П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

27.02.2012 година                                                                                              град Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                          НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми февруари                                     две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                           

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАНКА МАЙСКА-ИВАНОВА

                       

секретар: К.Л.         

прокурор: К.Г.

сложи за разглеждане  докладвано от председателя

наказателно общ характер дело № 134 по описа за 2012 година

На именно повикване в 11.30 часа се явиха:

 

            Подсъдимата Я.Т.Г., редовно уведомена, се явява лично и с адв.А.Ж. ***.

            За РП-гр.Несебър, редовно уведомени, се явява прокурор Господинов.

            ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Ж.: Да се даде ход на делото.

Като счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е по реда на чл.381 и сл. от НПК.

СЪДЪТ разясни на подсъдимата правата по чл.55 от НПК.

            ПРОВЕРЯВА самоличността на подсъдимата, както следва.

           Я.Т.Г., родена на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, със средно образование, управител на ЕТ “Марти – Я.Г.”, ЕГН **********.

Адв.Ж.: Няма да правим отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

СЪДЪТ, като взе предвид, че са налице основанията на чл.276 от НПК, ПОСТАНОВИ  да се извърши съдебно следствие.

            ПРОКУРОРЪТ: С подсъдимата и нейния защитник постигнахме и подписахме споразумение за решаване на делото, които моля да приемете и одобрите. Нямам искания за корекции на споразумението. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

            Адв.Ж.: С представителя на държавното обвинение постигнахме и подписахме споразумение. Моля да приемете и одобрите същото. Няма да соча нови доказателства. Нямам искания за корекции на споразумението. Нямам доказателствени искания.

           

            На въпроси по чл.382, ал.4 от НПК подсъдимиата заяви следното:

ПОДСЪДИМАТА Г.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласна съм с тяхното настъпване. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

                                                  

ДЕКЛАРАТОР:

                                                               /Я.Г./

 

 

По доказателствата и на основание чл.283 от НПК, съдът

 

                         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРОЧЕТЕ протоколите и другите писмени доказателства по ДП № 14-474/2010г. по описа на РУП–гр.Несебър.

 ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие и пристъпва към изслушване на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение за решаване на делото и същото бъде вписано в протокола в днешно съдебно изаседание. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

Адв.Ж.: Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което моля същото да бъде одобрено.

            СЪДЪТ ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на представеното споразумение.

                         

                       

                                                 СПОРАЗУМЕНИЕ

     ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО ВДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

        Днес 27.02.2012 г. в гр. Несебър, по предложение на К.Г. – прокурор при Районна прокуратура град Несебър по ДП № 14-474/2010 г. по описа на РУП гр. Несебър, (пр.вх.№ 552 /2010 г. по описа на РП Несебър) и адв. А.Ж. ***, в качеството му на упълномощен защитник на обвиняемата Я.Т.Г. ***, се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.381 от НПК.

А. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ

        К.Г. – прокурор при Районна прокуратура гр. Несебър

        ОБВИНЯЕМА:

        Я.Т.Г. – р. 0***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, със средно образование, работеща - ЕТ “Марти – Я.Г.”, ЕГН **********,

    ЗАЩИТНИК:

         А.Ж. *** – упълномощен от обвиняемата

     Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

            1. Обвиняемата Я.Т.Г. се признава за виновна в извършване на това, че на 03.09.2010. в търговски обект находят
се на алея "Лазур" и базар "Феникс" в КК "Сл.бряг" като управител на фирма ЕТ "М.2008 – Я.Г."***, без   съгласието   на   притежателя    на изключителното право по чл.13. ал.1 от ЗМГО - да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност / да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването и за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО поставени на изложени за продажба стоки както следва: 503 бр. портмонета на стойност 1257,50лв., 44 бр. калъфи за Д. Ес Ем на стойност 44.00лв., 133 бр. колани на стойност 399,00лв., 158бр. дамски чанти на стойност 2449, 00лв.. 16 бр. шалове от изкуствена коприна на стойност 40,00лв, 11бр. шапки на стойност 27,50лв. и 3 бр. малки портативни куфари на стойност 75.00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката " Louis
Vuitton" / Луис Вютон , притежание на Луис Вютон Малитиер, Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила;

- 17 бр. колани на стойност 42,50лв.. 7 бр. огледала на стойност 7,00лв. 25бр. шалове на стойност 62,50лв., 17бр. шапки на стойност 42,50лв., 3 бр. часовници на стойност 15.00лв., 73бр. портмонета на стойност 219,00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Christian Dior" / Кристиян Диор/ , притежание на К. Д. К., Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила ;

- 1 бр. колан на стойност 2,50лв. и 26 бр. часовници на стойност 130, 00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Playboy" /Плейбой/, притежание на Плейбой Ентърпрайс Интернейшепъл, ИНС, САЩ и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила, или стоки на обща стойност 4813 лв.всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки - престъпление по чл. 172 Б, ал.1 от НК, вр. с чл.13,ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО,

Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”.

  2. За извършеното престъпление на обвиняемата Я.Т.Г. на основание чл.176 Б, ал.1  вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК се определя наказание “ПРОБАЦИЯ”, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:

  - задължителна регистрация по настоящ  адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,

  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,

   На основание член 172Б ал.3 предмета на престъплението: 503 бр. портмонета на стойност 1257,50лв., 44 бр. калъфи за Джи Ес Ем на стойност 44.00лв., 133 бр. колани на стойност 399,00лв., 158бр. дамски чанти на стойност 2449, 00лв.. 16 бр. шалове от изкуствена коприна на стойност 40,00лв, 11бр. шапки на стойност 27,50лв. и 3 бр. малки портативни куфари на стойност 75.00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката " Louis Vuitton" / Луис Вютон , притежание на Луис Вютон Малитиер . Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила; 17 бр. колани на стойност 42,50лв.. 7 бр. огледала на стойност 7,00лв. 25бр. шалове на стойност 62,50лв., 17бр. шапки на стойност 42,50лв., 3 бр. часовници на стойност 15.00лв., 73бр. портмонета на стойност 219,00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Christian Dior" / Кристиян Диор/ , притежание на Кристиян Диор Кутюр, Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила; 1 бр. колан на стойност 2,50лв. и 26 бр. часовници на стойност 130, 00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Playboy" /Плейбой/, притежание на Плейбой Ентърпрайс Интернейшепъл, ИНС, САЩ и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила, или стоки на обща стойност 4813 лв.всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки се отнема в полза на държавата и се унищожава.

    На основание чл.55 ал.3 от НК по – леко предвиденото наказание глоба в размер до 5000 /пет хиляди/ лева не се налага.

3.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.

4. Разноски  по делото в размер на 220 /двеста и  двадесет/ лева се възлагат в тежест на обвиняемата.   

Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси, водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско разглеждане на делото.

 Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в Районен съд гр. Несебър.

 

ПРОКУРОР:                        ЗАЩИТНИК:                              ОБВИНЯЕМА :

   /К.Господинов/                    /адв.А.Ж./                                /Я.Г./

 

 

                                                                                               

СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК, намира, че същото следва да бъде одобрено. 

Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

       

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 134/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно К.Г. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Я.Т.Г. със защитник адв.А.Ж. от БАК споразумение, съгласно което Я.Т.Г., родена на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, със средно образование, управител на ЕТ “Марти – Я.Г.”, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 03.09.2010. в търговски обект, находящ
се на алея "Лазур" и базар "Феникс" в КК "Сл.бряг"
, като управител на фирма ЕТ "М. – Я.Г."***, без   съгласието   на   притежателя    на изключителното право по чл.13. ал.1 от ЗМГО - да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност / да ползват знак идентичен на марката или знак , който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването и за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО поставени на изложени за продажба стоки както следва:  

- 503 бр. портмонета на стойност 1257,50лв., 44 бр. калъфи за Джи Ес Ем на стойност 44.00лв., 133 бр. колани на стойност 399,00лв., 158 бр. дамски чанти на стойност 2449, 00лв.. 16 бр. шалове от изкуствена коприна на стойност 40,00лв, 11 бр. шапки на стойност 27,50лв. и 3 бр. малки портативни куфари на стойност 75.00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката " Louis Vuitton"/ Л. В., притежание на Л. В. М., Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила;

- 17 бр. колани на стойност 42,50лв.. 7 бр. огледала на стойност 7,00лв. 25 бр. шалове на стойност 62,50лв., 17 бр. шапки на стойност 42,50лв., 3 бр. часовници на стойност 15.00лв., 73 бр. портмонета на стойност 219,00лв., всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Christian Dior" / Кристиян Диор/ , притежание на К. Д. К., Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила ;

- 1 бр. колан на стойност 2,50лв. и 26 бр. часовници на стойност 130, 00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Playboy" /Плейбой/, притежание на Плейбой Ентърпрайс Интернейшепъл, ИНС . САЩ и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила, или стоки на обща стойност 4813 (четири хиляди осемстотин и тринадесет) лева, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:

  - Задължителна регистрация по настоящ  адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;

  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  

НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК, по–леко предвиденото наказание глоба”.

                ОТНЕМА, на основание чл.172Б, ал.3 от НК  в полза на Държавата веществените доказателства – предмет на престъплението: 503 бр. портмонета на стойност 1257,50лв., 44 бр. калъфи за Джи Ес Ем на стойност 44.00лв., 133 бр. колани на стойност 399,00лв., 158бр. дамски чанти на стойност 2449, 00лв.. 16 бр. шалове от изкуствена коприна на стойност 40,00лв, 11бр. шапки на стойност 27,50лв. и 3 бр. малки портативни куфари на стойност 75.00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката " Louis Vuitton" / Луис Вютон , притежание на Л.с В. М. . Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила; 17 бр. колани на стойност 42,50лв.. 7 бр. огледала на стойност 7,00лв. 25бр. шалове на стойност 62,50лв., 17бр. шапки на стойност 42,50лв., 3 бр. часовници на стойност 15.00лв., 73бр. портмонета на стойност 219,00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Christian Dior" / Кристиян Диор/ , притежание на К. Д. К., Франция и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила; 1 бр. колан на стойност 2,50лв. и 26 бр. часовници на стойност 130, 00лв. всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя, със знака на марката "Playboy" /Плейбой/, притежание на Плейбой Ентърпрайс Интернейшепъл, ИНС, САЩ и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила, или стоки на обща стойност 4813 лв.всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, като ПОСТАНОВЯВА на осн.чл.172б, ал.3 НК отнетите вещи да се унищожат.

     ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Я.Т.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 220 (двеста и двадесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 134/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.                                

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Я.Т.Г.  мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.Т.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

           

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.00 ч.

 

             СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: