Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Гр.Несебър, 29.08.2011г.

 

Днес, 29.08.2011г. Й.Майска – съдия-докладчик по НЧДело № 701/2011г. по описа на НРС, след като се запознах с постъпила жалба от „******” ООД, седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.******, чрез управителя А. Т.В. с ЕН – ********** против Постановление на районна прокуратура – Несебър от 08.06.2011г. по ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър намирам, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

 

             

С Постановление от 07.06.2011г./вж.л.60-62 по ДП/ наблюдаващият прокурор е постановил отказ да върне веществено доказателство, представляващо товарен автомобил марка „Ман”, модел 36.410, червен на цвят, с временни регистрационни табели № 234 Н 669, с рама №------. С Определение от 16.06.2011г., постановено по ЧНД № 453/2011г. РС-Несебър, по повод постъпила жалба от  „******” ООД с управител А. Т.В., съдът е потвърдил цитираното постановление.

В конкретния случай се обжалва  Постановление от 08.06.2011г. /вж.л. 63-65 по ДП/на прокурора, с което вещественото доказателство е върнато на трето лице. В този случай законодателят не е предвидил съдебен контрол, поради което съдът констатира, че не е компетентен да се произнесе по искането. По реда на чл.111, ал.3 от НПК може да бъде обжалван пред съответния първоинстанционен съд отказът на прокурора да върне на веществено доказателство.

Следователно и на осн.чл.200 от НПК жалбата следва да бъде изпратена по компетентност за произнасяне по общия ред на Окръжна прокуратура – Бургас.

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р   А   З   П   О   Р   Е   Д   И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от  „******” ООД, седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.******, чрез управителя А. Т.В. с ЕН – ********** против Постановление на районна прокуратура – Несебър от 08.06.2011г. по ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър.

            ИЗПРАЩА жалба от „******” ООД, седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.******, чрез управителя А. Т.В. с ЕН – ********** против Постановление на районна прокуратура – Несебър от 08.06.2011г. по ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър, ведно с  ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър за произнасяне на Окръжна прокуратура – Бургас по компетентност.

                Да се уведоми жалбоподателя.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: