Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 988                                      20.01.2011 година                             гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                             наказателен състав

на двадесет и първи декември                         две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

     Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря К.Л.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

н.а.х. дело № 553 по описа за 2010 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „С.” ООД с ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ************, представлявано от управителя В.С.С., със съдебен адрес:***, против наказателно постановление № Б-7 ДНСК 155/14.06.2010, издадено от инж. Г. Д.- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за нарушение по чл. 178, ал.1 от ЗУТ, за това, че ползва строеж- „Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър, състояща се от съществуваща тръбна мрежа и новопроектирани кабелни шахти, изградени по улиците „Хан Крум”, „Св.Св. Кирил и Методий” и “Георги Сава Раковски”, който не е въведен в експлоатация по предвидения за това законов ред. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа депозираната жалба. Ангажира доказателства. Моли да бъде отменено наказателното постановление.

Пълномощникът на ДНСК излага становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде потвърдено наказателното постановление. Представя доказателства.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН. Същата е процесуално допустима, независимо от размера на наложеното наказание, предвид разпоредбата на чл.6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, регламентираща правото на справедлив процес на всяко лице при наказателно обвинение срещу него, която на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната и има предимство пред нормата на чл.239, ал.4 от ЗУТ, предвиждаща необжалваем минимум от 5000 лева.

Несебърският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

На 24.02.2010 г. свидетелите В. *** извършили възложена им от началника на отдел „Контрол по строителството” проверка на строеж „Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали”, находящ се в гр. Несебър. В хода на проверката същите се запознали със строителните книжа за обекта, след което посетили на място изградени шахти на улиците ”Хан Крум”, ”Кирил и Методий” и ”Георги Сава Раковски”. При извършения оглед констатирали, че наред със съществуващата стара мрежа е изградена и нова такава. Посетили намиращото се в близост до една от проверените шахти кафене „Релакс” на ул. ”Кирил и Методий”, където констатирали, че се излъчва предаване на телевизия “СКАТ”. Въз основа на тези констатации и предположението, че сигналът се предава по оптичен кабел от новоизградена шахта, направили извод, че строежът се ползва от дружеството-жалбоподател.

За резултатите от проверката бил съставен констативен акт № 13/24.02.2010 г., приложен по делото. В него е посочено, че строежът представлява кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали, състояща се от съществуваща тръбна мрежа и новопроектирани кабелни шахти тип ШКС- 0.2, изградени по улиците на гр. Несебър, през които са изтеглени и се ползват оптични кабели от разпределителна кабелна мрежа на телевизия “С.”. Посочено е още, че строежът е ІІІ-та категория и се ползва, без да е въведен в експлоатация.

Въз основа на така съставения констативен акт, свид. А.- младши юрисконсулт в РДНСК- Бургас съставила акт за установяване на административно нарушение № Б-7/13.05.2010 г. За установеното с него нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на „С. ТВ” ООД е наложено административно наказание “глоба” в размер на 5 000 лева, за нарушение по чл. 178, ал.1 от ЗУТ, за това, че ползва строеж, който не е въведен в експлоатация по предвидения за това законов ред.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите В., П., А., К. и П., както и от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.

Разпоредбата на чл.178, ал.1 от ЗУТ не позволява да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация. В конкретния случай безспорно се касае за строеж по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, който към момента на извършената проверка не е бил въведен в експлоатация по надлежния ред. За да се ангажира отговорността на жалбоподателя обаче е необходимо да се установи по несъмнен начин, че към посочения в наказателното постановление момент последният е ползвал строежа. Категорични доказателства в този смисъл няма по делото. Разпитани в хода на съдебното производство, свидетелите В. и П. заявяват, че при извършването на проверката не са правили замервания и тестове на мрежата (за които и не притежават нужните специални знания) и поради това не могат да отговорят дали по мрежата се предава сигнал. Техните изводи, видно от показанията им пред съда, се основават на предположението, че сигналът до посетеното в деня на проверката кафене „Релакс” се предава по оптичен кабел от шахта на „СКАТ ТВ” ООД. Наличието на сигнал в посоченото заведение обаче само по себе си не е достатъчно, за да се приеме, че се ползват новоизградените шахти, предвид обстоятелството, че съществува и друга кабелна мрежа, въведена в експлоатация по-рано. Съобразно разпоредбата на чл.52, ал.4 от ЗАНН, в проведеното административнонаказателно производство наказващият орган е следвало да провери съставения АУАН с оглед на неговата обоснованост и при необходимост да събере доказателства, и едва при установяване на конкретни неправомерни действия, да направи извод дали те съставляват административно нарушение. В случая това процесуално задължение не е било изпълнено- нарушението не е било установено по безспорен начин с допустимите от закона доказателствени средства, а обвинението е основано на предположения, което е недопустимо. Липсата на обективни данни за ползване на изградената нова кабелна мрежа е довела до необоснованост както на изводите на проверяващите лица, така и на наказателното постановление, изградено върху тях, и представлява основание за неговата отмяна.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-7 ДНСК 155/14.06.2010, издадено от инж. Г. Д.- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на „С.ТВ” ООД с ЕИК...., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, *******************, представлявано от управителя В.С.С., със съдебен адрес:***, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за нарушение по чл. 178, ал.1 от ЗУТ, за това, че ползва строеж- „Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър, състояща се от съществуваща тръбна мрежа и новопроектирани кабелни шахти, изградени по улиците „Хан Крум”, „Св.Св. Кирил и Методий” и “Георги Сава Раковски”, който не е въведен в експлоатация по предвидения за това законов ред.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: