П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

 19.08.2011г.                                                                           град Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на деветнадесети август                   две хиляди и единадесета година                                             

В публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                           

Секретар: К.Л.

Прокурор: Георги Русев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

Наказателно общ характер дело № 649 по описа за 2011 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

     Обвиняемият Д.В. се явява лично и с адв.Д.П. ***.

              За РП-Несебър се явява прокурор Русев.

 

              ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 Адв.П.: Да се даде ход на делото.

              Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

 

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

             Производството е по реда на чл.381 и сл. от НПК и е образувано по повод внесено от РП-гр.Несебър споразумение за решаване на делото в досъдебното производство.

СНЕ се самоличността на обвиняемия, както следва:

   Д.В.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** 33, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, готвач на линия в х-л „Виктория Палас” в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, ЕГН **********.

   СЪДЪТ, на основание чл.274, ал.1 от НПК, РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и на обвиняемия правата му по чл.55 от НПК.

Адв.П.: Нямам искания за отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото, което сме представили в писмен вид. Обсъдили сме всички изискуеми от законодателя въпроси. Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала и като такова моля да бъде одобрено, а производството по делото да бъде прекратено. Няма да соча други доказателства.

Адв.П.: С представителя на обвинението сме постигнали споразумение, което моля да приемете и одобрите. Считам, че същото не противоречи на закона и морала. Няма да соча нови доказателства. Нямам искания по доказателствата.

ОБВИНЯЕМИЯТ В. на въпроси по чл.382, ал.4 от НПК: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

                                              ДЕКЛАРАТОР:

                                                            /Д.В./

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните, на основание чл.382, ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между Районна прокуратура- гр.Несебър, обвиняемия Д.В. и неговия защитник адв. П., което е в следния смисъл:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.В. - роден на *** ***, живущ *** 33, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, пом. готвач в х-л „Виктория” в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, ЕГН **********

се признава за виновен в това, че на 24.06.2011 год., около 02.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на алеята пред х-л „Хризантема” без надлежно разрешително , съгласно чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.30 от ЗКНВП държи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. приложение №1 от ЗКНВП 0.720 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 7.80% и 0.247 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 4.70 % и 2.827% канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 8.10% %  или общо тегло  на растителната маса 3.794гр на стойност 22.76лв. /съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне цени на наркотични вещества/- престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и субсидиарно прилагане на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. приложение №1, чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.30 от ЗКНВП. Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”  по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За извършеното престъпление на обвиняемия Д.В.В. на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнение на наказанието за срок от 3 /три / години.

  На основание чл.55, ал.3 от НК не налага кумулативно предвиденото наказание „глоба”.     

От престъплението не са причинени имуществени вреди .

Разноски по делото в размер на 68.80 лв. / шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ за експертиза и фотоалбум в тежест на обвиняемият.

                  

 

ПРОКУРОР:                ЗАЩИТНИК:                 ОБВИНЯЕМ:

 /Г.Русев/                        /Д.П. /                            /Д.В./

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че представеното писмено споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 649/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.В. и неговия защитник адв. Д.П. ***, съгласно което:

Обвиняемият Д.В.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** 33, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, готвач на линия в х-л „Виктория Палас” в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2011 год., около 02.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на алеята пред х-л „Хризантема”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. приложение №1 от ЗКНВП, а именно: 0.720 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 7.80%, 0.247 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 4.70 % и 2.827% канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 8.10% %  или общо тегло на растителната маса 3.794 грама, на стойност 22.76 лева, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотични вещества, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.В.В. наказание за срок от 3 (три) години.

  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”.

  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б. “а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото- наркотично вещество – 0,720 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80%; 0,247 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 4,70% и 2,827 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10% с общо нето тегло  3,794 гр., ведно с опаковки, които да бъдат унищожени.

     ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.В.В. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 68.80 (шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки), представляваща разноски по делото.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 649/2011г. по описа на РС-Несебър.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Д.В. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.В.В. мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: