РЕШЕНИЕ

 

                                                              27.03.2012 г.                                            гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                           наказателен състав

на четиринадесети февруари през две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в следния състав:

Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар Т.И.

прокурор…………………………

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

НАХД № 1042 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на част V, глава 28 от НПК.

Производството е образувано по повод постановление на Районна прокуратура- гр. Несебър от 16.12.2011 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Р.Н.Ю., роден на *** ***, турчин, български гражданин, неженен, реабилитиран, живущ ***, ЕГН **********, за това, че на 17.08.2011 г., около 18,00 ч., в обменно бюро, стопанисвано от „К. С. Д.” ЕООД, находящо се в гр. Несебър, стара част, ул. „Ч.”, № *, по хулигански подбуди, причинил лека телесна повреда на Е.В.Ф. от Русия, изразяваща се в разкъсно контузна рана на горна устна, счупване на втори горен зъб, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота- престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предложение първо вр. чл.130, ал.1 от НК.

В съдебно заседание не се явява представител на Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена.

Обвиняемият не се явява в съдебно заседание.

Съдът, като взе предвид приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Свидетелите Е.Ф. и А.Ф. пристигнали от Русия в България заедно с детето си на 07.08.2011 г. Същите притежавали апартамент в гр. Свети Влас, където отседнали. На 17.08.2011 г. излезли на разходка в гр. Несебър. Около 18.00 ч. решили да обменят валута в обменно бюро, находящо се в гр. Несебър, на ул. „Ч.”, № *, стопанисвано от „К. С Д.” ЕООД. Вътре влязъл св. Ф., а съпругата му и детето останали отвън да го изчакат. Св. Ф. подал на св. К.- валутен касиер в бюрото, банкнота от 500 евро, на което последната му подала бордеро за подпис. Свидетелят установил, че посочената в него сума за получаване се различава от курса, обявен на таблото, и поискал да му бъдат върнати парите. Това било чуто от св. Ф.а, която влязла в бюрото и започнала на по- висок тон да настоява да им бъде върната банкнотата. В това време в бюрото влязъл обвиняемия, чул разправията и се намесил, като започнал да говори на св. Ф.а със заплашителен тон и я блъснал с ръка. Тя попитала защо го е направил и с какво право я блъска, на което обвиняемият не отговорил, а замахнал и нанесъл юмручен удар на св. Ф.а в областта на устната, която започнала да кърви. Наблизо се събрали хора, които видели случващото се. Обвиняемият се оттеглил и заминал в неизвестна посока. Св. Ф.а установила, че й е счупен част от горния зъб. Наблизо се намирала св. Г., която видяла удара и заедно със своя приятел се притекли на помощ на пострадалата. Последният намерил лед, който поставили на устната на Ф.а. От показанията на св. Ф.и и Г. се установява, че пострадалата не е отвръщала на ударите, нито е предизвикала обвиняемия. С протокол от 18.08.2011 г. свидетелите Ф.и и Г. разпознали обвиняемия като извършител на деянието. От заключението по съдебномедицинската експертиза, находяща се в кориците на ДП, става ясно, че на Ф.а били установени разкъсно контузна рана на горната устна и счупване на втори горен зъб. Според вещото лице травмите отговарят да са получени в резултат от удар с твърд предмет, какъвто е юмрука на човек. Тези наранявания се характеризират като водещи до временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

Така описаната фактическа обстановка се подкрепя от материалите по ДП № 14- 1749/2011 г. по описа на РУП- гр. Несебър, а именно протокол за разпит на св. Ф., св. Ф.а, св. Г., протокол за разпознаване на лица от 18.08.2011 г., заключение на съдебномедицинската експертиза.

С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че Ю. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.131, ал.1, т.12 от НК, съгласно който се наказва всеки, който причини телесна повреда по хулигански подбуди. От показанията на посочените по- горе свидетели се установи, че обвиняемият съвсем съзнателно и целенасочено е ударил с юмрук пострадалата, с което й е причинил цитираните наранявания. Същият го е направил в присъствието на множество хора, на публично място без за това да е имал какъвто и да било личен мотив. От показанията на св. Г. се установи, че същата е била изключително възмутена от поведението на Ю., тъй като той без никаква причина се „нахвърлил” върху пострадалата и я ударил и то в присъствието на детето на Ф.а. Последното било силно уплашено и плачело. Такова отношение са изразили в показанията си и двамата свидетели Ф.и. Предвид на това настоящата инстанция намира, че действията на Ю. са били непристойни, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Следва да се отбележи, че е без значение в случая дали обвиняемия е работил или не към въпросното обменно бюро и ако е работил като какъв. Повдигнатото му обвинение не е в качеството му на длъжностно лице, поради което този въпрос е ирелевантен. Съдът не кредитира показанията на св. К. тъй като същите са единични и не кореспондират с останалия доказателствен материал.

При определяне на наказанието съдът споделя изложеното в постановлението на РП- Несебър, че са налице предпоставките за прилагане на чл.78а от НК. Съгласно цитираната норма пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 1. за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; 2. деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; 3. причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Предвиденото от законодателят наказание за извършване на престъпление по чл.131, ал.1, т.12 от НК е лишаване от свобода до три години. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост обвиняемият понастоящем е реабилитиран, не е освобождаван е от наказателна отговорност по реда на глава 28, и от деянието не са били причинени имуществени вреди. Ето защо Ю. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание „Глоба”. При определяне размера на същата съдът отчете възрастта на обвиняемия, липсата на съжаление за извършеното, липсата на желание за съдействие на органите на досъдебното производство, както и обстоятелството, че същия е реабилитиран. Последното не може да повлияе на вида на наказанието, но говори за степента на обществена опасност на дееца. С оглед на това настоящата инстанция намира, че на Ю. следва да бъде определено наказание в размер от 2000 лв., което съдът намира, че в достатъчна степен би допринесло за дисциплинирането му и би му подействало превантивно.

С оглед деятелността на обвиняемия същият следва да бъде осъден да заплати по сметка на Държавата и направените в хода на досъдебното производство разноски, възлизащи на сумата от 91,20 лв.

Мотивиран от горното, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА Р.Н.Ю., роден на *** ***, турчин, български гражданин, неженен, реабилитиран, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2011 г., около 18,00 ч., в обменно бюро, стопанисвано от „К. С. Д.” ЕООД, находящо се в гр. Несебър, стара част, ул. „Ч.”, № *, по хулигански подбуди, причинил лека телесна повреда на Е.В.Ф. от Русия, изразяваща се в разкъсно контузна рана на горна устна, счупване на втори горен зъб, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предложение първо вр. чл.130, ал.1 от НК вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/.

ОСЪЖДА Р.Н.Ю., живущ ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на Държавата сумата от 91,20 лв. /деветдесет и един лев и двадесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: