Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                             21.05.2012г.                                           гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на девети април                                                                  две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

Секретар: К.Л.

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

наказателно административен характер дело № 109 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на Р.А.Й. с ЕГН **********, в качеството й на управител на „Ф.Г.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”С., бл... вх.3, ет.3, ап.9 против Наказателно постановление № 07.2-77 от 20.06.2011г. на Директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.287, ал.1 вр. чл.291, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева за административно нарушение по чл.228, ал.1 от ЗЛПХМ вр. чл.2, ал.3 от Наредба № 28 от 9 декември 2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти /Наредба № 28/. Моли се съдът да отмени обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата от името на доверителя си. Не сочи нови доказателства.

Процесуалният представител на РЗИ – гр.Бургас оспорва жалбата. Моли същата да бъде оставена без уважение, като неоснователна, а наказателното постановление – потвърдено, като правилно и законосъобразно. Представя писмени и ангажира гласни доказателства.

Съдът намира, че депозираната жалба е процесуално допустима – подадена е пред надлежния орган, в законоустановения срок, от правоимащо лице и съдържа изискуемите по закон реквизити.

Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

При извършена проверка на 07.06.2011г. в обект-аптека „Корнер”, находяща се в КК Слънчев бряг – център „Б Корнер”, било установено, че „Ф.Г.” ЕООД е разкрило и експлоатира обект – аптека, без разрешение от Министерството на здравеопазването за търговия на лекрствени продукти на дребно. Констатирано е, че към момента на проверката аптеката е отворена, обслужват се клиенти, на входа на приемното помещение има поставена трайно закрепена табела с надпис „Аптека Корнер”. За така констатираното нарушение на дружеството-жалбоподател бил съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Недоволна от така издаденото наказателно постановление е останала управителя на дружеството-жалбоподател, която е сезирала съда с жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство по делото.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно атакуваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Законът изисква изложените в акта и наказателното постановление обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани от актосъставителя, респективно от административно-наказващия орган. Описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на актосъставителя П.Ж.. Видно от същите, към момента на проверката аптеката е функционирала и е извършвала дейност – била е отворена за посетители, по рафтовете е имало изложени лекарствени продукти от различни групи, обслужвали са се клиенти, на които се е извършвала продажба на лекарства. Последното се потвърждава и от представените по делото два фискални бона, които са били предадени на проверяващите от клиенти на аптеката след закупуване на лекарства. Без значение по делото е как са били иззети посочените фискални бонове и непосочването им в акта за установяване на административно нарушение не съставлява съществено процесуално нарушение на административните правила.

Съгласно разпоредбата на чл.228, ал.1 от ЗЛПХМ /ДВ, бр.102/2009г., в сила до 04.08.2011г., разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се издава от Министерството на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър въз основа на заявление по образец. По делото не се спори, че за процесния обект – аптека не е било издадено такова разрешение на дружеството-жалбоподател от компетентния орган. Спорен е въпроса, дали въпросният обект представлява аптека по смисъла на чл.219 от ЗЛПХМ. В тази връзка, от показанията на акт.Ж. се установи, че на входа на вратата е била поставена, трайно закрепена табела с надпис „аптека”. Обекта е бил отворен за клиенти, обслужвани от жена, която при поискване от страна на контролните органи не е представила диплом за завършено образование със специалност „магистър-фармацевт”. В дадения от проверяващите срок за представяне на изисканите документи се е явил управителя на дружеството-жалбоподтеля, но не е представила нито разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, нито документ за завършено образование „магистър-фармацевт”, съответно „помощник-фармацевт” на лицето, което е продавало лекарства в процесната аптека в деня на проверката. Недоказани останаха и възраженията на жалбоподателя, изложени в допълнително представените писмени бележки, че към момента на проверката, лекарствата в проверявания обект били в кашони. Гореизложеното налага извода, че на процесната дата – 07.06.2011г., жалбоподателят безспорно е извършил вмененото му във вина административно нарушение, поради което законосъобразно е бил санкциониран.

Съдът намира за неоснователни изложените в жалбата възражения за допуснати съществени процесуални нарушения при връчване на обжалваното наказателно постановление. От данните по делото се установява, че същото е било връчено при условията на чл.58, ал.2 от ЗАНН, поради неоткриване на нарушителя. Видно от приложените обратни разписки, свидетелстващи за изпратено до жалбоподателя по пощата наказателно постановление, същите са се връщали с отбелязване „пратката не е потърсена”. Видно от изпращаните призовки по настоящото дело до адреса на управление на дружеството-жалбоподател, който адрес е посочен и от жалбоподателя в жалбата му до съда, същите са връщани в цялост с отбелязване от връчителя, че „на посочения адрес живеят сем.Лапчеви. Дружеството и представляващия са непознати”. Гореизложеното налага извода, че жалбоподателят е търсен, но не е бил открит по негова вина, тъй като същият е променил адреса си на управление, без да впише в търговския регистър новия си адрес. Последното, обаче не се отразява по никакъв начин на допустимостта на жалбата, поради което същата е приета за разглеждане от съда.

Неоснователни са и възраженията на процесуалният представител на жалбоподателя, че атакуваното наказателно постановление е издадено от некомпетентен орган. За да е налице валидно издадено наказателно постановление следва издаващият го да е бил компетентен да стори това към датата на издаването му. Към момента на издаване на обжалваното наказателно постановление, компетентен да го издаде е бил Директора на РЗИ-Бургас, поради което съдът счита, че същото е било издадено от надлежен орган и в рамките на неговата компетентност.

Посочването за пръв път в наказателното постановление на ал.3 на чл.2 от Наредба № 28 не съставлява съществено нарушение на административните правила, тъй като по никакъв начин не е препятствало възможността на жалбоподателя да разбере извършването на какво всъщност нарушение му е вменено във вина, а именно – разкриване и експлоатиране на обект - аптека без необходимото разрешение за това, издадено от компетентния орган – подробно описано в обстоятелствената част, както на акта за установяване на административно нарушение, така и в обжалваното наказателно постановление.

По отношение наложеното на жалбоподателя административно наказание, съдът като взе предвид, че същото съвпада с предвидения от закона минимален размер счита, че съответства на извършеното от жалбоподателя административно нарушение и в максимална степен съдейства за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл.36 от НК. Получавайки разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се гарантира, че всички изисквания за безопасно предлагане на лекарствени средства са спазени. В случая това не е било сторено. Процесната аптека е функционирала без необходимото разрешение за това, продавани са били лекарства от неквалифицирано за целта лице, с което са били застрашени безопасността и здравето на клиентите. Съдът намира за нужно да отбележи, че освен административното нарушение, за което е бил санкциониран жалбоподателя, контролните органи са констатирали други две съществени нарушения, едното от които посочено по-горе, а другото – липса на санитарен възел за персонала, за които не са били наложени административни наказания на жалбоподателя.

Предвид гореизложеното наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено, а жалбата – оставена без уважение, като неоснователна.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 07.2-77 от 20.06.2011г. на Директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.287, ал.1 вр. чл.291, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, на „Ф.Г.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”С., бл... вх.3, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Р.А.Й. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева за административно нарушение по чл.228, ал.1 от ЗЛПХМ вр. чл.2, ал.3 от Наредба № 28 от 9 декември 2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: