Р       Е       Ш       Е       Н       И      Е

№ 69                                                   11.02.2011 г.                                   гр.Несебър   

                                        В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на дeветнадесети януари                                    две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Спасова

при секретаря: А.Г. 

като разгледа докладваното от съдията Спасова

наказателно административен характер дело 549 по описа за 2010 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е инициирано по жалба от Х.Д.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр.Бургас, ул.”Сливница” №31 /чрез адв.Бл.П./ против наказателно постановление № 1955 от 23.06.2010г. на Началника на РУП – гр.Несебър, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания – на основание чл. 174, ал.3, предл. първо от ЗДвП глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, на основание чл.179, ал.2, предл. 1 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.20, ал.2, предл. 1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП. Наред с това, на основание Наредба № I-139 от 16.09.2002г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат, на М. са отнети общо 16 /шестнадесет/ контролни точки. Моли се съдът да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила.

В съдебно заседание жалбоподателят Делев не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител, който поддържа жалбата от името на доверителя си. Ангажира гласни доказателства.

За РПУ-Несебър представител не се явява.

Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е допустима като подадена в определения от закона 7 – дневен срок и от лице, което има право да обжалва.

На 05.06.2010 г., около 16.15 часа, в к.к. Слънчев бряг, органите по КАТ установили, че при управление на л.а. „БМВ 3354” с ДК№ СА 3335 МР, жалбоподателят М. е допуснал ПТП и при покана от контролните органи да му бъде извършена проверка за алкохол с техническо средство, същият отказал. Отказал да се подложи на медицинско изследване, за което се разписал в съставения АУАН. Наред с горното, след настъпване на ПТП, водачът напуснал местопроизшествието и не изчакал идването на контролните органи. За така констатираните нарушения, на жалбоподателя М. бил съставен АУАН, по който същият вписал, че има възражения. При съставянето на акта били иззети свидетелството за управление на МПС и контролния талон на водача. Впоследствие въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП.

         Жалбата е частично основателна по следните съображения:

         Съгласно показанията на свид. С. и Д., актосъставител и свидетел по АУАН, на 05.06.2010 г., двамата са получили сигнал от ОДЧ за настъпило самостоятелно ПТП с материални щети в к.к. Слънчев бряг, на главната алея на кръстовище „Емона” пред супермаркет „Зора”. Съобщено им било, че причинилият ПТП – то лек автомобил напуснал мястото на произшествието. От страна на служителите на реда били предприети действия за разкриване на причинителя на ПТП – то. МПС – то, с което било причинено произшествието било открито в к;к. Слънчев бряг с водач към момента на установяването му - жалбоподателя М.. Водачът и спътниците му били отведени в полицейското управление в к.к. Слънчев бряг. Свид. С. сочи, че след установяване на самоличността на нарушителя, същия признал, че е причинил ПТП - то. Водача – жалбоподателят М., бил поканен да му бъде извършена проверка за алкохол с техническо средство, но последният отказал. Не пожелал кръвна проба, за което се разписал в съставения му АУАН /видно от графата, в която са изложени подробно констатациите на актосъставителя относно констатираното нарушение по чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП/. Установено било, че на посочената в АУАН и НП дата жалбоподателят при ляв завой в посока Св. Влас на кръстовище „Емона” губи управление и се удря в палма. Водачът напуснал местопроизшествието без да сигнализира за ПТП-то и да изчака идването на полицейския патрул. Съставен му бил АУАН за констатираните нарушения, след което същият, заедно със спътниците му, били задържани от служители на криминална полиция по подозрение за държане на наркотични вещества.

Разпитания свид. Митев подробно разказва за процесния инцидент, възникнал при управлението на лекия автомобил. Същият сочи, че на процесната дата рано сутринта заедно с двамата си спътници, между които жалбоподателя М., тръгнали с процесния лек автомобил от гр. София. По пътя до гр. Бургас управлението на автомобила поел жалбоподателят М..*** същият се почуствал уморен, поради което се сменили със свид. Митев. Тъй като свид. Митев не познавал района, останалите го напътствали. В района на Слънчев бряг загубил управление върху лекия автомоби, при което именно осъществил процесното ПТП. Поради това управлението върху лекия автомобил отново било поето от М.. Малко след като се сменили, ги спрял патрул на КАТ, който им наредил да карат след полицейския автомобил. При осъществената проверка жалбоподателят М. отказал да бъде тестван за алкохол. Според свид. Митев първоначално изразил съгласие да проведе медицинско изследване, но връщайки се от медицинския център им съобщил, че възникнал някакъв проблем и затова не му взели кръв за анализ. След това започнало претърсването на лекия автомобил и тримата спътници били задържани за срок от 24 часа.

Относно наложените санкции по чл.179, ал.2, предл. 1 от ЗДвП и по чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП

         Съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното, а в случая по делото са събрани достатъчно доказателства, които внасят съмнения във фактическата обстановка, описана в него. Свид. С. и Д. не са били очевидци на ПТП – то, поради което техните констатации не възпроизвеждат преки и непосредствени наблюдения и впечатления. При наличие на две групи свидетели, чиито показания са противоречиви досежно авторството, съдът, изхождайки от принципа за приоритетното значение на преките пред косвените доказателства, следва да кредитира и да обоснове изводите си въз основа на показанията, изхождащи от непосредствените очевидци на събитието, за което се свидетелства. Ето защо и доколкото по делото не се установи категорично авторството на деянието в лицето на привлечения към административно наказателна отговорност М., налага се извод за недоказаност на обстоятелствата, при които са извършени нарушенията, поради което наказателното постановление в тази част следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Относно наложените санкция по чл. 174, ал.3, предл. първо от ЗДвП

В тази част наказателното постановление следва да бъде потвърдено. С противоправните си действия жалбоподателят М. е нарушил разпоредбата на чл. 174, ал. 3 ЗДвП. От разпита на всички разпитани по делото свидетели се установи, че водач на МПС – то към момента на извършване на проверката от служителите на реда е бил жалбоподателя М.. Същият е бил поканен от полицейските органи, да му бъде извършена проба с техническо средство за употреба на алкохол, но същият е отказал да му бъде извършена проверка. Независимо дали е бил съгласен или не с констатациите на контролните органи за настъпилото преди това ПТП, в качеството на водач, какъвто е бил към момента на проверката, е бил длъжен да се подчини на разпоредбите на ЗДвП. Съгласно чл.174, ал.3 от ЗДвП, водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.

         Наказващият орган правилно е наложил на жалбоподателя М. глоба в размер на 600 лв. Същата е към минималния размер от 500 лева, поради което няма основание за изменението й. Безспорно се доказа по делото, че от страна на жалбоподателя е осъществен състава на горецитираният законов текст и е налице виновно извършено административно нарушение. Наложеното наказание съответства на нарушението. В административно наказателната разпоредба на чл.174, ал.3 ЗДвП, кумулативно с наказанието е глоба, е предвидено и наказание „лишаване от право да управлява МПС”, за срок от 12 до 18 месеца. С НП е наложено наказание лишаване от правоуправление в минималния размер – 12 месеца. Наказанието е правилно като вид и размер.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл.63 от ЗАНН

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ наказателно постановление 1955 от 23.06.2010г. на Началника на РУП – гр.Несебър в частта, с която на Х.Д.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр.Бургас, ул.”Сливница” №31 /чрез адв.Бл.П./, са наложени административни наказания на основание чл.179, ал.2, предл. 1 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.20, ал.2, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част, с която на Х.Д.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр.Бургас, ул.”Сливница” №31 /чрез адв.Бл.П./ на основание чл. 174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :