Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 125                                      07.03.2011 година                             гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                             наказателен състав

на двадесет и осми януари                     две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

     Председател: А. Атанасова

 

при секретаря А.Г.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

н.а.х. дело № 989 по описа за 2010 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Р.К” ООД с ЕИК *********, представлявано от управителя Н.Д.Й.,***, чрез адв. Д.И. и адв. Георги Раев, против наказателно постановление № 7-ДНСК-307/29.10.2010, издадено от инж. Г.Д.- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, за това, че в качеството на консултант на строеж “Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър нов град и ул. “Месамбрия” до т.91-стар град при започване на строителството на обекта не е изпълнило задължението си по чл. 157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ за съставяне на протокол за откриване на строителната площадка с участието на служители по чл. 223, ал.2 от ЗУТ. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание не се явява представител на търговското дружество-жалбоподател. Не е заявено становище и не се сочат нови доказателства.

Пълномощникът на ДНСК излага становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде потвърдено наказателното постановление. Представя доказателства.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима, съображения за което съдът е изложил в съдебното заседание.

 

Несебърският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

Във връзка с депозирано в Община Несебър искане за въвеждане в експлоатация на обект “Кабелна и разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър, свидетелите С.С. и Я.Г.-*** проверка на наличните в преписката за обекта документи. В хода на проверката било констатирано, че в преписката не е наличен заверен протокол за откриване на строителна площадка в присъствието на общински служител. Тези констатации били отразени в констативен акт № 13/24.02.2010 г. Съставен бил акт за установяване на административно нарушение № 7/27.07.2010 г. срещу жалбоподателя “Р.К” ООД, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите С. и Г., както и от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.

Съдът счита, че жалбоподателят е санкциониран неоснователно. Съображенията за това са следните:

Субект на отговорността по чл. 237, ал.1, т.2 от ЗУТ може да бъде извършителят, възложителят, строителят или лицето, упражняващо строителен надзор на строеж по чл. 224, ал. 1 от същия закон. В конкретния случай не се установява от доказателствата по делото санкционираното лице да е имало такова качество към момента на извършване на нарушението. Видно от приложения по делото констативен акт № 13/24.02.2010 г., въз основа на който е издаден актът за установяване на административно нарушение, строежът “Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали”- гр. Несебър е собственост на “С.” ООД. Същото дружество е посочено като възложител и строител, като изрично е отразено, че “строителен надзор няма”. Едва в АУАН е посочено, че жалбоподателят “Р.К” ООД притежава качеството консултант на строеж и е извършил нарушението в това качество. Тези констатации са пренесени и в издаденото наказателно постановление. Задължение на наказващия орган обаче е не само да направи констатации за наличието на обстоятелствата, от значение за ангажиране отговорността на дружеството, но и да докаже същите с допустимите от закона доказателствени средства. В конкретния случай това задължение не е изпълнено- по делото не са ангажирани каквито и да било доказателства в тази връзка и поради това, не би могло да се приеме, че санкционираното дружество е субект на административнонаказателна отговорност по чл. 237, ал.1, т.2 от ЗУТ. Ето защо съдът приема, че наказателното постановление е издадено в нарушение на закона и следва да се отмени.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7-ДНСК-307/29.10.2010, издадено от инж. Г.Д.- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на „Р.К” ООД с ЕИК *********, представлявано от управителя Н.Д.Й.,***, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, за това, че в качеството на консултант на строеж “Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър нов град и ул. “Месамбрия” до т.91-стар град при започване на строителството на обекта не е изпълнило задължението си по чл. 157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ за съставяне на протокол за откриване на строителната площадка с участието на служители по чл. 223, ал.2 от ЗУТ.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: