О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                             08.03.2011г.                                              гр.Несебър

                     

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                      НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на осми март                                                             две хиляди и единадесета година

в закрито заседание в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

 

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

частно наказателно дело № 179 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.3 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилата жалба от „П.”, подадена чрез процесуалния им представител – адв.А.Т.,*** /над партера/, ап.9, тел: 0******* ел.поща: ****** против Постановление от 16.02.2011г. на Районна прокуратура – гр.Несебър за прекратяване на досъдебно наказателно производство № 14-1518/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър, вх. № 2110/2010г. по описа на РП-гр.Несебър. С обжалваното постановление съответния прокурор от Районна прокуратура – гр.Несебър е приел въз основа на събраните по делото доказателства, че деянието не съставлява престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а административно нарушение по чл.81, ал.1 от ЗМГО, поради  което е прекратил производството по делото на осн.чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

Жалбоподателите считат, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, като излагат подробни съображения за това и молят за неговата отмяна.

Съдът след като се запозна с доводите, изложени в жалбите, атакуваното постановление на РП-Несебър, приложените доказателства по ДП № 14-1518/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър и съобрази закона, намира за установена следната фактическа обстановка:

На 12.08.2010г., по повод подаден в РУП-Несебър сигнал от адв.А.Т. в качеството си на пълномощник на „Турку енд Турку” ООД, за евентуално извършено престъпление от общ характер – по чл.172б от НК, е извършена проверка от служител в група „ИП” при РУП-Несебър, в търговски обект – магазин за промишлени стокиq стопанисван от ЕТ „Ш.”, находящ се в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, хотел „Атол”, партер. При извършената проверка в присъствието на  св.Х. – представляващ ЕТ „Ш.”, било установено, че във визираният търговски обект се предлагат за продажба стоки носещи графично и/или словно изображение, визуално сходно на регистрирани търговски марки „Пума” и „Джи Стар”, за които св.Ахмедов не представил документи удостоверяващи, че е получил съгласие от притежателя им за тяхното използване, като заявил, че не разполага с такива.

При извършеният на същата дата оглед на местопроизшествието от полицейски орган при РУП-Несебър, в горепосочения търговски обект били установени и иззети 59бр. суичъри, 94бр. тениски и 22бр. спортни комплекти - всички носещи графично и/или словно изображение визуално сходно на марки „Пума”, както и 55бр. суичъри и 30бр. тениски - всички носещи графично и/или словно изображение визуално сходно на марки „Джи Стар”.

В показанията си св.А., посочва, че продаваните в магазина му стоки, включително и процесните, закупувал от пазарите в гр.Димитровград и кв.”Илиянци”-София, както и от пътуващи търговци, които му ги предлагали на място в магазина, без фактури, на цени между 5 и 8 лева. Св.А. сочи още и, че продаваните в магазина му стоки не са оригинални и според него никой не би се заблудил, че са такива, тъй като нито качеството, нито цените им били като на оригинални стоки.

В хода на разследване, с оглед нуждата от специални знания в областта на индустриалната собственост и авторските права, за изясняване на обстоятелства и факти от предмета на доказване, е назначена и извършена маркова експертиза от вещото лице – държавен експерт при “Център за индустриална собственост – Варна” към Патентно ведомство на Р.България. За нуждите на експертизата, вещото лице е определило, като релевантни следните марки:

1. Притежание на PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, GERMANY.:

- рег. № 11701 PUMA - словна, за стоките от клас 25 е за „артикули за спортно облекло…'', с приоритет от 20.03.1978г. и срок на защита до 20.03.2018г.;

- рег. № 582886 PUMA - комбинирана, за стоките от клас 25 e за „облекло…”, с приоритет от 22.07.1991г. и срок на защита до 22.07.2011г.;

- рег. № 11518 - фигуративна, за стоките от клас 25 е за „артикули за спортно облекло…'', с приоритет от 30.03.1978г. и срок на защита до 20.03.2018г.;

2. Притежание на G-Star Raw Denim Kft, (HU).:

- рег. № 898358 G-STAR - комбинирана, за стоките от клас 25 е за „облекло'', с приоритет от 09.08.2006г. и срок на защита до 09.08.2016г.;

- рег. № 898359 G-STAR - словна, за стоките от клас 25 е
за „облекло", с приоритет от 09.08.2006г. и срок на защита до 09.08.2016г.;

- рег. № 898360 G - Star Raw - комбинирана, за стоките от клас 25 е
за „облекло", с приоритет от 09.08.2006г. и срок на защита до 09.08.2016г.;

- рег. № 3444262 G-STAR - словна, СТМ, за стоките от клас 25 e за „облекло за спорт”, с приоритет от 24.10.2003г. и срок на защита до 24.10.2013г.;

- рег. № 3445401 G-STAR - комбинирана, СТМ, за стоките от клас 25 e за „облекло за спорт и туризъм”, с приоритет от 09.08.2006г. и срок на защита до 09.08.2016г.;

- рег. № 1660018 G-Star Raw Denim - словна, СТМ, за стоките от клас 25 e за „облекло”, с приоритет от 17.05.2000г. и срок на защита до 17.05.2020г..

При огледа на предоставените на експертизата обекти - веществени доказателства по делото, вещото лице е констатирало следното:

Върху веществените доказателства – 59бр. суичъри, 94бр. тениски и 22бр. спортни комплекти, са изобразени знаци - словни и/или образни, които поради различия в рисунъка и в начина на изписване на буквите, се определят като сходни, а не идентични на визираните марки притежание на PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, GERMANY. Сходството се дължи на фонетичната и смислова идентичност на словните елементи и сходно визуално въздействие, създавано от отличителният елемент, представляващ стилистично изобразена фигура на пума в момент на скок с различия в рисунъка, като независимо от различното оформление на знаците поставени върху веществените доказателства, сходството е до степен, водеща до възможност за объркване на потребителя относно действителния произход на стоките.

Върху веществените доказателства – 55бр. суичъри и 30бр. тенисфланелки, са изобразени знаци словни и/или образни, които поради различия в рисунъка и в начина на изписване на буквите, се определят като сходни, а не идентични на визираните марки притежание на G-Star Raw Denim Kft, (HU). Сходството се дължи на фонетичната и смислова идентичност на словните елементи и визуалното сходство между словните и образните елементи влизащи в състава на знаците и марките, като независимо от различното оформление на знаците поставени върху веществените доказателства, сходството е до степен, водеща до възможност за объркване на потребителя относно действителния произход на стоките.

Видно от извършената по делото съдебно-икономическа експертиза, общата ценова стойност на процесните стоки – веществени доказателства по делото, възлиза на 2348 /две хиляди триста четиридесет и осем/ лева.

С обжалваното постановление РП-Несебър приема, че липсва съставомерност на деянието по чл.172б, ал.1 от НК, тъй като установените знаци върху иззетите веществени доказателства са сходни с регистрираните търговски марки и представляват имитации на визираните марки по смисъла на §1, т.9 ДР на ЗМГО. Разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК не инкриминира използване на сходни знаци на съответните търговски марки /техни имитации/. В тази връзка, съответният прокурор сочи, че използването в търговската дейност, по смисъла на чл.13 от ЗМГО, на стоки, означени със знак сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател съставлява административно нарушение по смисъла на чл.73 от ЗМГО, и е основание за реализиране на административно наказателна отговорност спрямо нарушителя по реда на чл.81 от ЗМГО. Предвид гореизложените мотиви, съответният прокурор е прекратил досъдебно наказателно производство № 14-1518/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър, вх.№ 2110/2010г. по описа на РП-гр.Несебър, водено срещу виновното лице за престъпление по чл.172, ал.1 от НК, поради липса на състав на престъпление.

Настоящият състав изцяло споделя мотивите и съображенията изложени в атакуваното постановление от 16.02.2011г. на РП-гр.Несебър досежно липсата на съставомерност на деянието по чл.172б, ал.1 от НК. От заключението на вещото лице става ясно, че липсва пълна идентичност между знака върху използваните с търговска цел стоки и търговската марка. От обективна страна престъплението по  чл. 172б от НК има за предмет използване на „търговска марка”. Дефиниция на понятието е дадена в ЗМГО в чл.9, който посочва, че марката  представлява знак, който би могъл да бъде комбинация от думи, цифри, рисунки, фигури и други, в този му вид, да бъде регистриран по съответния ред, което поражда и правото на притежателя й да се разпорежда с нея, като предоставя права на трети лица да я използват и да търси защита срещу неправомерно такова. В настоящия случай е констатирано сходство както между изображенията върху веществените доказателства и регистрираните марки, така и такова между веществените доказателства – стоки и  тези, за които са регистрирани марките. Предвид изложеното следва да се приеме, че липсва основен елемент от обективната страна на престъплението по чл. 172б, ал. 1 от НК, а именно предмет.

 Дори и чл.172б от НК да е с бланкетен характер, в тази разпоредба се говори за марка, обект на изключително право, а не подобно означение, колкото и да е сходно с марката. Нито прокуратурата, нито съдът могат да разширяват приложното поле на правна норма от специалната част на НК, а както бе посочено по-горе в НК липсва състав за използване в търговската дейност на сходна или близка по означение търговска марка. Това е достатъчно да се приеме, че в случая не е извършено престъпление от общ характер, а административно нарушение, което се санкционира съобразно чл.81 от ЗМГО.

Съдът не споделя доводите изложени в жалбите, че деянието съставлява престъпление, тъй като от извършеният с мотивите на същите подробен правен анализ на съществуващата законодателна уредба се извежда извод, базиран на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, а именно, че критерият сходство включва вероятност за объркване на потребителите чрез възможност за свързване на иззетите стоки с регистрираните марки, с който извод се прави опит да се аргументира недопустимо разширително тълкуване на наказателно-правна норма.

В заключение съдът приема, че постановлението за прекратяване е постановено при изяснена фактическа обстановка и правните изводи за несъставомерност на извършено престъпление на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК са законосъобразни. Поради изложените мотиви  обжалваното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно.

На последно място, но не по важност, по отношение приложените към жалбата, копия на определения на ОС-гр.Бургас, съдът счита същите за инцидентни и постановени в противоречие с константната пактика на визираните съдилища по идентични въпроси. Наред с това, така постановените съдебни актове не са задължителни за настоящият съдебен състав.   

Предвид горното и на осн.чл.243, ал.5, т.1 от НПК, Несебърският районен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 16.02.2011г. на Районна прокуратура – гр.Несебър за прекратяване на досъдебно наказателно производство № 14-1518/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър, вх. № 2110/2010г. по описа на РП-гр.Несебър, образувано срещу виновното лице, за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: