П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

 19.10.2011г.                                                                           град Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на деветнадесети октомври              две хиляди и единадесета година                                             

В публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                           

Секретар: К.Л.

Прокурор: Анна Пантелеева

сложи за разглеждане докладваното от съдия АТАНАСОВА

Наказателно общ характер дело № 858 по описа за 2011 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

     Обвиняемият И.Г.К. се явява лично и с адв.Д.П. ***, надлежно упълномощен.

              За РП-Несебър се явява прокурор Пантелеева.

 

              ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 Адв.П.: Да се даде ход на делото.

              Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

 

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

             Производството е по реда на чл.381 и сл. от НПК и е образувано по повод внесено от РП-гр.Несебър споразумение за решаване на делото в досъдебното производство.

СНЕ се самоличността на обвиняемия, както следва:

   И.Г.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес: гр.Несебър, ул.*****, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан - реабилитиран, безработен, с ЕГН **********.

  СЪДЪТ, на основание чл.274, ал.1 от НПК, РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и на обвиняемия правата му по чл.55 от НПК.

Адв.П.: Нямам искания за отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото, което сме представили в писмен вид. Обсъдили сме всички изискуеми от законодателя въпроси. Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала и като такова моля да бъде одобрено, а производството по делото да бъде прекратено.

Адв.П.: С представителя на обвинението сме постигнали споразумение, което моля да приемете и одобрите. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът, на основание чл.382, ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между Районна прокуратура- гр.Несебър, обвиняемия И.Г.К. и неговия защитник адв. Димитър П., което е в следния смисъл:

 ОБВИНЯЕМИЯТ И.Г.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан - реабилитиран, безработен, с постоянен и настоящ адрес: гр.Несебър, ул.****** се признава за виновен в това, че на 21.03.2010г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на паркинга пред супермаркет „Младост”, причинил на М.Д.Х. с ЕГН **********, тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянна слепота на лявото око в следствие на травматична катаракта и посттравматично отлепяне на ретината /макулата на ръба/ с намаление на зрението на лявото око до 0.02 – престъпление по чл.128, ал.1 от НК.

  Престъплението е извършено от обвиняемия И.Г.К. при форма на вината пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За извършеното престъпление, на обвиняемия И.Г.К., на основание чл.128, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 5/пет/ години.

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 Разноските по делото в размер на 450.00 лева се възлагат в тежест на обвиняемия.

 

Съдът, след като се запозна с постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не следва да бъде одобрено. Касае се за престъпление с висока степен на обществена опасност, с оглед конкретните обстоятелства при извършването му, вида и характера на причинените телесни увреждания, настъпилите тежки последици за пострадалата и необходимостта от продължително лечение на същата. Наред с това, силата и интензивността на нанесените спрямо последната удари, проявената от обвиняемия агресия и жестокост го очертават като личност със завишена обществена опасност, която не подбира средствата и начините за постигане на целта си. При тези обстоятелства съдът счита, че предвиденото в споразумението наказание с приложение института на условното осъждане, е неоправдано снизходително, не съответства на тежестта, обществената опасност и моралната укоримост на извършеното престъпление и не би способствало за постигане на целите, визирани в чл. 36 от НК. Ето защо, като счете, че споразумението противоречи на морала, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 858/2011г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение в горния смисъл.

ВРЪЩА делото на прокурора.

ОТЕВЖДА от разглеждането на НОХД № 858/2011г. по описа на РС-гр.Несебър съдията Атанаска Атанасова.

Определението е окончателно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: