Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

180                                                        26.04.2011 година                                        гр. Несебър

 

       В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                                           наказателен състав

На първи април                                                                                две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Таня Спасова

при секретаря Д.Г. като разгледа докладваното от съдия Спасова н.а.х.дело № 158 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

              С Наказателно постановление №894/17.09.2010 г. на Директора на Териториална Дирекция на НАП гр.Бургас на „А. Т.“ ООД, с ЕИК******, представлявано от Б.С.С., със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, у*******, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ.

            Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Б.С.С. в качеството му на управител на санкционираното юрдическо лице, който обжалва същото с оплакване за допуснати съществени процесуални нарушения, като излага подробни доводи в тази връзка. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление.

АНО чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП-законосъобразно.

            Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

            С наказателно постановление №894/17.09.2010 г. на Директора на Териториална Дирекция на НАП гр.Бургас дружеството - жалбоподател е санкционирано, за това, че при извършена на 20.08.2010 год. проверка в обект–ресторант в гр.Несебър, ул. ***** стопанисвано от А.Т. ООД, се констатирало, че в търговския обект не се съхранява паспорта на ФУ модел I SL 3811-01 M с ИН на ФУ IS003827 и ФП №005598, като при поискване не бил представен на проверяващите органи. Посочено е в обстоятелствената част на наказателното постановление, че това си деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ, като в диспозитивната част на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция от 500 лева.

Атакуванато наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН №9694-0022089 от 24.08.2010 г., като възпроизвежда фактическите констатации, описани в него от актосъставителя .а С., разпитана като свидетел в хода на съдебното следствие пред настоящата инстанция. Същата потвърждава отразените обстоятелства, че на място по време на проверката такъв паспорт не бил представен на проверяващите органи, въпреки че проверяващите изрично го поискали. Сочи, че в деня на съставяне на АУАН управителят Б.С. им представил изискуемия документ, но тъй като законът изисквал същият да се съхранява в търговския обект, същата съставила АУАН, в който като нарушен отразила чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ. Свидетелката обяснява, че била извършена цялостна проверка в заведението, включително дали се издават касови бонове, като не констатирали в заведението нарушения от този вид.

            Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно закононарушенията на атакуваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Разпоредбата на чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ изисква като дължимо поведение лицето, стопанисващо стационарен търговски обект, да съхранява в търговския обект паспорта на ФУ, с изключение на изрично посочените случаи по чл.14, ал.3 и чл.50, ал.6. От фактическите констатации в АУАН и НП, потвърдени от свидетелските показания на актосъставителя С., се установява, че на процесната дата при поискване от проверяващите органи такъв паспорт не е бил представен, респ. това е дало основание на проверяващите органи да приемат, че е нарушена визираната разпоредба на чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ. Въпреки изложеното с атакуванато наказателно постановление АНО е наложил имуществена санкция на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, съгласно която лице, което не издаде фискална касова бележка (фискален бон), се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

Обстоятелствата, при които е извършено административното нарушението, следва да бъдат подведени под конкретната правна норма, визираща състава на извършеното административно нарушение. Това именно има предвид разпоредбата на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, като изисква вписване на законните разпоредби, които са нарушени. Пълното съответствие между словесно описание на нарушението и цифровото изражение на правната квалификация на нарушението е гаранция за реализация на правото на защита в пълен обем, като противното води до неяснота за какво нарушение е издадено наказателното постановление и представлява съществено процесуално нарушение, неотстранимо в настоящото съдебно производство, което е самостоятелно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление. Видно от издаденото НП санкцията е наложена за осъществен състав на административно нарушение по чл.185, ал.1 от ЗДДС, която определя като наказуемо деяние, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка. Такъв състав не само че не е установено да е осъществен по делото, но и не съответства на словесното описание и законовите разпоредби, визирани в обстоятелствената част на АУАН и НП. Последното води до неяснота на правното основание, за което е ангажирана административно наказателна отговорност на жалбоподателя с издаденото НП, респ. е неотстранимо в настоящата съдебна фаза на процеса.

            С оглед гореизложеното, настоящата инстанция намира жалбата за основателна, поради което и атакуваното наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

            Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

 

                                                                      Р  Е  Ш  И :

 

                  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №894/17.09.2010 г. на Директора на Териториална Дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „А.к Т.“ ООД, с ЕИК ******, представлявано от Б.С.С., със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ул. *******, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: