РЕШЕНИЕ

 

№ 187                                                     09.05.2012 г.                                           гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

Несебърският районен съд                                                                         наказателен състав

на деветнадесети април                                                      две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                                                                                      Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Моллова- Белчева

НАХД № 177 по описа за 2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

           Образувано е по повод жалбата на „Т.........” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Бро от Т.П.Г., против Наказателно постановление № 7/15.02.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което за административно нарушение на 98, т.3 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл.91 и във вр. чл.95 от същата, на дружеството- жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Моли се съдът да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на административно- производствените правила. В съдебно заседание представител не се явява.

Наказващият орган, чрез процесуалният си представител, взема становище за неоснователност на жалбата и правилност на атакувания акт.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

От представеният по делото акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 00786/17.01.2012 г. става ясно, че на същата дата, около 15 ч., в с. Равда, била извършена проверка от служители на Община Несебър. Констатирано било, че не са изпълнени предписанията от КП № 003773/13.01.2012 г. Посочено е „Не е положен чакълиран подход /не е обновен/. Пътния участък не е почистен. Допуснато замърсяване в с. Равда пред новоизграждащ се обект „Мелия” 2. Обекта се стопанисва от фирма „Т........” ООД. Замърсяването е на ул. „Нептун” с чакъл, пясък, засъхнала кал.” Така описано нарушение е пренесено в издаденото наказателно постановление. От цитираното по- горе описание обаче не става ясно за какво е наложено наказание на жалбоподателя, като съдът споделя твърдението в жалбата за абсолютна неяснота досежно извършеното от дружеството. Описанието на нарушението включва четири констатации, всяко от което съставлява самостоятелно нарушение. Първо е изписано, че не са изпълнени предписания дадени с констативен протокол като с тире е посочено, че предписанията са били липсата на положен чакълиран подход. След това в скоби и записано, че чакълирания подход не е обновен, т.е. има чакълиран подход, но същия не е обновен. Следва да се отбележи, че в цитирания в наказателното постановление констативен протокол е посочено, че следва да се положи допълнително чакълиране, което означава че чакълиран подход все пак има. Предвид на това посочването, че не е положен такъв е некоректно. В тази връзка не става ясно в крайна сметка какво е приел наказващият орган- че има или че няма такъв подход и съответно какво е било предписанието, което не било изпълнено. Продължава се с констатации за непочистване на пътния участък, за което не става ясно дали е част от предписанието, предвид на това, че е отделено в ново изречение. Следва допуснато замърсяване с чакъл, пясък засъхнала кал, за което отново не става ясно това замърсяване нова констатации ли е при проверката на 17.01.2012 г. или е част било установено на 13.01.2012 г. и съставлява част от предписанието. Още по- неясно е изписано и в АУАН като след „неизпълнени предписания от КП № 003773 от 13.01.2012 г.” е сложена точка и се продължава с нови изречения, касаещи чакълирания подход, който не става ясно има ли го или го няма, и замърсяване на пътя. Поставени като нови изречения, граматически означава, че замърсяването и нечакълирането или обновяването, са констатирани за първи път на 17.01.2012 г. Същевременно обаче наложената санкция е за това, че не са изпълнени предписанията, които не става ясно какви са били. Всичко това води до невъзможност на жалбоподателя да разбере за какво е санкциониран, като не позволява и на съда да направи преценка относно обстоятелството извършено ли е или не даденото нарушение. Описанието на нарушението следва да абсолютно точно и ясно, така че да не буди съмнение за какво се санкционира нарушителя. Обратното води до нарушаване правото на защита на последния. Това съставлява съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на наказателното постановление.

На следващо място остана недоказано обстоятелството дали констативния протокол, в който са дадени предписанията, е достигнал до знанието на представител на дружеството. В съдебно заседание св. К. заяви, че К. бил представил документ, че е технически ръководител на обекта, но такъв по делото не бе приложен. Св. А. даде показания в смисъл, че К. не е представил никакъв писмен документ какво е отношението му към дружеството и дали е упълномощен да получава от негово име документация. Обстоятелството, че е приел протокола със задължението да го предаде на представител на дружеството, не води автоматично до извода, че жалбоподателя е узнал за дадените предписания и оттам да съществува задължението да ги изпълни. Предвид на това не се доказа обстоятелството, че представител на дружеството е знаел, че са дадени предписания и съответно какъв е бил срока за отстраняване на същите. Предвид на това атакувания акт е и материално незаконосъобразен. Следва да се отбележи, че от приложените снимки, находящи се на л.16 от делото, не се установява замърсяване на пътното платно с кал и пясък, а снимките, съставляващи л.17, видно от датата поставена на листа, са от 17.01.2012 г., т.е. от повторната проверка.

С оглед изложеното наказателното постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/15.02.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което за административно нарушение на 98, т.3 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл.91 и във вр. чл.95 от същата, на „.......” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,*********, представлявано от Т.П.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.

                       

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: