РЕШЕНИЕ

 

  235                                                 16.05.2011 г.                                       гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                     наказателен състав  на шести април през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар Д.С.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД№ 212 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на Н.С.З., живущ ***, против Наказателно постановление № 25 от 22.02.2011 г. на Директор на Държавно ловно стопанство- гр. Несебър с което за нарушение на чл.107 вр. чл.113 от Закона за горите, на жалбоподателят е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева. Моли се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание жалбата се поддържа, ангажират се доказателства.

Наказващият орган, чрез процесуалният си представител, взема становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

     Представеният по делото акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0116050 е съставен за това, че на 15.01.2011 г., на територията на ДЛС- Несебър, землище Обзор, м. „Ингилиз поляна”, отдел 312 Г, жалбоподателят извършва строителство на 3 броя дървени бунгала с обща площ от 96 кв.м. без съответното разрешително за строеж. Административнонаказващият орган, като взел предвид съставения акт, счел, че деянието е извършено виновно от страна на жалбоподателя и издал наказателното постановление.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно за нарушения при издаването на акта за установяване на административното нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, намира, че не са допуснати съществени процесуални нарушения.

От показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели се установи, че към датата на проверката на посоченото в акта място действително имало 3 броя дървени бунгала. Налице са противоречия в показанията относно вида на въпросните бунгала, което е ирелевантно в случая. Без значение е дали се касае за масивни постройки или за преместваеми бунгала. Това е така тъй като от събраните по делото доказателства не се установи по безспорен начин, че З. изгражда или е изградил същите. Св. С. заяви, че жалбоподателят бил признал, че той бил извършил изграждането, което последния отрича в жалбата си. В тежест на административнонаказващият орган е да докаже изложеното в акта, което в случая не бе сторено. Вследствие на това издаденото наказателно постановление се явява материално незаконосъобразно. Не се установи авторството на деянието. Стана ясно, че З. не е строял когато е била извършена проверката, а само е обитавал бунгалата заедно с още два човека. Четейки акта се остава с впечатление, че същия е наказан за това, че в момента изгражда бунгалата, което не е било така. Дори обаче да се говори за един по- минал период, необходимо е в акта да се посочи кога е било извършено нарушението, макар и да е констатирано по- късно. Това се налага с оглед наличието на давностни срокове за наказуемост на деянието, които в случая не могат да се проследят.

Предвид изложеното настоящата инстанция намира жалбата за основателна, поради което атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25 от 22.02.2011 г. на Директор на Държавно ловно стопанство- гр. Несебър с което за нарушение на чл.107 вр. чл.113 от Закона за горите, на Н.С.З., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 

        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: