Р       Е       Ш       Е       Н       И      Е

                                                                                                                                гр.Несебър  

                                                                 03.04.2012 г.                                              

                                             В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                 НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и шести март                                                   две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Спасова

при секретаря: Д.Г.

като разгледа докладваното от съдията Спасова

наказателно административен характер дело №104 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:                      

            Производството е с правно основание по чл.59 от ЗАНН. Образувано е по подадена жалба от Г.Х.С., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. Несебър, ул. „И. Вазов” 23А, срещу Наказателно постановление №192/12 от 30.01.2012 г. на Началника на РУП –Несебър, с което за извършено нарушение на чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Наред с това, за посоченото нарушение на основание Наредба № I-1959 са отнети общо 12 /дванадесет/ контролни точки. Моли се съдът да постанови решение, с което да отмени наказателно постановление в атакуваната част, като незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на административно производствените правила.

            В останалата част относно наложените наказания на основания чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП и чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП в съдебно заседание изрично се прави уточнение от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, че наказателното постановление не се обжалва.

 В съдебно заседание жалбоподателят явява лично и с процесуалният му представител, който поддържа жалбата. Ангажира писмени и гласни доказателства.

За РУП-Несебър представител не се явява. Ангажира гласни доказателства.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е допустима като подадена в определения от закона 7 – дневен срок и от лице, което има право да обжалва.

На 22.01.2012 г. органите по КАТ били сигнализирани за самостоятелно ПТП на главен път I – 9, около 204 км, посока Бургас – Варна в К.К. Слънчев бряг. Било студено и пътят бил заледен. Дежурният екип по КАТ посетили мястото на инцидента, където заварили водача Г.Х.С. и пристигналия екип на бърза помощ, който го прегледал. Актосъставителят О.И. снел самоличността на водача и се опитал да говори с него, но същият бил неадекватен и отговарял несвързано на неговите въпроси, включително попитал актосъставителя дали автомобилът на мястото на инцидента е негов. Когато дежурният екип се опитал да го изпробва за алкохол, същият попитал защо трябва да даде кръв за анализ и защо трябва да бъде тестван. Въпреки неадекватното поведение на водача актосъставителят не констатирал миризма на алкохол от страна на жалбоподателя.

На жалбоподателя бил съставен акт и същият бил отведен в полицията, където останал, докато дойдат неговите близки – свидетелката Х.Г., с която жалбоподателят живеел на семейни начала. Същият я посрещнал мълчаливо и бил напълно неадекватен, поради което всички решили, че е уплашен. Докато се прибирали вкъщи, той през цялото време мълчал, а на зададените от нея въпроси какво се е случило и иска ли да го заведе в болница отговарял „Нищо не знам. Къде съм?” и „Каква болница?”. На следващата сутрин свидетелката завела жалбоподателя в болница, тъй като здравословното състояние на същия се влошило, започнал да заеква и впоследствие изцяло спрял да говори. Подготвили незабавно лекарски екип за операция, тъй като при проведените изследвания констатирали наличие на мозъчен кръвоизлив. В тази връзка са представените медицинско удостоверение от 25.01.2012 г. и епикриза, от които е видно, че жалбоподателят е постъпил в МБАЛ-Бургас на 23.01.2012 г. и е изписан на 30.01.2012 г. след проведено по спешност оперативно лечение за отстраняване на мозъчен кръвоизлив.

В съдебно заседание жалбоподателят сочи, че има бледи спомени за инцидента, но не помни какво се е случило след това. Спомените му датират от събуждането му три часа след операцията.

            При гореизложените фактически обстоятелства, съдът намира жалбата за основателна. За да санкционира нарушителя административно наказващият орган е приел, че от субективна и обективна страна е осъществен състава на чл.174, ал.3, предп.първо от ЗДвП и е наложил наказание – глоба в размер от 500 лв. и лишаване от право да управлява  МПС за 12 месеца.  Съгласно разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП водач на МПС, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв. От показанията на актосъставителя се установява, че не е получил съгласие от жалбоподателя да бъде изпробван за алкохол с техническо средство или кръвна проба, като на всяка негова покана отговарял с въпроса защо е необходимо да го проверяват за алкохол. В крайна сметка му бил съставен акт, с който актосъставителят приел, че жалбоподателят отказва да бъде изпробван за алкохол.

Съдът възприема като основателно възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че деянието е несъставомерно от субективна страна. Жалбоподателят е претърпял тежък пътен инцидент, причинил сериозна мозъчна травма, вследствие от която е опериран от мозъчен кръвоизлив. За времето от инцидента до оперативната лекарска намеса същият е бил неадекватен, отговорял на въпросите несвързано, очевидно при нарушени възприятия за време и пространство, без да знае къде е и без да осъзнава и помни какво се е случило с него. Това се потвърждава от гласните доказателства, ангажирани както от административно наказващия орган, така и от жалбоподателя. Според актосъставителя жалбоподателят е бил неадекватен към момента на проверката, а начинът, по който е отговарял на въпросите му, ясно сочи на извод, че е бил в състояние, при което е била нарушена способността му да възприема правилно действителността и случващото се с него към момента на проверката. Състоянието е констатирано от актосъставителя непосредствено след инцидента, а впоследствие направило впечатление и на свидетелката Г., която именно отвела жалбоподателя в болница. Показанията на свидетелите са логични, непротиворечиви и взаимно допълващи се, като кореспондират с представените медицински документи, установяващи наличие на мозъчен кръвоизлив, наложил спешно оперативно лечение в МБАЛ-Бургас Събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, са достатъчни да разколебаят презумпцията, че водачът е бил в състояние, което да му позволява да разбира свойството и значението на извършените от него действия по време на проверката. Ето защо наказателното постановление следва да бъде отменено В АТАКУВАНАТА ЧАСТ като незаконосъобразно. В останалата част видно от жалбата и изрично направеното уточнение в съдебно заседание наказателното постановление не е обжалвано и е влязло в сила.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл.63 от ЗАНН

 

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ наказателно постановление №192/12 от 30.01.2012 г. на Началника на РУП –Несебър В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която на Г.Х.С., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. Несебър, ул. „И. Вазов” 23А, за извършено нарушение на чл.174, ал.3, предл. 1 от ЗДвП , са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца и на основание Наредба № I-1959 са му отнети общо 12 /дванадесет/ контролни точки.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :