П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

12.12.2011 година                                                                                                  град Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                    Наказателен състав

На дванадесети декември                                               две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                           

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ СПАСОВА

                                   

Секретар: К.Л.   

Прокурор: Камен Господинов     

Сложи за разглеждане  докладвано от председателя

Наказателно общ характер дело № 834 по описа за 2011 година

На именно повикване в 14.00 часа се явиха:

 

           Подсъдимият И.И.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Д.П. ***.

            За РП-гр.Несебър, редовно уведомени, се явява прокурор Господинов.

            Явява се юрисконсулт П. П..

            П. П.: Разяснени са ми правата, съобразно съобщението по чл.255 от НПК. Заявяваме, че няма да предявяваме граждански претенции срещу подсъдимия в настоящото производство.

            ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 и сл. от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение.

Адв.П.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 и сл. от НПК, тъй като с представителя на прокуратурата обсъдихме и постигнахме споразумение. Заявяваме, че сме получили своевременно препис от обвинителния акт.

П. П.: Не възразяваме срещу сключването на споразумение.

Като счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                                    

                                    О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД на делото по реда на чл.384 от НПК.

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правата по чл.55 от НПК.

            СНЕМА самоличността на подсъдимия, както следва.

            И.И.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, с ЕГН **********.

Адв.П.: Няма да правим отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

СЪДЪТ, като взе предвид, че са налице основанията на чл.276 от НПК, ПОСТАНОВИ  да се извърши съдебно следствие.

            ПРОКУРОРЪТ: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме и подписахме споразумение за решаване на делото, които моля да приемете и одобрите. Нямам искания за корекции на споразумението. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

            Адв.П.: С представителя на държавното обвинение постигнахме и подписахме споразумение. Моля да приемете и одобрите същото. Няма да соча нови доказателства. Нямам искания за корекции на споразумението. Нямам доказателствени искания.

           

            На въпроси по чл.382, ал.4 от НПК подсъдимият заяви следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тяхното настъпване. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                                  

ДЕКЛАРАТОР:

                                                               /И.Д./

 

По доказателствата и на основание чл.283 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА протоколите и другите писмени доказателства по ДП № ЗМ-392/2010 г. по описа на ОД на МВР-гр.Бургас.

 ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие и пристъпва към изслушване на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение за решаване на делото и същото бъде вписано в протокола в днешно съдебно заседание. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

Адв.П.: Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което моля същото да бъде одобрено.

            СЪДЪТ ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на представеното споразумение.

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

   ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В

          СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО по НОХД №834/2011 г.

                                                                    

                     на основание чл.384  и сл. от НПК

 

       Днес 12.12.2011год.  в гр. Несебър, по предложение на КАМЕН ГОСПОДИНОВ - прокурор при Районна прокуратура град Несебър по ДП ЗМ № 392/2010г. по описа на ТЗ БОП Бургас /изх.№ 1087/2010г.по описа на Районна Прокуратура град Несебър и адв. Д.П. ***, в качеството му на упълномощен защитник на обвиняемият И.И.Д. *** , се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.381 от НПК.

А. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ

             КАМЕН ГОСПОДИНОВ –  прокурор при Районна прокуратура гр. Несебър

ОБВИНЯЕМ:

И.И.Д.роден на ***г*** , българин,български  гражданин,неосъждан, с ЕГН ********** ***

ЗАЩИТНИК:

            Д.П. *** – упълномощен от обвиняемия

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

     Страните, спазвайки изискванията на чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

            1. Обвиняемият И.И.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер - в това, че на 24.06.2010 година в търговски обект намиращ се в базар „Малина” на алея „Кубан” в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър като управител на ЕТ „Стив-И.Д.”***, без съгласието на носителя на изключителното право по чл. 13 ал.1 от ЗМГО - да ползва марката,  да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност /да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл. 22 ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО поставени на изложени за продажба стоки както следва:

 2/два/ броя ръчни часовници на стойност 420 лева носещи марка OFFICIANE PANERAІ/Официане Панерай/ притежание на „Офичине Панерай” с адрес на управление Холандски Антили, град Кюрасао, ул. „Шарловег” № 33;  18/осемнадесет/ броя ръчни часовници на стойност 3960 лева,с изобразена марка RADO /Радо/ притежание на „Радо Урен Аг” с адрес ***;          15/петнадесет/ броя ръчни часовници на стойност 4275 лева с изобразена марка  HUBLOT /Хублот/ притежание на „Хублот С.А.” с адрес ***;83 /осемдесет и три/ броя ръчни часовници на стойност 13280 лева с изобразена марка BREITLING /Брейтлинг/ притежание на „Брайтлинг С.А. с адрес ***; 72 седемдесет и два/ броя ръчни часовници на стойност 22320 лева с изобразена марка  ROLEX  /Ролекс/ притежание на „Ролекс С.А.” с адрес ***,5,7;     4 /четири/ броя ръчни часовници на стойност 700 лева с изобразена марка FRANCK MULLER /Франк Мюлер/ притежание на „ФМТМ” Дистрибюшън” ЕООД с адрес на управление Британски Вирджински острови гр. Роуд ул. Мейн;  28/двадесет и осем/ броя ръчни часовници на стойност 8680 лева с изобразена марка CHANEL /Шанел/ притежание на „Шанел Сарл” с адрес ***; 17седемнадесет/броя ръчни часовници на стойност 3315 лева с изобразена марка  TAG HAUER /Таг Хауер/ притежание на „Таг Хойер” с адрес на управление Швейцария Луи Жозеф Шевролет 6-А, Ла шо де Фон  и          4  /четири/броя ръчни часовници на стойност 700 лева с изобразена марка  PATEK PHILIPPE /Патек Филип/ притежание на „Патек Филип” с адрес ***, или стоки на обща стойност 57650 /петдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет/ лева, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки – престъпление  по чл. 172 Б, ал.1 от НК,вр.с чл.13,ал.1 и чл.22,ал.1 от ЗМГО.

Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”.

            2. За извършеното престъпление на обвиняемият И.И.Д. на основание чл. 172 Б ,ал.1 от НК,вр.с чл.13,ал.1 и чл.22,ал.1 от ЗМГО  и чл.54 от НК се определя наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца и глоба от 500 лева.

            На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.

            3.  На основание чл.172 Б,ал.3 от НК се отнемат в полза на държавата и се унищожат вещите предмет на престъплението а именно: -2/два/ броя ръчни часовници носещи марка OFFICIANE PANERAL/Официане Панерай/,-18/осемнадесет/ броя ръчни часовници,с изобразена марка RADO /Радо/,-15/петнадесет/ броя ръчни часовници с изобразена марка  HUBLOT /Хублот/,-83 /осемдесет и три/ броя ръчни часовници с изобразена марка BREITLING /Брейтлинг/,- 72 /седемдесет и два/ броя ръчни часовници с изобразена марка  ROLEX  /Ролекс/,- 4 /четири/ броя ръчни часовници с изобразена марка FRANCK MULLER /Франк Мюлер/,- 28/двадесет и осем/ броя ръчни часовници с изобразена марка CHANEL /Шанел/,- 17 /седемнадесет/броя ръчни часовници с изобразена марка  TAG HAUER /Таг Хауер/,-4  /четири/броя ръчни часовници с изобразена марка  PATEK PHILIPPE /Патек Филип/. 

Иззетите в хода на ДП като веществени доказателства един/брой ръчен часовник с изобразена марка LEISINI/Лейсини, 1/един/брой ръчен часовник с изобразена марка COLLECTION /Колекшън/ и 1/един/брой ръчен часовник с изобразена марка SINOBI/Синоби/ следва да се върнат на обвиняемия.

                        4.От престъплението не  са причинени имуществени вреди

                        5.Разноските  по делото в размер на 588 лв. /петстотин осемдесет и осем  лева/ се възлагат в тежест на обвиняемия.   

            Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси, водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско разглеждане на делото.

            Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в Районен съд гр. Несебър.

 

 

             ПРОКУРОР:                                ЗАЩИТНИК:                ОБВИНЯЕМ:

                    /К.Господинов/                           /адв.Д.П./                                 /И.Д./

 

   

 

            СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК, намира, че същото следва да бъде одобрено. 

Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

             

                                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

             ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 834/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.И.Д. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което И.И.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2010 година в търговски обект намиращ се в базар „Малина” на алея „Кубан” в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър като управител на ЕТ „Стив-И.Д.”***, без съгласието на носителя на изключителното право по чл. 13 ал.1 от ЗМГО - да ползва марката,  да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност /да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл. 22 ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО, поставени на изложените за продажба стоки, както следва: 2/два/ броя ръчни часовници на стойност 420 (четиристотин и двадесет) лева, носещи марка OFFICIANE PANERAІ /Официане Панерай/ притежание на „Офичине Панерай” с адрес на управление Холандски Антили, град Кюрасао, ул. „Шарловег” № 33; 18/осемнадесет/ броя ръчни часовници на стойност 3960 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева,с изобразена марка RADO /Радо/ притежание на „Радо Урен Аг” с адрес ***; 15/петнадесет/ броя ръчни часовници на стойност 4275 (четири хиляди двеста седемдесет и пет) лева с изобразена марка  HUBLOT /Хублот/ притежание на „Хублот С.А.” с адрес ***; 83 /осемдесет и три/ броя ръчни часовници на стойност 13 280 (тринадесет хиляди двеста и осемдесет) лева с изобразена марка BREITLING /Брейтлинг/ притежание на „Брайтлинг С.А. с адрес ***; 72 седемдесет и два/ броя ръчни часовници на стойност 22 320 (двадесет и две хиляди триста и двадесет) лева с изобразена марка  ROLEX  /Ролекс/ притежание на „Ролекс С.А.” с адрес ***,5,7; 4 /четири/ броя ръчни часовници на стойност 700 (седемстотин) лева с изобразена марка FRANCK MULLER /Франк Мюлер/ притежание на „ФМТМ” Дистрибюшън” ЕООД с адрес на управление Британски Вирджински острови гр. Роуд ул. Мейн; 28/двадесет и осем/ броя ръчни часовници на стойност 8680  (осем хиляди шестотин и осемдесет) лева с изобразена марка CHANEL /Шанел/ притежание на „Шанел Сарл” с адрес ***; 17седемнадесет/броя ръчни часовници на стойност 3315 (три хиляди триста и петнадесет) лева с изобразена марка  TAG HAUER /Таг Хауер/ притежание на „Таг Хойер” с адрес на управление Швейцария Луи Жозеф Шевролет 6-А, Ла шо де Фон  и 4  /четири/броя ръчни часовници на стойност 700 (седемстотин) лева с изобразена марка  PATEK PHILIPPE /Патек Филип/ притежание на „Патек Филип” с адрес ***, или стоки на обща стойност 57 650 (петдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет) лева, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, поради което и на основание чл.172Б, ал.1 от НК, във вр. с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, във вр. с чл.54 от НК,  го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

            ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

            ОТНЕМА, на основание чл.172Б, ал.3 от НК, в полза на Държавата вещите предмет на престъплението, които да се унищожат, а именно: -2/два/ броя ръчни часовници носещи марка OFFICIANE PANERAL/Официане Панерай/,-18/осемнадесет/ броя ръчни часовници,с изобразена марка RADO /Радо/,-15/петнадесет/ броя ръчни часовници с изобразена марка  HUBLOT /Хублот/,-83 /осемдесет и три/ броя ръчни часовници с изобразена марка BREITLING /Брейтлинг/,- 72 /седемдесет и два/ броя ръчни часовници с изобразена марка  ROLEX  /Ролекс/,- 4 /четири/ броя ръчни часовници с изобразена марка FRANCK MULLER /Франк Мюлер/,- 28/двадесет и осем/ броя ръчни часовници с изобразена марка CHANEL /Шанел/,- 17 /седемнадесет/броя ръчни часовници с изобразена марка  TAG HAUER /Таг Хауер/,-4  /четири/броя ръчни часовници с изобразена марка  PATEK PHILIPPE /Патек Филип/.

            ВРЪЩА на подсъдимия И.И.Д. иззетите в хода на досъдебното производство като веществени доказателства 1 /един/ брой ръчен часовник с изобразена марка LEISINI /Лейсини; 1 /един/ брой ръчен часовник с изобразена марка COLLECTION /Колекшън/ и 1 /един/ брой ръчен часовник с изобразена марка SINOBI /Синоби/.

        ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.И.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 588 (петстотин осемдесет и осем) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 834/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  

  

                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                   

            След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо И.И.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.И.Д. мярка  за неотклонение “ПОДПИСКА”.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

           

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30  ч.

 

СЕКРЕТАР:                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: