Р Е Ш Е Н И Е

№ 79                                           22.02.2011г.                            гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                          НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на четвърти февруари                                   две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:

                                                    Председател: Йорданка Майска

секретар Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Майска

наказателно административен характер дело № 1071 по описа за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото се движи по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Р.С.Я. с ЕГН – ********** ***, спирка”Марек”, у**********  против Наказателно постановление № 282/23.11.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.2, ал.3 и на осн.чл.2, ал.6, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.  Моли се атакуваното наказателно постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

Процесуалният представител на Община Несебър, взема становище, че атакуваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което моли същото да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение като неоснователна. Представя доказателства.

След поотделна и съвокупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

            На жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № ІІ-339/17.08.2010г. за това, че на същата дата около 03,30ч. в КК”Слънчев бряг” в бар „Ескейп”, стопанисван от „Р. Е.” ЕООД с Булстат-******** използва озвучителна техника без необходимата шумоизолация, с което е нарушил чл.3, ал.1 т Наредба № 1 на Общ.Несебър. Актът е съставен от И.Т. на длъжност полицай „Охрана на обществения ред” към РУП-Несебър в присъствието на св.В.К. и нарушителя Р.Я.. Възоснова на цитирания АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление /НП/, с което за това, че „на 17.08.2010г. около 03,30ч. в КК”Слънчев бряг” в бар „Ескейп” Я. е използвала озвучителна техника в заведение от открит тип, намиращо се в близост до жилищни сгради и хотелски комплекси, без същото да има необходимата шумоизолация, с което нарушава спокойствието и почивката на гражданите след 22,00ч., с което виновно е нарушила чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на ОС-Несебър, поради което и на осн.чл.2, ал.6, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на ОС…” е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв..

            С оглед гореустановеното и при цялостен преглед на представената административно-наказателна преписка настоящата инстанция намира, че атакуваното НП е издадено при груби нарушения на материалния закон, като при съставянето му са допуснати и съществени нарушения на административно-процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Така в обжалваното НП е посочена/допълнена фактическа обстановка, която не е установена от актосъставителя и съответно отразена в акта. На следващо место актосъставителят е квалифицирал установеното от него деяние, като нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на ОС-Несебър-разпоредба забраняваща използването на жива музика и озвучителна техника при следните хипотези: в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Докато в НП деянието е квалифицирано като нарушение по чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на ОС-Несебър – разпоредба забраняваща извършването на действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улици, площади, паркове и други обществени места. Административното наказание  в размер на 300лв. е наложено на основание чл.2, ал.6 от Наредба № 1 на ОС-Несебър, като видно от цитирания текст на наредбата ОС-Несебър е предвидил размери от 50лв. до 200лв. Следва да се отбележи, че е недопустимо административно-наказващият орган да променя правната квалификация, като въвежда нова такава за първи път в наказателното постановление, да въвежда фактическа обстановка, която не е установена от актосъставителя и отразена в акта, както и да налага наказания извън рамките на предвидените размери в съответния нормативен акт, тъй като по този начин се допуска грубо нарушение на правото на защита на жалбоподателя. На следващо место видно от НП същото е издадено на осн.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на ОС-Несебър, визираща кръга от лица, оправомощени да издават актове по тази наредба, след които са посочени и длъжностни лица на РПУ. Безспорно актът е съставен от св. И.Т. на длъжност полицай „Охрана на обществения ред” към РУП-Несебър. Липсват обаче доказателства, че св.Т. е сред длъжностните лица от РУП-Несебър  оправомощени със съответния вътрешноведомствен акт да съставят актове по тази наредба. Недопустимо е в случая разширително тълкуване на чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на ОС-Несебър, тъй като това би означавало практически всички длъжностни лица /в това число чистач, домакин и т.н./ към РПУ да могат да съставят актове по цитираната наредба. Следователно поради липса на нарочна заповед на началника на РУП-Несебър, издадена на основание чл. 61, ал.3 от Наредба № 1 на ОС-Несебър, в която да е посочен кръга от длъжностните лица към РУП-Несебър имащи право да съставят актове по тази наредба се налага извода, че акта възоснова на който е издадено атакуваното НП е издаден от некомпетентно лице.

По изложените съображения съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло, тъй като е издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като делото не следва да се разглежда по същество.

            Мотивиран от горното, съдът

Р          Е          Ш        И:

 

ОТМЕНЯВА № 282/23.11.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.2, ал.3 и на осн.чл.2, ал.6, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър на Р.С.Я. с ЕГН – ********** ***, спирка”Марек”, ул*******  е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. 

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.       

          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: