РЕШЕНИЕ

 

№ 500                                                  30.12.2011 г.                                        гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                      наказателен състав  на двадесети декември през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар Д.Г.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД№ 480 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на „В.- В” ЕООД- гр. София, представлявано от В.Е.Д., против Наказателно постановление № 107/14.03.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на дружеството е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Моли се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. Навеждат се доводи за допуснати процесуални нарушения.

Наказващият орган, чрез процесуалният си представител, взема становище за неоснователност на жалбата и правилност на атакувания акт.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото е приложен акт за установяване на административно нарушение № 4392/13.12.2010 г., съставен за това, че  в обект- склад за търговия с плодове и зеленчуци, находящ се в КК „Слънчев бряг”, складова база, стопанисван от дружеството- жалбоподател, не е издаден фискален бон от ЕКАФП при извършена продажба на стока по стокова разписка № 17638/07.07.2010 г., издадена на „М.- 89” ООД, последното стопанисващо ресторант „Северина”.

В хода на съдебното производство беше разпитан св. С., който заяви, че не е присъствал при установяване на нарушението и е съставил акта въз основа на протокол за извършена проверка от страна на НАП- София. Същият заяви, че повода за извършване на проверките била подадена жалба от „М**” ООД с приложени стокови разписки за извършени доставки и плащания без от страна на жалбоподателя да били представени фискални бонове за това. В тази връзка свидетелят бил направил проверка на място, но обекта бил вече затворен поради приключване на сезона. Изпратена била документацията в НАП- София, от където бил върнат протокол за проверка. От същият се установявало, че за предоставените от „М**” стокови разписки не били издадени фискални бонове.

С оглед изложеното съдът намира следното:

По делото е представена стокова разписка № 17638/07.07.2010 г., която жалбоподателят оспорва. Същата носи един подпис на неизвестно лице, положен в графата „приел” и е отбелязано „платено”. Установи се, че цялото административно- наказателно производство се гради на представените от „М**” стокови разписки. Жалбоподателят оспорва извършването на твърдяната продажба, поради което в тежест на наказващия орган е да докаже, че действително е била извършена такава продажба на изложените в стоковата разписка продукти. Това е важно тъй като само за реално извършена продажба и извършено плащане по нея следва да се издаде фискален бон. По делото обаче не бе проведено такова доказване. Разпитаният свидетел заяви, че е съставил акта въз основа на констатациите на служителите от НАП- София. В протокола за извършената проверка от страна на последните е визирано, че за „цитираните” стокови разписки не са издадени касови бележки. Никъде обаче в протокола не са цитирани номера на стокови разписки за да се установи дали представената е сред тях. Посочено е, че не били отразени и в дневника за продажби за м.06.2010 г. и м.07.2010 г., не били отразени и като неприключили вземания. За всичко това би било резонно да се състави акт за установяване на административно нарушение ако се е установило по категоричен начин, че действително е имало продажба по посочените разписки.

С оглед изложеното съдът намира наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено. От страна на наказващият орган не се доказа извършването на продажба между дружествата, извършено плащане по нея, и оттам да е възниквало задължение на жалбоподателя да издаде фискален бон за това.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 107/14.03.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „В.- В” ЕООД- гр. София, представлявано от В.Е.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 

        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: