П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

                                                         24.11.2011 година                             град Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                           НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                     две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                           

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЕРБЕРОВА-Г.

                       

секретар: Д.Г.    

прокурор: Георги Русев

сложи за разглеждане  докладвано от съдия Берберова-Г.

Наказателно ОХ дело № 957 по описа за 2011 година

            На именно повикване в 12.00 часа се явиха:

 

            Подсъдимият М.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв. А.Ж. ***, надлежно упълномощен.

            За РП-гр.Несебър, редовно уведомени, се явява прокурор Русев.

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Ж.: Да се даде ход на делото. Няма да правим отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

          

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е по реда на чл.381 и сл. от НПК.

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

            СНЕ се самоличността на подсъдимия, както следва:

М.Ц.Г. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, с начално образование, неженен, осъждан, безработен,  ЕГН **********,    .

СЪДЪТ, като взе предвид, че са налице основанията на чл.276 от НПК  ПОСТАНОВИ да се извърши съдебно следствие.

            ПРОКУРОРЪТ: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме и подписахме споразумение за решаване на делото, което моля да приемете и одобрите. Други доказателства няма да соча.

            Адв.Ж.: С представителя на държавното обвинение постигнахме и подписахме споразумение. Моля да го приемете и одобрите. Няма да соча нови доказателства. Нямам нови доказателствени искания.

На въпроси по чл.382, ал.4 от НПК подсъдимият заяви следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

                                                  

ДЕКЛАРАТОР:

                                                                              /М.Г./

 

Съдът предлага промени в споразумението досежно вида и размера на наказанието,  а именно същото да бъде изменено на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Съдът дава възможност на прокурора и защитника да обсъдят предложението на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Предлагам наказанието да бъде заменено с 9 месеца лишаване от свобода, което изпълнение да бъде отложено за изпитателен срок 3 години.

Адв.Ж.: Не възразявам , съгласен с предложението на съда и на прокурора за изменение на наказанието на моя подзащитен.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

УТВЪРЖДАВА промени в споразумението в частта за наказанието, което вместо Пробация да се счита девет месеца Лишаване от свобода, което изпълнение да бъде отложено за срок от три години.

По доказателствата и на основание чл.283 от НПК, съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРОЧИТА протоколите и другите писмени доказателства по ДП № 14-700/2011год. по описа на РУП - Несебър.

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ: Така постигнатото споразумение в окончателния му вариант съответства на закона. Моля да приемете и одобрите представеното споразумение за решаване на делото и вписано в протокола в днешно съдебно заседание. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

Адв.Ж.: Поддържаме така внесеното споразумение. Считам, че  споразумението не противоречи на закона и морала, поради което моля същото да бъде одобрено.

Съдът ВПИСА в съдебния протокол окончателния вариант на постигнатото между страните споразумение.

     

  С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В

ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

          Днес 24.11.2011 г. в гр. Несебър, по предложение на ГЕОРГИ РУСЕВ – прокурор при Районна прокуратура град Несебър по ДП № 14-700/2011 г. по описа на РУП гр. Несебър, (пр.вх.№1066/2011 г. по описа на РП Несебър) и адв. А.Ж. ***, в качеството му на упълномощен защитник на обвиняемият М.Ц.Г. ***, се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.381 от НПК.

А. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ

ГЕОРГИ РУСЕВ – прокурор при Районна прокуратура гр. Несебър

ОБВИНЯЕМ:

     М.Ц.Г. – р. 2***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, с начално образование, неженен, осъждан, безработен,  ЕГН **********,   

ЗАЩИТНИК:

А.Ж. *** – упълномощен от обвиняемия

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

     Страните, спазвайки изискванията на чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемия М.Ц.Г. се признава за виновен в извършване на това, че на 18.06.2011 година около 19.50 часа в град *** до КПП Санаториума е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 27.07.2011 година около 02.00 часа в град ***, ул.”Цар Симеон” №9 е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 29.07.2011 година около 13.50 часа на главен път І-9 до бензиностанция “ОМВ” в к.к. Слънчев бряг е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 29.07.2011 година около 02.35 часа в град *** до казина “Влас” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 31.07.2011 година около 01.40 часа в град *** до КПП Санаториума е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 20.08.2011 година около 15.30 часа в град ***, ул.”***ий” хотел “***” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 21.08.2011 година около 15.30 часа в град ***, ул.”Цар Симеон” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 01.10.2011 година около 02.20 часа в к.к. Слънчев брпяг, до хотел “Планета” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 13.10.2011 година около 00.05 часа в град *** по ул.”Цар Симеон” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година - престъпление по чл.343 в ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1  от НК.

Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”.

     2. За извършеното престъпление на обвиняемия М.Ц.Г. на основание чл.343 в ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 54, ал.1 от НК се определя наказание  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК следва да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

3.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.

4.  Разноски  по делото - няма.   

Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси, водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско разглеждане на делото.

 Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в Районен съд гр. Несебър.

 

 

ПРОКУРОР:                          ЗАЩИТНИК:                                   ОБВИНЯЕМ :

            /Г.Русев/                              /адв.А.Ж./                                   /М.Г./

                                               

СЪДЪТ счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК,  поради което намира, че същото следва да бъде одобрено.

Мотивиран от горното  и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 957/2011 г.  по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия М.Г., съгласно което:

            ПРИЗНАВА М.Ц.Г. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, с начално образование, неженен, осъждан, безработен,  ЕГН **********, за ВИНОВЕН 18.06.2011 година около 19.50 часа в град *** до КПП Санаториума е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 27.07.2011 година около 02.00 часа в град ***, ул.”Цар Симеон” №9 е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 29.07.2011 година около 13.50 часа на главен път І-9 до бензиностанция “ОМВ” в к.к. Слънчев бряг е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 29.07.2011 година около 02.35 часа в град *** до казина “Влас” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 31.07.2011 година около 01.40 часа в град *** до КПП Санаториума е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 20.08.2011 година около 15.30 часа в град ***, ул.”***ий” хотел “***” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 21.08.2011 година около 15.30 часа в град ***, ул.”Цар Симеон” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

- че на 01.10.2011 година около 02.20 часа в к.к. Слънчев бряг, до хотел “Планета” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,

            - че на 13.10.2011 година около 00.05 часа в град *** по ул.”Цар Симеон” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК  № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

       ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от девет месеца Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

            

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 957/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                       

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                       

            След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.Г.  мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Ц.Г. мярка за неотклонение “ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 200 лева.

            Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.30 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: