О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 104 08.02.2011 година, гр.Несебър

 

         Несебърският районен съд, граждански състав, на осми февруари две хиляди и единадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                              Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.д. № 104/2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба вх. № 846/07.02.2011 г. от М.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, *, против М.Ц. Д.П. ЕООД, представлявано от управителя Д.П., с искане да бъде задължено ответното дружество да изпълни предписание от 1990 г. за преместване на ищцата в регистратура или кабинет, като се нанесат промените в трудовата й книжка, да заплати дължимите осигуровки в полза на НОИ, с оглед уреждане на документите за пенсиониране на ищцата, както и да заплати на същата сумата от 55 080 лева, представляваща обезщетение по чл.317 във връзка с чл.217 от КТ за периода 01.11.1990 г. – 01.11.2007 г.

На 03.11.2010 г. в Районен съд- Несебър е постъпила искова молба от М.С.Д. против същия ответник, със същите искания. В нея е изложено, че по предписание на ТЕЛК от 1990 г. ищцата е следвало да бъде преместена от клиничен лаборант на работа в регистратура или на друга подходяща работа. Изложено е също, че това предписание не е било изпълнено от работодателя й, чийто правоприемник е ответното дружество, поради което, на основание чл.317, вр. чл.217 от КТ се дължи обезщетение в размер на 55080 лева за периода 01.11.1990 г. – 01.11.2007 г. Иска се да бъде осъдено ответното дружество да заплати посочената сума, както и да бъде задължено да впише преместване, трудоустрояване, стаж и заплата, за да може ищцата да се пенсионира, като за целта изиска извлечение от заплати, осигуровки и данъци за периода. По тази искова молба е образувано гр.д. № 1234/2010 г. по описа на РС- Несебър, производството по което не е приключило, видно от изготвената служебна справка.

Съгласно разпоредбата на чл. 126, ал.1 от ГПК, когато в един и същи съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда. Съдът счита, че в случая са налице предпоставките на цитираната разпоредба, поради което настоящото гр.д. № 104/2011 г. по описа на РС- Несебър следва да се прекрати.

         Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 104/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: