Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 160                                         28.11.2011 г.                           град Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                                                

Несебърският районен съд                                          граждански състав

на десети ноември                                две хиляди и единадесета година  

в публично заседание в следния състав:

 

                                                       Районен съдия: Атанаска Атанасова

 

при секретаря К.Л.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

гражданско дело № 848 по описа за 2011 година,

за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод постъпила искова молба от “” ЕАД- , рег. по ф.д. № г. на Окръжен съд- , със седалище и адрес на управление гр. , ж.к. “”, ул. “” № 3, представлявано от изпълнителния директор , против С.Д.Н., ЕГН **********,***, с искане да се приеме за установено, че съществува вземането на ищцовото дружество по Заповед № 546/24.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 602/2011 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 1316.34 лева, представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 19.06.2009 г. до 20.05.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.06.2011 г. до окончателното й изплащане. Претендират се разноски.

В исковата молба се твърди, че ответницата С.Д.Н. е абонат на “” ЕАД, гр.  с абонатен № 897635. Изложено е, че на същата е била доставяна, отвеждана и пречиствана вода по фактури, издадени през периода от 19.06.2009 г. до 20.05.2011 г. на обща стойност 1316.34 лева, която не е била заплатена в уговорените срокове. Към исковата молба са приложени писмени доказателства.

В съдебно заседание не се явява представител на ищцовото дружество. В писмено становище исковата молба се поддържа и е направено искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК, с оглед процесуалното поведение на ответницата.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК ответницата не е депозирала писмен отговор и не е изразила становище по предявения иск. В съдебно заседание същата не изпраща представител и не ангажира доказателства.

Съдът, като взе предвид изложените с исковата молба доводи и обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 422 от ГПК.

От приложеното ч.гр.д. № 595/2010 г. по описа на РС- Несебър се установява, че ищецът е депозирал на 23.06.2011 г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и изпълнителен лист за претендираната в настоящото производство сума. Искането е било уважено със заповед № 546/24.06.2011 г., издадена по ч.гр.д. № 602/2011 г. В срока по чл. 414, ал.2 от ГПК ответницата е възразила срещу издадената заповед, поради което заявителят е предявил в съответствие с указанията на съда настоящата претенция за установяване на вземането си.

По делото са приложени заверени преписи от карнети и от фактури за консумирани през процесния период вода и канал, неоспорени в хода на производството. От същите се установява наличието на валидно възникнало облигационно отношение между страните по делото. Установява се също така изпълнение от страна на ищеца на задълженията му, произтичащи от сключения договор за доставяне, отвеждане и пречистване на вода. Съобразно разпоредбата на чл.154, ал.1 от ГПК, в тежест на ответницата е да докаже, че е заплатила цената на получените услуги. Последната обаче не представя доказателства за извършено плащане, поради което предявеният иск се явява основателен и следва да се уважи изцяло.

Ищцовото дружество е направило искане за постановяване на неприсъствено решение спрямо ответницата Н.. Предпоставките за това са налице. На същата изрично са указани последиците по чл.238, ал.1 ГПК. В срока по чл.131 от ГПК не е представила писмен отговор, не е направила и искане делото да се разгледано в отсъствието й. Следователно, налице е хипотезата на чл.239, ал.1, т. 1 от ГПК. Събраните по делото доказателства, обсъдени по-горе в изложението, обосновават извод за основателност на предявения иск, поради което е налице и второто условие за постановяване на неприсъствено решение, предвидено в чл.239, ал.1, т.2 от ГПК. С оглед на това, искането по чл.238, ал.1 от ГПК се явява основателно и следва да бъде уважено.

Предвид изхода на спора и направеното искане за присъждане на разноски, върху ответника следва да бъде възложено заплащането на направените от ищцовото дружество разноски по делото, съобразно представения списък, в общ размер от 126.32 лева, от които 26.32 лева- заплатена от ищеца държавна такса за производството и 100 лева- възнаграждение за юрисконсулт.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Д.Н., ЕГН **********,***, че съществува вземането на “” ЕАД- , рег. по ф.д. № г. на Окръжен съд- , със седалище и адрес на управление гр. , ж.к. “”, ул. “” № 3, представлявано от изпълнителния директор , по Заповед № 546/24.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 602/2011 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 1316.34 лева (хиляда триста и шестнадесет лева и тридесет и четири ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 19.06.2009 г. до 20.05.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.06.2011 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА С.Д.Н., ЕГН **********,***, да заплати на “” ЕАД- , рег. по ф.д. № г. на Окръжен съд- , със седалище и адрес на управление гр. , ж.к. “”, ул. “” № 3, представлявано от изпълнителния директор , сумата от 126.32 лева (сто двадесет и шест лева и тридесет и две ст.), представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно.

 

                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: