.1 от НК. В случая по делото са събрани достатъчно и убедителни доказателства, че за периода от 01.01.2004 г. до 01.06.2008 г. обвиняемият е погасил задължението си чрез изплащане на сумата от общо 3 284 лева, от които 350 лева чрез пощенски записи и 1 500 евро, равняващи се на 2 934 лева на ръка на свидетелката К..

За да обоснове горния извод съдът съобрази показанията на свидетелката Б., бивш работодател на обвиняемия и лицето, при което свидетелката К. и дъщеря й са отсядали неколкократно при пътуванията си в гр.Стара Загора. Според показанията на същата при едно такова гостуване през 2009 г. на дъщерята и майката по време на великденските празници обвиняемият взел назаем от свидетелката Байчева 1 500 евро, които пред нея предал на бившата си съпруга за издръжка на дъщеря им. Съдът възприема тези показания, тъй като същите са логични, житейски достоверни и съдът не констатира противоречия между тях и изложеното в обясненията на обвиняемия. В жалбата като довод е наведено единствено твърдението, че прокурорът предпочел да даде вяра на показанията на свидетелката Б., а не на детето Т. по този въпрос. Този довод не се възприема от съда, тъй като както от показанията на свидетелката Б., така и от обясненията на обвиняемия, се установява, че детето не е присъствало на посоченото събитие, а парите са били предадени на нейната майка - свидетелката Н.К.. Житейски нелогично при това е обстоятелството подобна немалка парична сума да бъде предадена в ръцете на едва тринадесетгодишното дете към оня момент. При преглед на тезите на свидетелката К. и обвиняемия съдът съобрази и обтегнатите отношения между двамата, поради което счита, че следва да даде вяра на тезата, подкрепена от показанията на единствения необвързан пряко със спора между двамата родители свидетел Байчева. На следващо място, именно през този период свидетелката К. и Т. са заминали за Англия, където Т. била започнала обучението си. Такова пътуване безспорно налага значителни финансови средства за издръжката на детето, което допълнително подкрепя изложеното в обясненията на обвиняемия, че тези пари са били дадени с това предназначение. Колкото до възражението в жалбата, че такива обстоятелства неправилно били установени със свидетелски показания, съдът го намира за неоснователно. Разпитът на свидетел е способ за събиране на доказателства, регламентиран в НПК, а последният не поставя никакви ограничения и условности досежно фактите и обстоятелствата, които могат да се установяват с него.

Относно разписките за сумата от 350 лева, съдът не счита, че има причина да не ги кредитира като писмени доказателства по делото, поради което и няма основание да се възприеме различно от твърдяното от обвиняемия, че посочената сума не е била надлежно изплатена на свидетелката К..

Относно втория период от 01.05.2010 г. до 01.12.2010 г., съдът не споделя аргументите на прокурора и счита, че в тази част жалбата е основателна. Това че обвиняемият е останал безработен и в недобро здравословно състояние според настоящия състав не се отразява на задължението му да изплаща месечна издръжка, постановена от съда в полза на негов низходящ, в случая детето Теодора. За реализиране на състава на чл. 183, ал.1 от НК от обективна и субективна страна са без значение трудовият статус и получаваното възнаграждение на осъдения на издръжка родител; здравословното му състояние; ново семейно или фактическо съжителстване на бившите съпрузи; наличието на други деца; поведението и финансовите възможности на родителя, комуто са възложени родителските права; предварителна уговорка с него да не се плаща издръжка и др. – така Решение № 188 от 4.07.2011 г. на ВКС по н. д. № 1157/2011 г., III н. о. С оглед цитираната практика, съдът намира, че изложените от прокурора факти относно трудовото и здравословното състояние на обвиняемия могат да се ценят единствено като смекчаващи обстоятелства при индивидуализацията на наказанието.

С оглед горното съдът приема, че жалбата е частично основателна, като постановлението в частта относно прекратяване на наказателното производство следва да се отмени в неправилната част, а в останалата прекратителна част да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на осн. чл.243, ал.5, т.1 и т.3 от НПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Постановление за прекратяване на наказателното производство от 09.12.2010 г. по ДП №14-2087/2010 г. по описа на РУП – Несебър, в частта му, с която е било частично прекратено наказателното производство досежно периода от 01.01.2004 г. до 01.06.2008 г., включващ месечни вноски за издръжка на обща стойност от 3 284 лева като правилно и законосъобразно.

           ОТМЕНЯ същото постановление в останалата прекратителна част досежно периода от 01.05.2010 г. до 01.12.2010 г., включващ месечни вноски за издръжка на обща стойност от 436 лева, и ВРЪЩА делото на РП-Несебър за продължаване на наказателното производство.        

         Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: