Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 519                                      30.12.2011 година                             гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                             наказателен състав

на осми ноември                                    две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

     Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря Д.Г.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

н.а.х. дело № 814 по описа за 2011 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от Н.И.Д. с ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 02-0201975/22.07.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 11, ал.2, вр. чл. 12, ал.1, вр. чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., за това, че в качеството на длъжностно лице в „Б.” ЕООД, определено да провежда началния инструктаж на работещите в обект: хипермаркет „М.” , находящ се на пътя между с. Равда и гр. Несебър, на 15.12.2010 г. не е провел начален инструктаж на лицето К.М.Я. с ЕГН **********, работещ по трудов договор в „Телелинк” ЕАД- София, изпълняващ дейности, съгласно длъжностна характеристика в обекта на регала на щанд „Осветление”. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата. Ангажира доказателства. Моли да бъде отменено наказателното постановление.

Пълномощникът на дирекция “ОИТ”- Бургас излага становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде потвърдено наказателното постановление.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Несебърският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

На 15.03.2011 г. свид. Е. извършил проверка в хипермаркет „М.”, находящ се на пътя между с.Равда и гр.Несебър, експлоатиран от “Б.” ЕООД, във връзка настъпила на 15.12.2010 г. трудова злополука с пострадал К.М.Я.. Последният паднал от рафт в магазина, вследствие на което получил контузия. В хода на свид. Е. изискал книгите за инструктажи. От тях, както и от докладна записка, изготвена от Н.И.Д., установил че инструктажът се провежда от последния. Установил също, че такъв не е проведен на пострадалия работник К.М.Я., поради което съставил срещу Д. акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на така съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Е., както и от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.

Съдът намира жалбата за неоснователна. От събраните по делото гласни и писмени доказателства се установява, че на жалбоподателя Н.Д. е било възложено да провежда началния инструктаж на работещите в обекта. Видно от приложената докладна записка № 0030/15.12.2010 г., на същия е било известно, че пострадалият работник К.Я. е представител на “Телелинк” ЕАД и е извършвал монтаж по базова клетка на “Мтел”, намираща се в експлоатирания от работодателя му хипермаркет “М.”. В докладната изрично е посочено, че Янев е бил инструктиран, но устно, относно пропускателния режим и мерките за безопасност.

Според разпоредбата на чл.11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве на работещи от други предприятия, намиращи се на територията на предприятието. По делото се установява, че К.Я. е бил ангажиран да извърши монтаж на щанд “Осветление” в проверения хипермаркет, който, според настоящия състав на съда, притежава белезите на “предприятие” по смисъла на § 1, т.2 от КТ. Според цитираната норма, предприятие е всяко място- предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд. В разглеждания случай е налице един обособен обект, в рамките на който е разположен и посоченият в наказателното постановление щанд “Осветление”. Този щанд не функционира самостоятелно, а представлява част от хипермаркета. Следователно, лицето, отговарящо за инструктажа в него, има задължение да проведе такъв и на работниците, намиращи се в трудовоправни отношения с други търговци, но осъществяващи дейност в рамките на същото предприятие. Начален инструктаж на пострадалия работник не е бил документиран, а и не са ангажирани каквито и да било доказателства за провеждането му, поради което съдът приема, че е осъществен съставът на административното нарушение, за което жалбоподателят е санкциониран.

При извършената служебна проверка съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения в производството, обуславящи отмяна на наказателното постановление. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно изискванията на закона. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. Ето защо, съдът приема за установено, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Наложеното наказание е в минималния предвиден от закона размер и е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН, като напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0201975/22.07.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на Н.И.Д. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 11, ал.2, вр. чл. 12, ал.1, вр. чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., за това, че в качеството на длъжностно лице в „Б.” ЕООД, определено да провежда началния инструктаж на работещите в обект: хипермаркет „М.” , находящ се на пътя между с. Равда и гр. Несебър, на 15.12.2010 г. не е провел начален инструктаж на лицето К.М.Я. с ЕГН **********, работещ по трудов договор в „Телелинк” ЕАД- София, изпълняващ дейности, съгласно длъжностна характеристика в обекта на регала на щанд „Осветление”.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: