Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                        08.06.2012г.                           гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД               НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и четвърти април           две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                                      Председател: Йорданка Майска-Иванова

секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Й.Майска

наказателно административен характер дело № 217 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по повод постъпило постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Р.Р.М. с ЕГН – **********, роден в гр.Варна, живущ ***, турчин, български гражданин със средно образование, неженен, реабилитиран, за това, че на 12.01.2012г. около 14.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.»Г.С.Раковски» и ул.»Славянска» управлявал л.а. «Ф.П.» с ДК№ ....... без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 249/04.04.2011год. на Началника на РУП-Руен влязло в сила на 01.08.2011год./ – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Представител на Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени не се явява.

Обвиняемият М., се явява редовно уведомен, не оспорва фактическата обстановка и правните изводи, изложени в постановлението на РП-Несебър.  Изразява съжаление за стореното. Не сочи доказателства.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВОКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

На 01.10.2011 год. около 14,00ч. в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.»Г.С.Раковски» и ул.»Славянска» обв.М., в качеството си на водач на л.а. «Ф.П.» с ДК№ ....... бил спрян за проверка от свидетелите Илиян Д.Палвов и Явор С.Матров – младши полицейски инспектори при ПУ-Обзор към РУП-Несебър. От направената проверка се установило, че обвиняемия към момента на проверката не притежава свидетелство за правоуправление на МПС, поради което е съставен АУАН по ЗДвП. По-късно е установено, че обв.М. не притежава свидетелство за правоуправление на МПС към момента на извършване на деянието и че е бил санкциониран по ЗДвП с НП и свидетелството му за правоуправление на МПС отнето.

При така установената фактическа обстановка деянието, извършено от Р.М. е съставомерно по чл.343В, ал.2 от НК. От обективна страна деянието е извършено като на 12.01.2012г. около 14.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.»Г.С.Раковски» и ул.»Славянска» управлявал л.а. «Ф.П.» с ДК№ ....... без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 249/04.04.2011год. на Началника на РУП-Руен влязло в сила на 01.08.2011год./. От субективна страна деянието е извършено умишлено, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и  е целял именно тяхното настъпване.

            От събраните по делото доказателства се установява, че обвиняемия до настоящият момент има и  други наложени наказания по реда на ЗДвП и е извършил настоящото деяние в едногодишния срок от наказването му по административен ред без съответното свидетелство за управление, не е осъждан към датата на деянието,  не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК, от престъплението не са настъпили имуществени вреди. За престъплението се предвиждат до две години лишаване от свобода съгласно разпоредбите на чл.343В, ал.1 от НК. Обвиняемият признава вината си и изразява съжаление на стореното. С оглед изложеното и като взе предвид сравнително ниската обществена опасност на деянието и с оглед индивидуализацията на наказанието, по мнение на съда административно наказание  глоба определена към минимума при баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства биха постигнали възпитателен и предупредителен ефект върху обвиняемия и същият ще бъде принудително мотивиран да спазва правилата за движение п пътищата под страх, че при следващо нарушение ще последва реализиране на наказателна отговорност. Отчитайки гореизложеното, съдът намира подходящо в конкретния случай санкция “Глоба” в размер на 1000лева в полза на държавата. Съобразно разпоредбата на чл.343г от НК не се предвижда наказание по чл.37,т.7 от НК за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което такова не следва да бъде налагано.

Мотивиран от изложените съображения и на осн. чл.378, ал.4, т.1  НПК, Несебърски районен съд

 

Р          Е          Ш        И:

 

ПРИЗНАВА Р.Р.М. с ЕГН – **********, роден в гр.Варна, живущ ***, турчин, български гражданин със средно образование, неженен, реабилитиран за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2012г. около 14.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.»Г.С.Раковски» и ул.»Славянска» управлявал л.а. «Ф.П.» с ДК№ ....... без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 249/04.04.2011год. на Началника на РУП-Руен влязло в сила на 01.08.2011год./– престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: