Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 168                                      30.11.2011 година                             гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                              граждански състав

на единадесети октомври                        две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

     Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря К.Л.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

гражданско дело № 225 по описа за 2011 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на В.С.З. с ЕГН **********,***, против М.С.М. ***, с искане да бъде извършена съдебна делба на съсобствен на страните недвижим имот- апартамент, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, бл. “Еделвайс” ет.3, с идент. № 51500.506.502.1.333 по Кадастралната карта на гр. Несебър, с площ от 44.04. кв.м., с избено помещение М-34 с площ от 10.15 кв.м., ведно с 1.25% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: на същия етаж- ПИ № 51500.506.502.1.32, под обекта- ПИ № 51500.506.502.1.232, над обекта- ПИ № 51500.506.502.1.22 и ПИ № 51500.506.502.1.443, при равни квоти на страните.

В исковата молба се твърди, че страните са придобили процесния имот по време на брака си, прекратен с решение № 396/26.03.2010 г. по гр.д. № 8473/2009 г. по описа на РС- Бургас. Изложено е, че не могат да поделят имота доброволно, поради което се иска да бъде допусната и извършена съдебна делба на същия, при равни квоти на страните.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответницата М.М., която излага становище за недопустимост и за неоснователност на иска. Прави възражение за трансформация на лично имущество, като заявява, че средствата за заплащане продажната цена на имота са били осигурени и изцяло заплатени от нея. Представя доказателства.

Във връзка с възражението на ответницата, направено с отговора на исковата молба, ищецът е депозирал допълнително становище, с което заявява, че изцяло е заплатил стойността на процесното жилище със средства, получени в заем от негови приятели, а ответницата не е взела участие в погасяването на тези заеми. Моли при допускане на делбата да бъде увеличен неговият дял, пропорционално на приноса му в изплащане стойността на жилището. В подкрепа на твърденията си ангажира доказателства.

В съдебно заседание пълномощникът на ищеца поддържа предявения иск. Моли да бъде допусната делбата, като при определяне на квотите се съобрази приноса страните в закупуването на процесното жилище.

Ответницата не изпраща представител в съдебното заседание. Не сочи нови доказателства.

Съдът намира предявения иск за допустим, с оглед наведените в исковата молба твърдения за съсобственост на процесния имот. Направените в отговора на исковата молба възражения в този смисъл са неоснователни, доколкото наличието или липсата на съсобственост не е въпрос по допустимостта на иска, а по съществото на спора, по който съдът следва да се произнесе с крайния съдебен акт.

Несебърският районен съд, като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е за делба във фазата по допускането й.

По делото не е спорно, че страните са бивши съпрузи, чийто граждански брак, сключен на 09.08.1970 г., е прекратен с решение № 396/26.03.2010 г., постановено по гр.д. № 8473/2009 г. по описа на Районен съд- Бургас, поради сериозно и непоколебимо съгласие.

Видно от приложения по делото нотариален акт № 37, том VІІ, рег. № 5054, дело № 1230 от 2002 г. на нотариус Стоян Ангелов, ищецът В.С.З. е закупил по време на брака си с ответницата М.С.М. недвижим имот- апартамент, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, жилищен блок “Еделвайс”, с площ от 44.04 кв.м., за сумата от 4 867.50 лева.

Според разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от СК (отм., в сила към момента на придобиване на процесния имот), вещите и правата върху вещи, придобити от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо на чие име са придобити. В ал. 3 законодателят е въвел оборима презумпция за наличие на съвместен принос. В тежест на претендиращия индивидуална собственост съпруг е оборването на презумпцията, като същият следва да докаже по категоричен начин извънбрачния произход на средствата, вложени за закупуването на имота.

Ответницата е направила възражение за пълна трансформация на вложени лични средства при закупуването на процесния апартамент. Твърди, че цената на същия е била заплатена със заем от ДСК, изцяло погасен от нея. За установяване на твърденията си представя две вносни бележки- за заплащане на сумата от 90.00 лева, внесена от ищеца, както и за сумата от 90 000 неденом. лева, внесена от нея в Държавна спестовна каса за погасяване на заем. Представено е също извлечение от сметката на ответницата в “Банка ДСК” ЕАД, от което се установява, че на същата е бил отпуснат на 15.09.1998 г. заем за текущо потребление в размер на 3000 лева със срок на изплащане 47 месеца, при месечна вноска 88 лева. Липсват обаче преки доказателства за трансформиране на предоставената от ДСК в заем сума в придобиването на процесния имот, а и други доказателства в подкрепа на възражението за пълна трансформация ответницата не е ангажирала, поради което съдът приема за недоказани твърденията на същата за липса на съвместен принос от другия съпруг.

В становище от 14.06.2011 г. ищецът заявява, че е заплатил изцяло стойността на процесното жилище, като за целта е получил заеми от приятели. Първоначалното искане за делба на апартамента при равни квоти обаче не е изменено и съдът не е сезиран с иск за установяване наличието на трансформация на лични средства на ищеца при закупуване на имота. Освен това, твърдяното преобразуване на лично имущество не се установява от събраните доказателства. По делото са представени вносни бележки за сумите от 1920.49 лева и за 1000 лева, в които е отразено, че плащанията са извършени от ищеца във връзка със закупуване на жилище в курортен комплекс “Слънчев бряг”, блок “Еделвайс”, ап.33, но произходът на тези средства не е установен. Представени са също разписки от 12.07.2002 г. и 20.08.2002 г., от които се установява, че ищецът е получил в заем от Кольо Ангелов Петров сумата от 800 лева и от Стоимен Г. Илиев 3 500 лева, за закупуване на предложеното му от ТК “Балкантурист” жилище в блок “Еделвайс”. В този смисъл са и показанията на посочените лица пред съда. Разпитани като свидетели, същите заявяват, че са предоставили в заем на З. посочените в разписките суми, с уговорка последният да им ги върне, когато има възможност. Свид. Илиев заявява още, че ищецът е върнал част от заетата сума.

По делото не е спорно, а и се установява от събраните гласни и писмени доказателства, че в придобиването на процесното жилище са вложени заети средства. Тези средства не са лични. За задължението, поето от единия съпруг във връзка с придобиване на жилищен имот за задоволяване нужди на семейството, обвързан солидарен длъжник е и другият съпруг, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от СК (отм.), а имуществото има правното положение на средствата, вложени за придобиването му и следователно същото представлява съпружеска имуществена общност. Изплащането от единия съпруг на поетите общи задължения не е от естество да обуслови нито пълна, нито частична трансформация, доколкото наличието на такава се преценява към момента на придобиване на имуществото, а настъпилите по-късно обстоятелства са ирелевантни за тази преценка, тъй като имуществото вече е станало съпружеска имуществена общност. Поради това, извършеното плащане би могло да създаде единствено облигационни отношения между страните, но не и да обуслови трансформация.

С оглед изложените съображения съдът намира предявения иск за делба за основателен. Не е оборена презумпцията на чл. 19 от СК (отм.) за съвместен принос, поради което с прекратяване на съпружеската имуществена общност, правата на съпрузите се считат равни и процесният имот следва да се допусне до делба между страните при равни квоти - по 1/2 идеални части.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между В.С.З. с ЕГН **********,*** и М.С.М. ***, на недвижим имот- апартамент, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, бл. “Еделвайс” ет.3, с идент. № 51500.506.502.1.333 по Кадастралната карта на гр. Несебър, с площ от 44.04. кв.м., с избено помещение М-34 с площ от 10.15 кв.м., ведно с 1.25% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: на същия етаж- ПИ № 51500.506.502.1.32, под обекта- ПИ № 51500.506.502.1.232, над обекта- ПИ № 51500.506.502.1.22 и ПИ № 51500.506.502.1.443, при квоти от по 1/2 на всеки от съделителите.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: