Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

84                                             27.06.2011 година                гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                              граждански състав

на двадесет и седми юни                         две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                         Председател: А. АтА.сова

 

при секретаря А.Г.

като разгледа докладваното от съдия АтА.сова

гражданско дело № 214 по описа за 2011 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ и е образувано по повод постъпила жалба (именувА. искова молба) от В.Х.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Ф.” №***, ет.*, против решение № 378/05.04.2005 г. на Общинската служба по земеделие- гр. Несебър, с което е признато правото на собственост на наследниците на М. И. А. върху нива с площ от 1.979 дка, находяща се в строителните граници на гр. О., местността “К.А.”, но е отказано на същите възстановяване на описА.та нива в стари реални граници. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение и се иска същото да бъде отменено, евентуално да бъде прогласена неговата нищожност.

Делото е висящо за втори път пред РС- Несебър, след като с решение № 266/18.02.2011 г., постановено по КАХД № 1310/2010 г. Бургаският административен съд е отменил решение № 214/11.12.2010 г. по гр.д. № 101/2009 г. на НРС и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания.

В съдебното заседание пълномощникът на жалбоподателката поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена.

Ответната ОСЗ- гр.Несебър, не изпраща представител в съдебното заседание, не е заявила становище по жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна стрА. в законоустановения срок и е допустима в частта, с която се атакува постановения от ОСЗГ отказ да възстанови правото на собственост. В частта, с която е признато правото на собственост на наследниците на М. И. А. в стари реални граници, жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес- абсолютна предпоставка за допустимост на производството, поради което в тази част същото следва да се прекрати.

Несебърският районен съд, като прецени представените по делото писмени доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна стрА. следното:

Жалбоподателката е наследник по закон на Х. М. И.- б.ж. на гр. Бургас, починал на 03.05.1994 г., видно от приложеното по делото удостоверение за наследници № 44/13.01.2009 г., издадено от Община Бургас. Последният, в качеството си на наследник на М. ***, поч. на 25.11.1977 г., е поискал от ПК- Несебър да му бъде възстановена собствеността върху земеделски земи в землището на гр. О.. По направеното искане поземлената комисия, в състав от заместник-началник и двама членове, се е произнесла с решение № З78/05.04.2005 г., с което е признала, въз основа на представен нотариален акт № 164/1938 г., правото на собственост в стари реални граници върху нива от 1.979 дка в местността “К.А.”, съставляваща имот № 1036, парцел 080 по кадастрален план, изработен през 1992 г., заявена с пореден № 6 от заявлението. С т.ІІ от същото решение комисията е отказала да възстанови правото на собственост върху описания имот, с мотив: “има влязло в сила съдебно решение”. Това решение на ОСЗГ е предмет на съдебен контрол в настоящото производство. Като основание за нищожност на същото се сочи постановяването му от незаконен състав на поземлената комисия, недопустимо повторно произнасяне на същата и липса на мотиви.

Поземлената комисия е колективен административен орган и не може да осъществява възложените й правомощия в друг, различен от законно предвидения състав. Атакуваното решение № З78/05.04.2005 г., на ОСЗГ- Несебър е постановено при действието на чл. 60а от ППЗСПЗЗ, обн. в ДВ бр. 31/2003 г., според който решенията на общинските служби по земеделие във връзка с възстановяването на собствеността се подписват от началника на службата и от определени със заповед на директора на областната дирекция Земеделие служители. В нарушение изискванията на цитирА.та разпоредба, процесното решение е произнесено от състав на комисия, в която не е включен началникът на службата. Несъответствието на състава на комисията с императивните законови разпоредби води до некомпетентност на оргА., постановил оспорвания административен акт, който се опорочава до степен на нищожност- липсва волеизявление на колективния административен орган.

Наред с горното, оспореното решение страда и от друг съществен недостатък- липса на мотиви. В хода на съдебното производство, в изпълнение на указанията, дадени в отменителното решение на Административен съд- Бургас, е изискА. преписката по издаване на решението. В нея е налично решение № 160/02.09.2001 г., постановено по гр.д. № 154/1999 г. по описа на РС- Несебър, с което е прието за установено, че Й.Г.К., Я.Т. М., Т.Я. М., С. Я. М. и З. Г. С., всички от гр. О., и Г. Г.ов К. от гр. Бургас, не са собственици на недвижим имот с пл. № 1014, п-л № 58, масив 4, с площ от 2314 кв.м. в местността “К.А.” в землището на гр. О., при посочени граници. Със същото решение е прието за установено, че М. М. Н., С.Г. Н., В.Г.Л., М. Д. Б., Д.Т.Н., Д.П. Н., М.н Т.Н., А.Н.Ч., К.Г.Г., Г. К. Г. и С. К. Г., всички от гр. О., и С. К. Г. от с. А., общ. С., не са собственици на недвижим имот с пл. № 1015, п-л № 59, масив 4, с площ от 2.251 кв.м. в местността “К.А.” в землището на гр. О.. Видно от посоченото решение, гр.д. № 154/1999 г. на РС- Несебър има за предмет имоти, различни от процесния имот № 1036, парцел 080, и с оглед на това, остават напълно неясни съображенията на административния орган да постанови обжалвания отказ за възстановяване на собствеността. Обстоятелствата, послужили като основание за издаване на атакуваното решение на ОСЗГ, не се установяват нито от текста на същото, нито от документите в преписката, което налага извод за липса на мотиви и не позволява на съда да упражни възложения му от закона контрол за законосъобразност.

По изложените съображения съдът приема, че жалбата, в частта й относно постановения отказ за възстановяване, е основателна и следва да се уважи, като се прогласи нищожността на обжалваното решение в тази част, а преписката следва да се върне на ОСЗ- гр.Несебър за ново произнасяне по заявлението, с което е сезирА., в законен състав и с ясни мотиви.

 

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на В.Х.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Ф.” №***, ет.*, против решение № 378/05.04.2005 г. на Общинската служба по земеделие- гр. Несебър, в частта му, с която е признато правото на собственост на наследниците на М. ***, поч. на 25.11.1977 г., върху нива с площ от 1.979 дка, находяща се в строителните граници на гр. О., в местността “К.А.”, съставляваща имот № 1036, парцел 080 по кадастралния план от 1992 г.

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 378/05.04.2005 г. на Общинската служба по земеделие- гр. Несебър, в частта му, с която отказано на наследниците на М. ***, поч. на 25.11.1977 г., да бъде възстановено правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива с площ от 1.979 дка, находяща се в строителните граници на гр. О., в местността “К.А.”, съставляваща имот № 1036, парцел 080 по кадастралния план от 1992 г.

ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие- гр.Несебър за произнасяне по заявлението с вх. № 378/16.10.1991 г.

Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: