П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

24.01.2011 година                                                                            град Несебър              

 

НЕСЕБЪРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                              Наказателен състав

На двадесет и четвърти януари               две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                           

Секретар: Д.С.

Прокурор: Г. Русев

Сложи за разглеждане докладвано от председателя

Наказателно ОХ дело № 82 по описа за 2011 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

Обвиняемият Г.А.С. се явява лично и с адв. А.Ж. ***, служебно назначен за защитник на обвиняемия.

За РП- Несебър се явява прокурор Русев.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

          Производството е по реда на чл.381 и сл. от НПК и е образувано по повод внесено от РП-гр.Несебър споразумение за решаване на делото в досъдебното производство.

СНЕ се самоличността на обвиняемия, както следва:

Г.А.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** 21, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, общ работник в „Еко бул пак”, ЕГН **********.  

          СЪДЪТ на основание чл.274, ал.1 от НПК РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и на обвиняемия правата му по чл.55 от НПК.

          Адв. Ж.: Нямам искания за отвод на състава на съда, прокурора или секретаря.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото, в което сме обсъдили всички изискуеми от законодателя въпроси. Същото не противоречи на закона и морала и като такова моля да бъде одобрено, а производството по делото да бъде прекратено. Няма да соча други доказателства. 

Адв.Ж.:*** постигнахме споразумение, което моля да приемете и одобрите. Считам, че същото не противоречи на закона и морала. Няма да соча нови доказателства. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.А.С. на въпроси по чл.382, ал.4 от НПК: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

ДЕКЛАРАТОР:                                             / Г.А.С. /

                                     

          Съдът, след като изслуша становищата на страните, на основание чл.382, ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между Районна прокуратура- Несебър, защитника на обвиняемия - адв.А.Ж. и обвиняемият Г.А.С., както следва:

Обвиняемият се признава за виновен в това, че на 18.08.2010 г., около 14.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в бунгало находящо се в близост до хотел „Здравец” без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.30 от ЗКНВП държи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. приложение №1 от ЗКНВП 1,494гр. коноп /канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол – 0.20% и 3,981гр. коноп /канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол – 0.07% или общо тегло  на растителната маса 5,475гр на стойност 32.85лв- престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и субсидиарно прилагане на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. приложение №1, чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.30 от ЗКНВП.

Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”  по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За извършеното престъпление на обвиняемия Г.А.С. на основание чл.354а, ал.3, т.1,вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК се определя наказание“ЛОС” за срок от  5/пет/ месеца.

На осн.чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнение на наказанието за срок от 3 /три / години

 На осн.чл.55, ал.3 не налага кумулативно предвиденото наказание „глоба”.  

          От престъплението не са причинени имуществени вреди .

Разноски по делото в размер на 67.00 (шестдесет и седем) лева за експертиза и фотоалбум в тежест на обвиняемия.

                       

С П О Р А З У М Е Л И  С Е :

 

ПРОКУРОР:                           ЗАЩИТНИК:                 ОБВИНЯЕМ:

           /Г.Русев/                         /адв.А.Ж./                 /Г.С./

 

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото между страните споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 82/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, обвиняемия Г.А.С. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: Г.А.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** 21, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, общ работник в „Е.”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2010 г., около 14.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в бунгало, находящо се в близост до хотел „Здравец”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, а именно: 1.494 грама коноп (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол 0.20% и 3,981 грама коноп (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол 0.07%, на обща стойност 32.85лева, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

                НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 наказанието „глоба”, предвидено наред с наказанието “лишаване от свобода” в разпоредбата на чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.А.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 67.00 (шестдесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 82/2011 г. по описа на РС - Несебър.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г.А.С. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.А.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                   Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.

      

          СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: