Р       Е       Ш       Е       Н       И      Е

  407                                                       18.11.2011 г.                                                      гр.Несебър                                

                                                  В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР                                                              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми октомври                                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                                                Председател: Таня Спасова

Секретар: К.Л.

като разгледа докладваното от съдия Спасова

наказателно административен характер дело №749 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следв. от ЗАНН и е образувано по постъпила жалба от Г.С.С. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр. Б., ул. „Ш.” №**, партер, против наказателно постановление №101 от 01.08.2011 г. на И.С.ГV, вр.и.д. кмет на Община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 във вр. с чл.61, ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет – гр. Несебър, за извършено нарушение на чл.53, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – гр.Несебър, на основание чл.91 във вр. с чл.95 от Наредбата, на жалбоподателя С. е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева.

Жалбоподателят С. не се явява в съдебно заседание. В подадената жалба оспорва фактическата обстановка, като сочи, че действително е осъществявал таксиметрова дейност, но е имал клиенти, чиято дестинация е била на 30 метра от ресторант „Филипополи”. Спрял, за да  остави клиентите, поради което се забавил едва 3 – 4 минути, докато същите си вземат багажа. Освен това не спрял до ресторанта, както било описано в наказателното постановление, тъй като улицата до ресторанта принципно е затворена и не е възможно до него да се стигне с автомобил. Моли за отмяна и при условията на евентуалност за изменение на наказателното постановление в частта относно наложеното наказание поради завишеност на определената санкция в размер на 200 лева. Не сочи нови доказателства.

Процесуалният представител на Община Несебър оспорва жалбата, като неоснователна. В хода по същество пледира за потвърждаване на атакуваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно. Ангажира гласни доказателства.

Жалбата е допустима като подадена в определения от закона 7 – дневен срок и от лице, което има право да обжалва.

Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Актът за установяване на административно нарушение е съставен на жалбоподателя за това, че на 09.06.2011 г., около 00.20 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на крайбрежната алея до ресторант „Филипополи”, в качеството си на таксиметров шофьор на л.а. „Пежо 307” с рег. №А 5003 КС, изчаквал пътници извън определените за целта места. Нарушението е констатирано от актосъставителя П.Д. и свидетеля И.Т., и двамата на длъжност „полицай” при РУП-Несебър. Разпитани в съдебно заседание и двамата свидетели потвърждават констатациите в съставения акт. Сочат в показанията си, че водачът на таксиметровия автомобил бил спрял и изчаквал пътници на нерегламентирано място, където нямало местостоянка за таксиметрови автомобили. Същият бил с открита табела с включена зелена лампа, поради което именно съставили акта за административно нарушение. И двамата сочат, че ако таксиметровият автомобил е с включена червена светлина, не съставят катове, тъй като е възможно водачът да изчаква клиенти. Двамата свидетели изясняват и твърдението на жалбоподателя, че улицата е затворена и няма достъп до ресторант „Филипополи”. Сочат, че движението по процесната отсечка, където се намира заведението, не е забранено със знак, а има хидравлични прегради, които обаче през цялото лято са били вдигнати и движението през тях се е осъществявало свободно.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и наказателно постановление №101 от 01.08.2011 г. на И.С.ГV, вр.и.д. кмет на Община Несебър въз основа на заповед №1227 от 19.07.2011 г., приложена по делото.

Жалбата е частично основателна.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в кръга на неговите правомощия. Видно от събраните по делото гласни и писмени доказателства, съпоставени с твърденията на жалбоподателя в депозираните жалба, на процесната дата и място жалбоподателят е извършвал таксиметрова дейност, като е изчаквал пътници извън определено за това место - в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на крайбрежната алея до ресторант „Филипополи”, с което извършил административно нарушение по чл.53, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – гр.Несебър. Съдът не възприема твърдението на жалбоподателя, че бил спрял само, за да остави клиенти, чиято дестинация била ресторант „Филипополи”, тъй като е в противоречие с показанията на свидетелите, че таксиметровият автомобил е бил с открита табела и с включена зелена лампа, т.е. в режим – свободен. Не е основателно и другото възражение, тъй като по делото е категорично установено, че водачът е изчаквал на място извън регламентираните за таксиметрови автомобили. В крайна сметка самият жалбоподател не оспорва обстоятелството, че на процесната дата е извършвал таксиметрова дейност и е изчаквал на място извън регламентираните за целта „местостоянки”.  

Налице са предпоставките за изменение на наложената санкция, като същата бъде определена към предвидения минимум, а именно 50 лева. При индивидуализация на санкцията не са спазени изискванията на чл.27, ал.1 и 2 ЗАНН, тъй като същата е над минимално установения размер, без да има мотиви за това в НП, поради което при липса на данни за други нарушения от същото лице, би следвало тази липса да се изтълкува в негова полза и да бъде намален размерът на наложената санкция на предвидения по горецитираната наредба минимум от 50 лева.

Предвид гореизложеното НП следва да бъде изменено, като наказанието „глоба” бъде намалено до размера на 50 лева.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл.63 от ЗАНН

 

                                                                        Р Е Ш И :

  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №101 от 01.08.2011 г. на И.С.ГV, вр.и.д. кмет на Община Несебър, с което на Г.С.С. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр. Б., ул. „Ш.” №**, партер, на основание чл.53, ал.3 във вр. с чл.61, ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет – гр. Несебър, за извършено нарушение на чл.53, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – гр.Несебър, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, като я НАМАЛЯ в размер на 50 /петдесет/ лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                          

                                                            

РАЙОНЕН СЪДИЯ: