Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Днес, 12.04.2012 г., Атанаска Атанасова- съдия-докладчик по НЧХД № 188/2012 г., след като се запознах с постъпилата частна тъжба от А.Г.А. с ЕГН ********** и извърших проверката, възложена ми с разпоредбата на чл.248, ал.2 от НПК, намирам, че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Съображенията са следните:

С частната тъжба е повдигнато обвинение против И.И.Т. ***, ЧСИ Н.В.Г., адв. Ю.Б. и Висшия съдебен съвет, за престъпления по чл. 170, ал.1, чл. 210, вр. чл. 209, ал.1, чл. 212, чл. 214, чл. 290 и чл. 294 от НК. В нея са изложени твърдения за следното:

Със заповед № 346/08.11.1994 г. тъжителят А.А. бил настанен в боксониера № 228 в общежитие “Парк 1” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, при месечен наем в размер на 8 лева. С решение от 12 и 13.11.2001 г. Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД възложил на изпълнителния директор да направи предложения на наемателите за извършване продажби на жилищата на настанените в тях наематели. Изпълнителният директор М. Б. се възползвала от тази възможност, за да набави за своите приближени и познати стаи от общежитието и неправомерно увеличила размера на наемната цена на 48 лева, считано от 01.12.2000 г., знаейки, че тъжителят през зимата не е трудово ангажиран и не може да заплаща наем в този размер. Поради забавяне в плащането на наема, настанителната заповед на тъжителя била отменена и последният бил принудително отстранен от жилището, като в него било настанено друго лице- Х.Т., който закупил жилището. По предявен от То. против А. иск с правно основание чл. 108 от ЗС било образувано гр.д. № 300/2002 г. по описа на РС- Несебър, приключило с влязло в сила решение. С първоинстанционното решение по делото било прието, че Т. не е имал качеството на наемател, не е заплатил цената и не е станал собственик на боксониерата. Това решение било отменено от Бургаския окръжен съд с решение № 176-І/22.06.2004 г. по гр.д. № 329/2004 г., потвърдено от Върховния касационен съд на Република България. С решението на окръжния съд тъжителят бил осъден да предаде владението на жилището, което според последния представлява приготовление за извършване на две престъпления. Освен това, било извършено и престъпление “по чл. 294 от НК или чл. 288 от НК”, тъй като описаните действия имали за цел виновни лица да избегнат наказателно преследване, а Т. да придобие неследваща му се облага. “Приготовлението” било продължено с поискване и издаване на изпълнителен лист в полза на Х. Т.в за предаване владението на недвижимия имот, въз основа на който било образувано по молба на адв. Б. (пълномощник на Т.) изпълнително дело № 10098020400092 по описа на ЧСИ Н.Г.. На тъжителя била изпратена призовка за доброволно изпълнение, с което същият бил “изнудван доброволно да поеме несъществуващ дълг”, като се откаже от жилището си, за да набави имотна облага на Т., което е квалифицирано в тъжбата като престъпление по чл. 214 от НК. Жилището било запечатвано от съдебния изпълнител два пъти, но тъжителят го отпечатвал и влизал в него, за което бил наказан с решение по НАХД № 379/2011 г. на РС- Несебър. Престъплението по чл. 170 от НК било довършено на 29.07.2009 г., когато Т. изнесли с помощта на полицейски инспектор вещите на А. и се настанили в жилището.

Изложените обстоятелства, макар и квалифицирани от тъжителя като деяние по чл.170, ал.1 от НК, сочат на обвинение за престъпление по чл.170, ал.2, вр. ал. 1 от НК, с оглед твърдението, че деянието е извършено от повече от две лица. Престъплението по чл. 170, ал.2, вр. ал.1 от НК е престъпление от общ характер. Такива са и посочените в тъжбата престъпления по чл. 210, вр. чл. 209, ал.1, чл. 212, чл. 214, чл. 290 и чл. 294 от НК. Внасянето на тъжба, в която е инкриминирано деяние, представляващо престъпление от общ характер, е налагало отказ за образуване на наказателно частен характер дело, доколкото образуването на наказателно преследване за престъпление от общ характер е в правомощията не на съда, а на органите на досъдебното производство, а тъй като такова е образувано, то следва да бъде прекратено, като съобразно разпоредбата на чл.42, ал.3 от НПК, постъпилата тъжба заедно с приложените към нея доказателства се изпрати на Районна прокуратура- Несебър.

Наред с изложеното, следва да се отбележи, че към момента на депозиране на тъжбата е изтекъл законоустановеният срок за иницииране на наказателно дело от частен характер за описаните деяния. Според разпоредбата на чл. 81, ал.3 от НПК, тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който същият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство. В конкретния случай, видно от твърденията в тъжбата, деянието “обсебване (завземане) на стая 228” е било “довършено” на 29.07.2009 г. и за него А. ***80/2009 г., т.е. тези обстоятелства са били известни на същия още към момента на депозиране на жалбата през 2009 г. От приложеното по делото постановление от 27.04.2011 г. на ОП- Бургас се установява, че по жалбата на А. е била извършена проверка и е бил постановен отказ да се образува досъдебно производство, по съображения, че не са налице данни за осъществен състав на престъпление от общ характер, а въводът във владение на Тодорови е извършен въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което тъжителят следва изцяло да се съобрази. Следователно, както от датата на узнаване твърдяното престъпление, така и от датата на последното произнасяне на прокурора по сигнала на А., е изтекъл срок, надвишаващ значително законоустановения 6-месечен срок за депозиране на тъжбата (подадена в СГС на 13.02.2012 г.).

Следва да се отбележи също така, че с тъжбата е повдигнато обвинение срещу лице, което не може да бъде субект на наказателна отговорност- Висшия съдебен съвет. Според разпоредбата на чл. 31, ал.1 от НК, наказателна отговорност носят физическите лица, навършили 18-годишна възраст, които в състояние на вменяемост извършат престъпление. В случая се касае за колективен орган на държавна власт, който не притежава посочените белези и следователно не може да носи наказателна отговорност.

С оглед горното,

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НЧХД № 188/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър и изпращам делото на Районна прокуратура- Несебър, с оглед изложените в тъжбата твърдения за извършени престъпления от общ характер.

Разпореждането може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Преписи от материалите по делото да се изпратят на РП- Несебър, а на тъжителя- препис от разпореждането.

 

Районен съдия: