РЕШЕНИЕ

 

№ 234                                                         16.05.2011 г.                                             гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                              наказателен състав  на седемнадесети март през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                               Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар К.Л.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД№ 1089 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на А.Д.А., живущ ***, против Наказателно постановление № 166 от 21.12.2010 г. на Директор на Държавно ловно стопанство- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.84, ал.1 и чл.43, ал.3, т.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на основание чл.84, ал.1 и чл.94, ал.1 от същия закон, на жалбоподателят е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева, „Лишаване от право на ловуване” за срок от 3 години, като е отнет в полза на Държавата ловна пушка ИЖ- 27М, кал.12, № 9408969. Моли се съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание жалбата се поддържа, ангажират се доказателства.

Наказващият орган, чрез процесуалният си представител, взема становище за неоснователност на жалбата и правилност на атакувания акт.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

     Представеният по делото акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 012558/05.11.2010 г. е съставен за това, че на 10.10.2010 г., в ДЛС- Несебър, землище на с. Баня и с. Раковсково, м. „Ченгене гьол /Цигански дол/ и м. „Златева чешма” жалбоподателят ловувал като се движел извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определените с разрешително за групов лов № 66862/06.10.2010 г., издадено от ДЛС- Несебър, място- ловностопански район Приселци, ловище Помпена станция, м. „Юсеинково”, без да е убил дивеч или уловил дивеч. Административно-наказващият орган, като взел предвид съставения акт, счел, че деянието е извършено виновно от страна на жалбоподателя и издал наказателното постановление.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно за нарушения при издаването на акта за установяване на административното нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, намира, че не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Действително за това нарушение са били издадени два акта за установяване на същото. От показанията на актосъставителя и приложената по делото докладна се установява, че първият с номер 12588/12.10.2010 г. е бил сгрешен, което довело до издаване на втория АУАН № 012558, въз основа на който е било издадено атакуваното наказателно постановление. Няма спор по делото и че въз основа на първия акт не е било издадено наказателно постановление и до настоящия момент. Предвид на това съдът намира, че към настоящия момент е изтекъл предвидения в ЗАНН 6- месечен срок за издаване на наказателно постановление, поради което няма опасност жалбоподателя да бъде санкциониран два пъти за едно и също деяние. Ето защо дори и да съставлява процесуално нарушение то това не е от категорията на съществените още повече, че между страните няма спор, че в отдели 565 и 560, както е посочено в сгрешения акт, жалбоподателя не е ловувал.

От показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетелите М. и С., както и тези на св. Й., безспорно се установява, че на посочената в акта дата, час и място е имало организиран лов, в който е участвал и жалбоподателя. При срещата на горски път, който бил граница между ловно- стопанския район на ДЛС- Несебър и този на ловна дружинка- Приселци, проверяващите са констатирали, че ловуващите излизали от м. „Златева чешма”. На место не било установено марката и модела на оръжието на А., с което същия е ловувал според св. Й.. Предвид на това настоящата инстанция намира, че по делото се установява, че жалбоподателя е ловувал по смисъла на ЗЛОД. По отношение на мястото на извършване на лова съдът намира, че това се е извършвало не в разрешеното за това место, а именно м. „Юсеинково”. Видно от скиците по делото м. „Цигански дол” и „Златева чешма” се намират от едната страна на въпросния горски път, а м. „Юсеинково” се намира от другата страна на пътя. Посочените местности дори не са гранични, тъй като между пътя и м. „Юсеинково” се намира м. „Ачмите”. Без значение е в случая къде се намира границата между ДЛС- Несебър и тази на дружинката на с. Приселци. Дори и да се установи, че лова е бил извършен в района на Приселци то същия не се е осъществявал в посочената в разрешението за групов лов местност, а в друга, което отново съставлява административно нарушение. Ето защо спора за границата е ирелевантен в случая.

По отношение на възражението за съставянето на акта в отсъствие на жалбоподателя то това не е съществено процесуално нарушение, тъй като с подаване на жалбата пред РС- Несебър в достатъчна степен санкционирания реализира правото си на защита.    

С оглед изложеното съдът намира, че правилно на жалбоподателят е бил съставен акт и впоследствие издадено наказателно постановление. Последното обаче следва да бъде отменено в частта, касаеща отнемане в полза на държавата на точно описано по вид, марка и модел ловно оръжие. Както бе упоменато по- горе за настоящата инстанция е безспорно, че А. е ловувал с оръжие, но по делото няма данни да е бил точно с това оръжие, описано в наказателното постановление. Представеното по делото удостоверение, издадено от РУП- Несебър не следва да бъде ценено. Същото съдържа обстоятелства, които предполагат издателя му да е бил лично на место, което не се установява по делото, т.е. няма как да се посочи в удостоверението кой с какво точно ловно оръжие е бил на лова. Може да се посочи какво оръжие е регистрирал в РУП- Несебър, но не и с какво е бил на лова, предвид на това, че е възможно някой от участниците да имат повече от едно оръжие.

С оглед изложеното атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено в частта относно отнемането на ловното оръжие, а в останалата част- потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 166 от 21.12.2010 г. на Директор на Държавно ловно стопанство- гр. Несебър, в частта, с която на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД, е отнето в полза на Държавата оръжието на А.Д.А., живущ ***, а именно ловна пушка ИЖ- 27М, кал.12, № 9408969.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която, на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на А.Д.А., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: