Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                              07.03.2012г.                                           гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на петнадесети февруари                                             две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

Секретар: К.Л.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

наказателно административен характер дело № 42 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Образувано е по повод постъпило постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 16.01.2012г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Г.П.Б. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, безработен, осъждан-реабилитиран и налагане на административно наказание, за това че на 04.08.2011г. в КК «Слънчев бряг», общ.Несебър, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на паричните суми от 80 /осемдесет/ евро и 20 /двадесет/ лева, възбудил у О. П. Й. О., че ще му предаде парична сума от 200 /двеста лева/ лева, представляваща левовата равностойност на 80 /осемдесет/ евро по договорен курс с добавени 20 /двадесет/ лева и с това му причинил имотна вреда в размер от 176 лева /сто седемдесет и шест лева/, като случаят е маловажен – престъпление по чл.209, ал.3, вр. с ал.1 от НК.

В съдебно заседание, обвиняемият Б. не се явява. Явява се упълномощения от него защитник, който не оспорва изложената в постановлението на РП-Несебър фактическа обстановка. Моли съдът да определи наказание на обв.Б. към предвидения от закона минимум. Не сочи доказателства.

За Районна прокуратура – гр. Несебър, редовно призовани, представител не се явява.

            Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Г.П.Б. е женен, безработен, осъждан-реабилитиран.

На 04.08.2011 година пострадалият свидетел К. – О. П. Й. О., който бил на почивка в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър и бил отседнал в хотел „Поморие”, решил да обмени пари в някой от обменните бюра в курортния комплекс. По същото време обвиняемият Б. бил застанал до обменно бюро на фирма „Краун”, намиращо се на кръстовището до хотел Планета, където причаквал  клиентите с цел предлагайки на някой от тях по-благоприятен курс да се договори с него за обменна сделка, като при осъществяването на сделката, вместо пари в обръщение, предоставял банкноти извън обръщение.

            Докато вървял в комплекса подстрадалият О. П. Й. О. стигнал до същото обменно бюро. Обв.Б. го спрял пред вратата преди още да влезе вътре и му предложил услугите си. Свид.О. П. Й. О. заявил, че иска да обмени 80 евро и представил носените от него четири банкноти по двадесет евро всяка, които той бил приготвил за обмяна. Обв.Б. му дал две банкноти от по 100 лева, които били извън обръщение, като му поискал допълнително 20 лева „за да стане сметката точна”. Пострадалият се съгласил с условията, взел двете банкноти от по 100 лева и дал на обвиняемия още 20 лева, след което се отправил към магазин, в който преди това харесал чехли, които искал да закупи. След като влязъл в магазина, продавачът казал на пострадалия, че държаните от него две банкноти не са в обръщение. Като разбрал това, свид.Олару се върнал веднага до обменното бюро, но не намерил мъжа, който малко преди това му бил сменил дадената от него валута. В това време в бюрото била касиерката, на която пострадалия казал да намери мъжа, който му е сменил парите, защото в противен случай ще повика полиция. Касиерката излязла навън и започнала да говори с някого по телефона, а пострадалият се отправил с приятелката си към хотела, в който били настанени. По пътя срещнали полицейски автомобил и съобщили на полицаите за случилото се. След като се прибрали в хотела, пострадалият решил да вземе още една банкнота от 100 евро и да се върне до обменното бюро, за да извърши смяна и да види, какви пари ще му дадат. В бюрото заварили същата касиерка, а на 4-5 метра от обменното бюро бил същият мъж, който първият път сменил валутата на пострадалия, но преоблечен в други дрехи, който говорел с друго момче. Докато чакал в бюрото, към него се приближило момчето, което говорело с мъжа и потитало пострадалия дали желае да му смени валутата. Първоначално свид.Олару се съгласил, но впоследствие го дострашало, че отново ще бъде измамен, поради което отказал и си тръгнал. Прибрал се в хотела, където сменил валутата си и отново излязъл на разходка с приятелката си. Докато вървели пеш, видяли отново мъжа, който първоначално му сменил 80 евро, да стои на няколко метра от въпросното обменно бюро. В този момент край пострадалия минала полицейска кола, в която били същите полицаи на които по-рано съобщил за измамата с излезлите от обръщение банкноти. Като видял полицейската кола, сочения от пострадалия мъж се скрил зад обменното бюро, но бил заловен от полицейските органи.

В показанията си пострадалият е дал описание на извършителя на инкриминираното деяние, което отговаря изцяло на лицето, посоченото от него в протокола за разпознаване под № 4, с имена Г.П.Б. /л.27-29 вкл. по ДП/.

В обясненията си пред разследващите органи обв.Б. не е дал обяснения за случилото се.

Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1493/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото.

При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита, че извършеното от обвиняемия Г.П.Б., безспорно съставлява престъпление по чл.209, ал.3 вр. ал.1 от НК, обстоятелство, което не се оспорва и от упълномощения от него защитник. Същият умишлено, при форма на вина «пряк умисъл», съгласно чл.11, ал.2, пр.1 от НК, привел в заблуждение румънския  гражданин О. П. Й. О., че заплаща за предоставените от него 80 евро и 20 лева с две банкноти от по 100 лева, които са  в обръщение, без това да е така, и по този начин целейки да получи имуществена облага му причинил имуществена вреда в размер на 176 лева. Разгледано от обективна страна, деянието на обвиняемия е извършено с активни действия по привеждането в заблуждение на пострадалия, приемането на паричните средства – предмет на престъплението и съответното предаване на поставените извън обръщение две банкноти от по сто лева – средство за извършването му. Извършеното деяние отговаря на определената от прокурора квалификация за «маловажен случай» с оглед размера на нанесените на пострадалия имуществени вреди.

За извършеното от обв.Б. престъпление по чл.209, ал.3 НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият не реабилитиран, причинените от него имуществени вреди са възстановени и същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от НК.

Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемият Б. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние следва да му бъде наложено административно наказание “глоба”.

При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия Б., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца, а именно предходното му осъждане, както и механизма на извършване на деянието и поведението на обвиняемия непосредствено след това. Действително изтърпяването или погасяването по друг начин на наложеното наказание ликвидира наказателната отговорност на дееца за извършеното престъпление. Лицето, което е реабилитирано, се третира по-нататък, като неосъждано. Поради това в настоящият случай са налице и предпоставките за освобождаване на обвиняемия Б. от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. С това обаче не се заличава самият факт на осъждането. При това реабилитацията е израз и на една нова положителна обществена оценка за дееца и неговото поведение след осъждането. Очевидно в настоящият случай обвиняемият не се е поправил и предишното му осъждане не е дало положителен резултат върху неговото поведение. Нещо повече, след извършената измама, обвиняемият се е преоблякъл, вероятно за да не бъде разпознат и се е върнал отново до обменното бюро, където е продължил да чака следващия си „клиент”, без страх, че може да бъде разпознат.

При тези данни, съдът счита, че на обвиняемия Б. следва да се наложи наказание “глоба” в размер на 3000 /три хиляди/ лева в полза на Държавата.

Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

С оглед на този резултат и на основание чл.189, ал.3 от НПК, на обвиняемия Б. следва да се възложат направените в хода на досъдебното производство разноски общо в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.375 от НПК във връзка с чл.78а от НК, Несебърски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Г.П.Б. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, безработен, осъждан-реабилитиран, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2011г. в КК «Слънчев бряг», общ.Несебър, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на паричните суми от 80 /осемдесет/ евро и 20 /двадесет/ лева, възбудил у О. П. Й. О., че ще му предаде парична сума от 200 /двеста лева/ лева, представляваща левовата равностойност на 80 /осемдесет/ евро по договорен курс с добавени 20 /двадесет/ лева и с това му причинил имотна вреда в размер от 176 лева /сто седемдесет и шест лева/, като случаят е маловажен – престъпление по чл.209, ал.3, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 3000  /три хиляди/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.П.Б., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: