Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 493                                      28.12.2011 година                                гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                             наказателен състав

на осми ноември                                       две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                         Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря Д.Г.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

н.а.х.дело № 816 по описа за 2011 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от В.Р.В. с ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 3728/29.08.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на жалбоподателя административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 11.08.2011 г. около 01.50 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг” пред хотел “Анита” е управлявал лек автомобил с рег. № *****, след употреба на алкохол, със съдържание на алкохол в кръвта 0.97 промила, установено по надлежния ред. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

За РУП- Несебър не се явява представител в съдебно заседание. Не е заявено становище по жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Несебърският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

 

На 11.08.2011г. около 01.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на алеята пред хотел „Анита”, служителите на РУ на МВР- Несебър М.М. и Г.Х. извършили проверка лек автомобил “Фиат Брава” с ДК № *****, управляван от жалбоподателя В.. Последният бил тестван за алкохол с техническо средство “Дрегер 7410+”, което отчело съдържание на 0.97 промила алкохол в кръвта на водача. Издаден бил талон за медицинско изследване, но последният отказал да даде кръв за анализ. Съставен акт за установяване на административно нарушение, връчен при отказ, удостоверен с подписа на свидетел. Въз основа на така съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите М.М. и Г.Х. както и от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.

Разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП предвижда санкция за водачите на МПС, които управляват моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда до 1.2 на хиляда. В случая от събраните по делото гласни доказателства се установява с категоричност, че жалбоподателят е управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта 0.97 на хиляда и с оглед на това, съдът приема, че са налице елементите от състава на посоченото нарушение.

При извършената служебна проверка съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление. От показанията на свидетелите се установява, че АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, а отказът му да го приеме е удостоверен с подписа на свидетел. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. С оглед предписаната от чл.189, ал.2 от ЗДвП презумптивна доказателствена сила на акта и при липсата на доказателства, които да поставят под съмнение констатираните с него обстоятелства, съдът приема, че жалбоподателят е извършил описаното нарушение и правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност. Що се отнася до размера на наложеното наказание, съдът счита, че същото е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН и напълно отговаря на тежестта на извършеното нарушение, с оглед високата концентрация на алкохол в кръвта на водача, близка до горната граница, над която деянието би съставлявало престъпление.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя за липса на материална и териториална компетентност на актосъставителя. Съобразно разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП, актовете, с които се установяват нарушенията, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол. В конкретния случай актът е съставен от служител на РУП- Несебър- факт, установен в производството при извършената в съдебното заседание проверка на неговата самоличност, а и служебно известен на съда.

С оглед формирания извод за неоснователност на жалбата, на основание чл. 189, ал.3 от НПК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН, следва да бъдат възложени в тежест на нарушителя разноските по делото, възлизащи на 20.00 лева- заплатени пътни разноски на свидетелите М. и Х..

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3728/29.08.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на В.Р.В. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 11.08.2011 г. около 01.50 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг” пред хотел “Анита” е управлявал лек автомобил с рег. № *****, след употреба на алкохол, със съдържание на алкохол в кръвта 0.97 промила, установено по надлежния ред.

ОСЪЖДА В.Р.В. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: