РЕШЕНИЕ

 

                                                          26.07.2011 г.                                        гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                   граждански състав  на тринадесети юли през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар А.Г.

прокурор Мариян Чернаев

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

гр.д.№ 361 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по повод исковата молба на А.А.Б., ЕГН **********,***, с която се моли да бъде променено личното му име от А. на А****. С името А**** бил записан в голяма част от документите си. С това лично име бил известен и в обществото. В съдебно заседание молбата се поддържа. Ангажират се доказателства.

Община Несебър не изпраща представител и не взема становище по молбата. Не ангажира доказателства.

Представителят на Районна прокуратура- гр. Несебър взема становище за основателност на молбата.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е с правно основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Исковата молба е допустима- подадена е от лице, имащо право на това и съдържа необходимите реквизити.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда  въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. По делото е представено удостоверение за раждане, от което е видно, че молителят при раждането си е бил записан с лично име А.. Приложени са и диплома за завършено средно специално образование, удостоверение за сключен граждански брак, задграничен паспорт, удостоверение за придобита правоспособност, свидетелство за професионална подготовка, в които молителя се води с лично име А****. От показанията на разпитаните свидетели Д**** и Д**** става ясно, че всички се обръщат към молителя с името А****.

С оглед изложеното настоящата инстанция намира молбата за основателна, поради което следва да бъде уважена. От представените писмени и гласни доказателства по делото, се следва извода, че молителят е известен сред близки, роднини и приятели с името А****. Всички се обръщали към него с това лично име. По делото не се събраха доказателства, че с това си искане лицето има някакви користни цели. Ето защо съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на молителят да носи личното име, с което се чувства добре.

С оглед гореизложеното настоящата инстанция намира, че са налице предпоставките за уважаване на искането за промяна на личното име на молителят. Имената представляват едно словесно обозначение на физическото лице, което служи за неговата индивидуализация, идентификация и отличаване от останалите физически лица, поради което законът допуска да бъде променяно само по изключение, при наличие на важни обстоятелства, каквито в случая са налице.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА промяна на личното име на А.А.Б., ЕГН **********,***, съответно от „А.” на „А****”.

След влизане в сила препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние към Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, както и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Областна управа- Бургас.

Препис от решението да се изпрати и на Бюро „Съдимост” към Районен съд- Несебър.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

                                                                                  

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: