О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                             12.04.2012г.                                      гр.Несебър

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на дванадесети април                                                    две хиляди и дванадесета година

в закрито заседание в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

 

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

наказателно частно дело № 214 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е с правно основание чл.244, ал.5 от НПК.

Образувано е по повод жалбата на Б.З.Ж. с ЕГН **********,***, в качеството й на пострадал против Постановление от 29.02.2012г. на Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура – гр.Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-1103/2009г. по описа на РУП-гр.Несебър.

С разпореждане от 28.03.2012г., съдът указа да се уведоми жалбоподателката да представи в тридневен срок от получаване на съобщението надлежни писмени доказателства за подаване на жалбата в законоустановения срок. В отговор на това, по делото постъпи писмо от жалбоподателката, в което същата сочи допълнителни факти и обстоятелства за случилото се. Не представя писмени доказателства за подаване на жалбата в предвидения от закона срок.

По допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

От приложеното по досъдебното производство известие за доставяне се установява, че жалбоподателката Ж. е получила лично на 14.03.2012г. препис от обжалваното пред настоящата инстанция Постановление от 29.02.2012г. за спиране на досъдебно производство № 14-1103/2009г. по описа на РУП-Несебър. В същото време, съдът констатира, че жалбата против постановлението на РП-Несебър е подадена на 22.03.2012г., входирана под № 2026/09г. в регистъра на Районна прокуратура – гр.Несебър. По делото не е приложен плик, от който да се установи евентуално по-ранна дата на подаване на жалбата. В определения от съда срок, жалбоподателката Ж. не представи надлежни доказателства за подаване на жалбата й в законоустановения срок.

Съгласно разпоредбата на чл.244, ал.5 от НПК, постановлението за спиране може да се обжалва от пострадалия или неговите наследници пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа , който в настоящият случай е изтекъл на 21.03.2012г. /присъствен ден/. Гореизложеното дава основание на настоящата инстанция да приеме, че жалбата е подадена след изтичане на законоустановения преклузивен срок за обжалване на постановлението на РП-Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-1103/2009г. по описа на РУП-Несебър. Съдът намира за нужно да отбележи, че съдът е осигурил и допълнително време с оглед евентуално забавяне на пощенските услуги, но и към настоящият момент указанията не са изпълнени.

Предвид гореизложеното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, а производството по делото -прекратено.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.З.Ж. с ЕГН **********,***, в качеството й на пострадал против Постановление от 29.02.2012г. на Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура – гр.Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-1103/2009г. по описа на РУП-гр.Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 214 по описа за 2012г. на Районен съд-гр.Несебър.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: