Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 505                                                         30.12.2012г.                                             гр.Несебър

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                        НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и първи декември                                               две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Б. - Г.

Секретар: Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия М.Б. - Г.

наказателно административен характер дело № 881 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на „К.Г.” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”Меден Рудник”, търговски център „Битака” – нова част, представлявано от управителя А.А. З. против Наказателно постановление № 649 от 25.07.2011г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на Министерството на финансите. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание за дружеството-жалбоподател представител не се явява. Не сочат доказателства.

Процесуалният представител на ТД на НАП – гр.Бургас оспорва жалбата. Представя писмени и ангажира гласни доказателства. Пледира за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно.

Като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

При извършена проверка на 14.07.2011г. в търговски обект – магазин за благородни метали, находящ се в КК Слънчев бряг, хотел „Атол”, стопанисван от „К.Г.” ЕООД, инспекторите по приходите при ТД на НАП – гр.Бургас установили, че касовата книга не се води съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на Министерството на финансите, а именно – не е упоменато началното салдо и движението на паричните средства през деня. Направените констатации са отразени в протокол за извършена проверка № 0019949 от 14.07.2011г. За така установеното нарушение на дружеството-жалбоподател е съставен АУАН от 19.07.2011г., въз основа на който било издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал управителят на дружеството-жалбоподател, който е сезирал съда с жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство по делото.

Съдът в контекста на правомощията си на съдебния контрол, след като провери изцяло и служебно закононарушенията на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, намери за установено следното:

Наказателното постановление е постановено от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия. Описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава изцяло от възприетата такава и отразена от наказващия орган в издаденото от него наказателно постановление, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание актосъставител Й.С.-Я., присъствала при установяване на нарушението. Съдът не установи наличие на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, съответно при издаване на атакуваното наказателно постановление.

От показанията на актосъставителя С.-Я. безспорно се установява, че проверката е била извършена на 14.07.2011г. по инициатива на сектор „Противодействие на икономическите престъпление” при ОДП-Бургас, поради съмнение за наличие на крадено злато в процесния обект. Проверката е започнала около 18.00 часа и км този момент в касовата книга нямало отразяване на началното салдо и движението на паричните средства, както за деня, така и за предходните дни, което е препятствало възможността на инспекторите да извършат проверка на касовата наличност. Предвид горното, съдът счита, че жалбоподателят е бил законосъобразно санкциониран.

С оглед гореизложеното наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено, а жалбата – оставена без уважение, като неоснователна.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 649 от 25.07.2011г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.Г.” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас*******, търговски център „Битака” – нова част, представлявано от управителя А.А. З.е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на Министерството на финансите.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: