Р Е Ш Е Н И Е

 

188                                                             09.05.2012г.                                                гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                             НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на девети април                                                                             две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

Секретар: К.Л.

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

наказателно административен характер дело № 66 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на Г.П.П. с ЕГН **********,*** против Наказателно постановление № 5246 от 14.11.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на жалбоподателя П. е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ. Моли се за отмяна на обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. Представя писмени доказателства.

В съдебно заседание жалбоподателят П. се явява лично и поддържа жалбата си. Не сочи нови доказателства.

За РУ на МВР-гр.Несебър, представител не се явява. Представят писмени и ангажират гласни доказателства.

Съдът намира, че жалбата е подадена в срок пред надлежната инстанция от лице, което има правен интерес и съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

Като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

На 08.11.2011г., около 09.50 часа, по третокласен път 9061 до хотел „Сезони”, органите по КАТ спрели за проверка движещия се в посока с.Тънково – главен път І-9 лек автомобил „Опел Омега” с ДК№ ***, управляван от жалбоподателя П.. При проверката водачът не представил валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за 2011г. За така констатираното нарушение на жалбоподателя П. бил съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят П., който е сезирал съда с жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство по делото.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно атакуваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Видно от представената от жалбоподателя комбинирана застрахователна полица № 02511278217160125613 в ЗД „БУЛ ИНС” АД-София, налице е била сключена застраховка „Гражданска отговорност” за лек автомобил „Опел Омега” с ДК№ ***, със срок на действие от 00.00 часа на 01.04.2011г. до 24.00 часа на 31.03.2012г., застрахователната премия по която била платима на две вноски, както следва: на 31.03.2011г. и на 30.09.2011г. /л.5/. Видно от изисканата от съда справка от ЗД „Бул Инс” АД-София с изх.№ 316 от 21.03.2012г., горепосочената застрахователна полица е била прекратена служебно на 15.10.2011г., поради неплащане на втората вноска /л.19/. Последното е станало причина на 11.11.2011г. да бъде сключена нова застраховка „Гражданска отговорност” № 06111890779810 в „ДЗИ-ОЗ-ГЛАВНА АГЕНЦИЯ БУРГАС” АД, валидна от 00.00 часа на 11.11.2011г. до 24.00 часа на 10.11.2012г. /л.8/. Гореизложеното налага извода, че в периода от 15.10.2011г. до 11.11.2011г. не е имало валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност” за лек автомобил „Опел Омега” с ДК№ ***. Предвид горното, съдът приема за безспорно установено, че при извършената от органите по КАТ проверка на 08.11.2011г., жалбоподателят П. е извършил визираното в текста на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ административно нарушение, като не е представил валидно сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за управлявания от него автомобил, поради което същият е бил законосъобразно санкциониран.

Законът изисква изложените в акта и наказателното постановление обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани от актосъставителя, респективно от административно-наказващия орган. Описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава изцяло от материалите по делото, както и от показанията на актосъставителя З.Д. и свидетеля по акта В.Ч., двамата присъствали при установяване на нарушението. Не се установява наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, съответно при издаване на атакуваното наказателно постановление.

Съдът намира за несъстоятелни възраженията на жалбоподателя, че не било негово задължението да проследява сроковете за заплащане на вноските по сключената застраховка „Гражданска отговорност”, поради което не следвало да носи вина за установеното от контролните органи административно нарушение. Неоснователни са и изложените от жалбоподателя доводи, че управлявания от него автомобил в деня на проверката бил собственост на баща му. Обстоятелството, че след проверката, жалбоподателят е сключил нова застраховка не е основание за отпадане на административно-наказателната му отговорност за констатираното нарушение.

Що се отнася до наложеното на П. административно наказание, настоящият съдебен състав намира, че същото е наложено в предвидения от закона минимален размер, съответства на характера и степента на извършеното нарушение и в максимална степен би способствало за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

С оглед гореизложеното, настоящата инстанция намира жалбата за неоснователна, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното наказателното постановление – потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5246 от 14.11.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Г.П.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

                

             РАЙОНЕН СЪДИЯ: