Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                 20.12.2012 год.                        Гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несъбърският  районен съд, първи  състав

На седемнадесети декември  през две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                Председател: Евгени Узунов

 

Секретар: Д.Г.

Като разгледа докладваното от съдия Е.Узунов

НАХД № 1026 по описа на НРС за 2012 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

 

          Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН

          Обжалвано е наказателно постановление № 4128/2012 от 18.10.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на Д.С.Д. , ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание 2000 /две хиляди/ лева “Глоба” и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 24 /двадесет и четири/  месеца  на основание чл.174 ал.3 предл.първо  от ЗДвП за нарушение по чл.174 ал.3 предл.първо  от ЗДвП 10 /десет/ лева „Глоба” за нарушение по чл.100 ал.1 т.1, предл. първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1, предл.първо от ЗДвП , както и Глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 предл.първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.трето от ЗДвП .

Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител моли за отмяна на НП като незаконосъобразно, необосновано и издадено при съществени нарушения на администратвно-наказателните правила . В съдебно заседание не се явява лично . Процесуалният му представител излага становище с което моли да отмяна  на наказателното постановление.

          Процесуален представител на Административно-наказващият орган призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, не се явява.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.  Наказателното постановление е връчено на 09.11.2012г. на жалбоподателя. Жалбата е входирана  в деловодството  на  РУП Несебър  с вх.№ М-2363 на 14.11.2012г.

 

          Несебърският районен съд, като прецени и обсъди оплакванията в жалбата, становищата на страните, както и доказателствата по делото приема за установено следното:

Свид.М. на 23.09.2012г., около 00.10 часа в гр. Несебър, до кръговото движение на КПП „ХИТ- А” спрял за проверка лек автомобил с рег. № С 0026 КВ с водач Д.Д.. Той бил във видимо нетрезво състояние. Поискал да му извърши проба с техническо средство, но Д. отказал. Отказал да даде и кръв за анализ Водачът не представил  и  свидетелство за регистрация на автомобила и свидетелство за управление на МПС . Категорично заявява, че проверката е извършена на 23.09.2012г. Установено е, че е бил  на работа от 19.30 часа на 22.09.2012г. до 07.30 часа на 23.09.2012г.

Във връзка с това констатирано нарушение М. съставил АУАН № 4128/ 23.09.2012 г. на жалбоподателя  като приел, че са нарушени разпоредбите  на  чл.5 ал.3 т.1 и чл.100 ал.1 т.1  и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП .

              Въз основа на него Началника на РУП Несебър   издал обжалваното наказателно постановление като наложил на Д. 2000 /две хиляди/ лева “Глоба” и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 24 /двадесет и четири/  месеца  на основание чл.174 ал.3 предл.първо  от ЗДвП за нарушение по чл.174 ал.3 предл.първо  от ЗДвП 10 /десет/ лева „Глоба” за нарушение по чл.100 ал.1 т.1, предл. първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1, предл.първо от ЗДвП , както и Глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 предл.първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.трето от ЗДвП .

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган-Началника на РУП Несебър. Същия е оправомощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012г. 

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетел М. , както и от приложените по делото писмени доказателства.

Съдът установява , че в производството по издаване на обжалваното наказателно постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Налице е несъответствие на посочената в акта и в наказателното постановление дата на извършване на нарушението. В съставения срещу жалбоподателя АУАН е посочено, че нарушението е извършено на 23.09.2012 г. В наказателното постановление е посочена дата на извършване на нарушението, различна от посочената в акта, а именно датата 24.09.2012г. Съобразно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, датата на осъществяването на нарушението е  индивидуализиращо конкретното деяние обстоятелство и следва да се съдържа в акта за установяване на административно нарушение. Наказващият орган не разполага с процесуалната възможност да сочи в наказателното постановление нови фактически обстоятелства, непосочени в акта, което от своя страна препятства санкционираното лице да упражни правата си по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Наред с това, липсва  яснота относно времето на извършването на деянието, с оглед посоченото различие в акта и в постановлението , което е такова, че не позволява на нарушителя да се защитава адекватно, съобразно конкретните рамки на нарушението, което му се вменява, поради което представлява съществено нарушение на процесуалните правила и нарушава правото на защита на жалбоподателя .Налице е  нередовност в акта, поради което и не би могло да се санира в стадия на съдебното производство Доколкото наличното противоречие се отнася до  съществен елемент от обективната страна на административното нарушение, същото съставлява формална предпоставка за отмяна на наказателното  постановление.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл.63 от ЗАНН

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4128/2012 от 18.10.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на Д.С.Д. , ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание 2000 /две хиляди/ лева “Глоба” и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 24 /двадесет и четири/  месеца  на основание чл.174 ал.3 предл.първо  от ЗДвП за нарушение по чл.174 ал.3 предл.първо  от ЗДвП 10 /десет/ лева „Глоба” за нарушение по чл.100 ал.1 т.1, предл. първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1, предл.първо от ЗДвП , както и Глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 предл.първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.трето от ЗДвП .  за това, че на 24.09.2012 г. около 00.10 часа в гр.Несебър , на КПП ХИТ – А  в посока Стария град,  при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № С0026КВ е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества и е отказал да даде кръвна проба, не е носел свидетелство за регистрация на МПС и не представил свидетелство за управление на МПС .

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: