П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

                                                               12.07.2011 година                                град Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                          НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на дванадесети юли                                                       две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                           

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЕРБЕРОВА –ГЕОРГИЕВА                                                                                           

 

секретар: А.Г.

прокурор: Г.Р.   

сложи за разглеждане докладваното от съдия Берберова-Георгиева

наказателно общ характер дело № **9 по описа за 2011 година

           На именно повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Осъденото лице И.В.Т., редовно уведомен, се явява лично.

За РП- гр.Несебър редовно уведомени, се явява прокурор Р..

С разпореждане от 16.06.2011г. съдът предостави правна помощ на осъденото лице на основание чл.94, ал.1, т.6 от НПК, поради липса на упълномощен от Т. защитник по делото. Видно от постъпило по делото писмо с изх.№ 1372/06.07.2011г. на САК-гр.Бургас, за защитник на осъденото лице е определена адв С.М. от АК- гр.Бургас, която се явява в днешното съдебно заседание.

С оглед пълноценно охраняване правото на защита на осъденото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за защитник на И.В.Т. - адв.С.М. от АК- гр.Бургас.

Определението е окончателно.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК вр. чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, за определяне на общо наказание на осъдения Т. по всички влезли в сила присъди на осъденото лице.

Съдът докладва постъпила по делото справка с изх.№2199/27.07.2011г. от ОС „ИН”- гр.Бургас, сектор „Пробация”, Звено-гр.Несебър относно изтърпени от Т. наказания „Пробация”.

СНЕ се самоличността на осъденото лице, както следва:

И.В.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес: гр.Ямбол, ул. „****** и настоящ адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, *******, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора-Бургас, където изтърпява наказание ЛОС.

Адв.М.: Няма да правим отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът, като взе предвид, че са налице основанията на чл. 276 от НПК, ПОСТАНОВИ да се извърши съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

Адв. М.: Няма да соча нови доказателства.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства, както следва: Справка за съдимост на осъденото лице, ведно с приложени към нея бюлетини за съдимост, както и справка, относно изтърпените наказания „пробация” от осъдения Т..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ: Налице е усложнена престъпна дейност на осъдения Т., поради което на основание чл.306, ал.1 от НПК вр. чл.25 и чл.23 от НК, моля уважаемия съд да се произнесе с определение, като се определят няколко групи от общи наказания наложени с присъди на осъдения Т.. В първата група, НОХД № 92/2005 г. на ВС-гр.Сливен се кумулира с присъдата по НОХД № 95/2005г. на Военен съд- гр.Сливен, като по двете присъди се определи едно общо наказание, а именно най-тежкото измежду тях „лишаване от свобода” за срок от осем месеца, като се отложи изпълнението на така наложеното общо наказание на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. На основание чл.23, ал.3 от НК, така определеното общо наказание от осем месеца с изпитателен срок от три години следва да се присъедини наложеното по НАХД № 1669/2005 г. на РС- гр.Ямбол и НАХД № 11/2006 г. на РС- гр.Средец наложените наказания „глоба”, съответно в размер на 600 лева и 650 лева. Петата присъда по НОХД № 51/2006г. на РС- гр.Ямбол не влиза в група и следва да се търпи отделно наказанието „пробация” за срок от две години, което е изтърпяно изцяло към която „пробация” на основание чл.23, ал.2 от НК следва да се присъедини наложеното наказание „глоба” в размер на 200 лева по НОХД № 912/2007 г. на РС- гр.Ямбол. Седмата присъда също не влиза в група и се търпи самостоятелно. По присъдата по НОХД № 31/2009г. на РС-гр.Несебър наложеното наказание „пробация” следва да се търпи отделно, като същото е изтърпяно изцяло и към което наказание на основание чл. 23, ал. 3 от НК следва да се присъедини наложеното наказание „глоба” в размер на **0 лева, наложено по НОХД № **28/2009 г. на РС- гр.Ямбол. Деветата присъда по НОХД № 122/20**г. на РС-гр.Несебър, с която е наложено на осъденото лице наказание „пробация” в размер на една година и шест месеца с периодичност на явяване два пъти седмично, което е търпяно до 12.04.2011 г. не влиза в нито една група и следва да се търпи отделно, което наказание ще продължи да се търпи след като лишеният от свобода изтърпи наложеното му наказание по НОХД № **9/2011 г. на РС- гр.Несебър, с която присъда му е определено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца при първоначален „строг” режим на изтърпяване, което наказание също не влиза в нито една от групите и се търпи отделно. Считам, че така определените групи за общо наказание са най благоприятните за дееца и моля съда, да се произнесе с определение в този смисъл.

Адв.М.: Изцяло се присъединявам към становището на представителя на РП-гр.Несебър, както по отношение на групирането на определените наказания, така и относно тези, които изрично бяха посочени, че изрично не влизат в група и следва да се изтърпят отделно, включително и определената последна „пробация” по НОХД № 122/20** г., от която са изтърпени пет месеца. Изтърпяването на това наказание е прекъснато на 12.04.2011г., също считам, че следва да бъде изтърпяно отделно, както й последното определено наказание по НОХД № **9/2011 г. на РС- гр.Несебър, което е ефективно шест месеца „лишаване от свобода” при първоначален „строг” режим, като част от това наказание се изтърпява в момента, а останалата част следва да бъде изтърпяна отделно.

Осъденото лице Т.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

По хода на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА изслушването на съдебните прения и дава последната дума на осъденото лице.

Осъденото лице Т.: Ако може да ми бъде свален режима.

Съдът, след като изслуша последната дума на осъденото лице, обяви, че се оттегля на тайно съвещание за постановяване на определението си, което ще бъде прочетено в 11.40 часа.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че се оттегля на тайно съвещание за постановяване на определение, което ще бъде прочетено в 15.30 часа.

 

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Видно от приложената по делото справка за съдимост, ведно с приложените към същата бюлетини за съдимост на осъденото лице, И.В.Т. с ЕГН ********** е осъждан, както следва:

1.Със споразумение по НОХД № 92/2005г. на ВС-гр.Сливен, за деяние извършено на 12.06.2005г., на Т. е наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Споразумението е влязло в сила на 25.11.2005г.

2.С присъда по НОХД № 95/2005г. по описа на ВС-гр.Сливен, за деяние извършено на 31.07.2005г., на Т. е наложено наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Присъдата е влязла в сила на 16.12.2005г.

3.С решение по НАХД № 1669/2005г. на РС-гр.Ямбол, за деяние извършено на 07.**.2005г., на Т. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА.

Решението е влязло в сила на 24.01.2006г.

4. С решение по НАХД № 11/2006г. на РС-гр.Ямбол, за деяние извършено на 11.11.2005г., на Т. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 650 /ШЕСТСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

Решението е влязло в сила на 14.04.2006г.

5.С присъда по НОХД № 451/2006г. на РС-гр.Ямбол, за деяние извършено в периода месец април 2004г. – месец февруари 2006г. вкл., на Т. е наложено наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен  служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

Присъдата е влязла в сила на 26.04.2006г.

От представената по делото справка с изх.№ 2199 от 27.07.2011г. на ОС „ИН” – гр.Бургас, сектор „Пробация” се установява, че Т. е изтърпял ИЗЦЯЛО наказанието пробация по НОХД № 451/2006г. на РС-Ямбол в периода 09.05.2006г. – 09.05.2008г.

6.С присъда по НОХД № 912/2007г. на РС-гр.Ямбол, за деяние извършено в периода месец май 2006г. – месец февруари 2007г., на Т. е наложено наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ЛЕВА.

Присъдата е влязла в сила на 06.**.2007г.

7.Със споразумение по НОХД № 231/2009г. на РС-гр.Несебър, за деяние извършено на 27.04.2009г., на Т. е наложено наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен  служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 /СТО И ОСЕМДЕСЕТ/ ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА.

Споразумението е влязло в сила на 11.05.2009г.

От представената по делото справка с изх.№ 2199 от 27.07.2011г. на ОС „ИН” – гр.Бургас, сектор „Пробация” се установява, че Т. е изтърпял ИЗЦЯЛО наказанието пробация по НОХД № 231/2009г. на РС-Несебър в периода 21.05.2009г. – 21.05.20**г.

8.Със споразумение по НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, за деяние извършено в периода месец септември 2008г. до месец май 2009г. вкл., на Т. е наложено наказание ГЛОБА в размер на **0 /СТО/ ЛЕВА.

Споразумението е влязло в сила на 29.**.2009г.

9.Със споразумение по НОХД № 122/20**г. по описа на РС-гр.Несебър, за деяние извършено на 22.11.2009г., на Т. е наложено наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен  служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на **0 /СТО/ ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА.

Споразумението е влязло в сила на 27.04.20**г.

От представената по делото справка с изх.№ 2199 от 27.07.2011г. на ОС „ИН” – гр.Бургас, сектор „Пробация” се установява, че на 04.06.20**г. е приведено в изпълнение наложеното на Т. наказание пробация по НОХД № 122/2009г. на РС-Несебър. Изпълнението на наказанието пробация е прекъснато на 12.04.2011г., от която дата осъденото лице търпи наказание лишаване от свобода по НОХД № **9/2011г. на РС-гр.Несебър.

**.С присъда по НОХД № **9/2011г. по описа на РС-гр.Несебър, за деяние извършено на 16.09.20**г., на Т. е наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.

Присъдата е влязла в сила на 01.04.2011г.

От представената по делото справка с изх.№ 2199 от 27.07.2011г. на ОС „ИН” – гр.Бургас, сектор „Пробация” се установява, че Т. е започнал да търпи наказанието шест месеца лишаване от свобода по НОХД № **9/2011г. на РС-Несебър на 12.04.2011г.

 

Видно от изложеното състояние за съдимост, налице е усложнена форма на престъпна дейност на осъдения Т., при която следва да се групират наложените наказания с влезлите в сила присъди в съчетание, най-благоприятно за осъденото лице. Съгласно посочения принцип, настоящият съдебен състав намира за установено следното:

Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 92/2005г. и НОХД № 95/2005г., двете по описа на ВС-гр.Сливен, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  изпълнението на което следва да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Това е така, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, Т. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях.

На следващо място, съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 231/2009г. на РС-гр.Несебър и НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, а именно – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен  служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 /СТО И ОСЕМДЕСЕТ/ ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА. Това е така, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, Т. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. На основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ следва да бъде ПРИСПАДНАТО, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното ОБЩО наказание, следва да бъде ПРИСЪЕДИНЕНО ИЗЦЯЛО наложеното на Т. наказание по НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, а именно -  ГЛОБА в размер на **0 /СТО/ ЛЕВА.

По отношение наложените на Т. наказания по останалите влезли в сила присъди, съдът като съобрази, че същите не се намират в отношение на съвкупност, намира, че всяко от тях следва бъде изтърпяно поотделно от осъденото лице.

Що се отнася до наложените на Т. административни наказания, същите не подлежат на кумулиране по реда на настоящото производство, тъй като не съставляват наказания по смисъла на НК. За тях се прилагат правилото на чл.18 от ЗАНН, съгласно което, същите следва да се изтърпят поотделно.

Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 92/2005г. и НОХД № 95/2005г., двете по описа на ВС-гр.Сливен, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  изпълнението на което следва да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 231/2009г. на РС-гр.Несебър и НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, а именно – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен  служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 /СТО И ОСЕМДЕСЕТ/ ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА.

ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.

ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ, наложеното на Т. наказание по НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, а именно -  ГЛОБА в размер на **0 /СТО/ ЛЕВА.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Определението бе обявено на страните в 11.40 часа в присъствието на осъденото лице, неговият защитник и представителят на РП-гр.Несебър. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.

УКАЗВА след влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър, на Бюро „Съдимост” при РС-гр.Тополовград и на Началника на Затвора-гр.Бургас за сведение и изпълнение.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.45 часа с прочитане определението на съда.

 

СЕКРЕТАР:                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: