РЕШЕНИЕ

 

№421                                                          24.11.2011 г.                                             гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                              наказателен състав  на петнадесети ноември през две хиляди и единадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                               Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар Д.Г.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД№ 823 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на Н.И. ***, против Наказателно постановление № 550 от 04.10.2011 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на жалбоподателят са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 1 година. Моли се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание жалбата се поддържа, ангажират се доказателства.

Наказващият орган не изпраща представител в съдебно заседание.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

     Представеният по делото акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 053313/29.06.2011 г. е съставен за това, че през 2010 г.- 2011 г. жалбоподателя допуснал в Ловно рибарско дружество- Несебър да бъдат приети по- голям брой ловци от максимално определения по чл.22, ал.2 от ЗЛОД- 28 броя нови ловци. Административнонаказващият орган, като взел предвид съставения акт, счел, че деянието е извършено виновно от страна на жалбоподателя и издал наказателното постановление.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно за нарушения при издаването на акта за установяване на административното нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, намира обжалвания акт за незаконосъобразен по следните съображения:

На първо място нито в акта за установяване на административно нарушение, нито в наказателното постановление е посочена дата на извършване на нарушението. Изписването на „през 2010 г.- 2011 г.” не съставлява годна дата. Датата на извършване на деянието е един от задължителните реквизити на АУАН и НП най- малко с оглед преценка дали са спазени сроковете по чл. 34, ал.2 от ЗАНН. Липсата на този реквизит е съществено процесуално нарушение и съставлява самостоятелно основание за отмяна на атакувания акт.

На следващо място нито в акта, нито в постановлението е посочено каква е връзката на жалбоподателя с Ловно рибарско дружество- Несебър. От там не става ясно защо наказващият орган е приел, че И. следва да носи отговорност за посоченото нарушение. Едва в съдебно заседание стана ясно, че жалбоподателят бил член на управителния съвет на дружеството, което обаче не може да санира пропуска в административно наказателната преписка. След като не е посочено качеството на лицето се приема, че същото се наказва като физическо лице, за което не се доказа да следва да носи отговорност за посоченото нарушение.

На следващо място посочено е, че нарушението е за това, че жалбоподателят е допуснал да бъдат приети по- голям брой ловци от „максимално определения в чл.22, ал.2 от ЗЛОД”. Не става ясно обаче колко е максимално определения брой според наказващият орган за да се прецени дали действително е налице прием в повече. В цитираната норма е посочено, че Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, въз основа на изискуема норма за ловна площ от 70 хектара за един ловец, ежегодно определя максималния брой на ловците в ловните сдружения по чл.30, както и сдруженията, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов, и броя на свободните места в тях. При определяне на изискуемата норма за ловна площ не се взема предвид броят на ловците, навършили 65-годишна възраст. В съдебно заседание св. Т. заяви, че не му е известно да е издаван акт на изпълнителния директор за определяне на максималния брой ловци за ЛРД- Несебър. Свидетелят сам е определял колко ловци следва да има в дружеството като е вземал предвид нормата за площ. Това се установява и от приложената докладна записка от свидетеля, съставляваща л.23 от делото. Това обаче не е в неговите правомощия съгласно цитираната по- горе норма. Едва след като изпълнителния директор с нарочен акт определи максималния брой на ловците в едно дружество може да се прецени дали в същото са приети в повече. Следва да се отбележи, че това определяне става ежегодно, поради което няма как да се санкционира едно лице за това, че през 2010 г. и 2011 г. е допуснало едно нарушение, т.е. за всяка година следва да се преценява поотделно.

На следващо място нито в акта, нито в наказателното постановление са посочени имената на ловците, с приемането на които е било извършено нарушението, както и защо е прието, че точно с тези ловци надвишават максимално допустимия брой.

С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено. В същото не е конкретизирано нарушението с посочените по- горе параметри, не е посочено в какво качество се наказва жалбоподателя, все обстоятелства, важни за правото на защита на санкционирания. Липсата на изложеното не дава възможност и на съда да прецени дали действително това лице е извършител на това деяние.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 550 от 04.10.2011 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Н.И. ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 1 година.  

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 

        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: