Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                            22.06.2012г.                                        гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и втори юни                                                   две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Г.

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Г.

наказателно административен характер дело № 291 по описа за 2012г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството по делото е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

           Образувано е по повод жалбата на М.Н.Н., в качеството му на управител на „Ф.” ООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.”.........” № .. офис № ... против Наказателно постановление № 02-0202852 от 09.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ. Моли се съдът да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно.

           В съдебно заседание управителят на дружеството-жалбоподател се явява лично и поддържа жалбата си. Представя писмени и ангажира гласни доказателства.

            Процесуалният представител на ДИТ-гр.Бургас оспорва жалбата. Моли същата да бъде оставена без уважение, като неоснователна, а наказателното постановление - потвърдено, като правилно и законосъобразно. Също представя писмени и ангажира гласни доказателства.

           Съдът намира, че жалбата е подадена в законоустановения срок пред надлежната инстанция от лице, което има правен интерес, поради което е процесуално допустима.

            Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

            На 28.02.2012г., около 12.45 часа свидетелите Л.В. и К.Т. ***, извършили проверка на строителен обект – хотел „Аква Невис”, находящ се в КК Слънчев бряг – запад по повод възникнала смъртна трудова злополука. В хода на проверката, в строителния обект били установени над 20 /двадесет/ фирми-подизпълнители, всяка от които имала между 5 /пет/ и 20 /двадеест/ работника на место в обекта. При проверката, контролните органи установили, че  „Ф.” ООД, в качеството му на работодател, е допуснало до работа на горепосочения строителен обект лицето А.А.А. с ЕГН **********, на длъжност „общ” работник, преди да му бъдат предоставени екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Нарушението е установено при извършената проверка по документи на 13.03.2012г. в ДИТ-Бургас. За така установеното нарушение, на дружеството-жалбоподател е съставен АУАН, въз основа на който е издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

            Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, който е сезирал съда с жалба, предмет на разглеждане в производството пред настоящата инстанция.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно атакуваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия. Не се установява наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, съответно при издаване на атакуваното наказателно постановление. От представените по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на 28.02.2012г. лицето А.А.А. с ЕГН ********** е установено да работи на строителния обект – хотел „Аква Невис”, за което свидетелстват приетите, като доказателства по делото - списък на работещите /л.11/, в който под № 4, същият собственоръчно е вписал трите си имена, ЕГН, длъжност – общ работник и се е подписал; трудов договор № 156 от 27.02.2012г. /л.12/, видно от който лицето е постъпило на работа на 27.02.2012г., справка за приети уведомления по чл.62, ал.5 от КТ от 28.02.2012г. – 16:37:11 часа /л.13/, подписана от лицето Аспарухов не по-рано от 01.03.2012г., когато е била разпечатана, видно от датата в долния десен ъгъл на документа; списък на лицата, на които е направен ежедневен инструктаж на обект „Аква Невис” на 28.02.2012г. / л.14/, сред които в края на списъка е А.А.А. и на последно място – таблица за отчитане явяването и неявяванетона работа за месец февруари 2012г. на работниците във „Ф.” ООД /л.15/, в която по № 2 /две/ е отразено лицето А.А., който на 28.02.2012г. е отработил 8 /осем/ човекочаса. Гореизложеното се потвърждава и от показанията на водения от страна на жалбоподателя свидетел С.Й., заемащ длъжността технически ръководител във „Ф.” ООД. Същият установява пред съда, че на 28.12.2012г. лицето А.А.А. е бил на обекта и е попълнил данните в списъка на работниците даден им от инспекторите в ДИТ-Бургас. Наред с това свид.Йорданов заявява, че същият ден, преди започване на работа е провел ежедневен инструктаж на Аспарухов, какъвто се провежда след назначаване на определено лице на работа.

Гореизложеното налага извода, че жалбоподателят е бил законосъобразно санкциониран за извършеното от него административно нарушение.

Що се отнася до наложеното на жалбоподателя административно наказание, съдът намира, че същото е необосновано завишено, поради което следва да бъде намалено до предвидения от закона минимум, като счита, че по този начин ще бъдат постигнати в максимална степен целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202852 от 09.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Ф.” ООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.”.........” № .. офис № ..., представлявано от управителя М.Н.Н., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: