Р Е Ш Е Н И Е

 

                                              05.11.2012г.                              гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и осми септември                две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                                                         Председател: Йорданка Майска

секретар А.Г.

като разгледа докладваното от съдия Й.Майска

наказателно административен характер дело № 319  по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от С.Д.К. с ЕГН - **********,*** против Наказателно постановление № 11010169/06.03.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което за административно нарушение по чл.38, ал.3 от НВМОП/ДВ бр.84 от 2004г.,изм. и доп.от 13.01.2009г/ и на основание чл.32, ал.1, вр.чл.53  от ЗАНН, вр.чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на жалбоподателката е наложено административно наказание – глоба в размер на 300лв.. Моли се съдът да отмени обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на административно-производствените правила. При условията на евентуалност моли да бъде изменено наказателното постановление в санкционната му част, като бъде намален размера на наложената санкция до предвидения от закона минимум.

           Жалбоподателката, редовно уведомена, се явява лично и заявява, че  поддържа жалбата си. Сочат се писмени доказателства.

Процесуалния представител на Агенцията за държавна финансова инспекция в съдебно заседание оспорва жалбата, като неоснователна и недоказана. Пледира за потвръждаване на обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно. Представя писмени и ангажира гласни доказателства.

Съдът намира, че депозираната жалба е процесуално допустима – подадена е пред надлежния орган, в законоустановения срок, от правоимащо лице и съдържа изискуемите по закон реквизити.

Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намери за установено от фактическа и правна страна следното:

По повод издадена Заповед № ФК-10-7/04.01.2012г. на Директора на АДФИ  във връзка с писмо изх.№ 66-03-58 от 21.10.2011г. на Председателя на Сметната палата, с приложено извлечение на Окончателен одитен доклад № 0300001710 за извършен одит на финансовото управление на бюджета на Община Несебър за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2009г., в частта за нарушения на процедури за възлаганена обществени поръчки, актосъставителя В. е извършила финансова инспекция на Община Несебър, при която  е констатирала, че с решение № 19/02.04.2009г. на заместник кмета  на Община-Несебър е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез „открит конкурс” на осн.чл.3, ал.2 от НВМОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на найлонови торби за отпадъци, съобразно нуждите на Община Несебър”, като с решението е одобрено обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата в съответствие с изискванията на чл.5, ал.1,т.1 от НВМОП. Определеният критерий за оценка на предложенията  е „икономически най-изгодната оферта”, при показатели посочени в документацията. Показателите, формиращи комплексната оценка са: обща цена; най-ниска цена; експертна оценка на качеството на предлаганите стоки и експертна оценка на срока на доставка. Със Заповед №332/08.05.2009г. на заместник кмета на Община Несебър е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти. Комисията е заседавала на определената дата – 08.05.2009г. В срока, обявен от възложителя са постъпили две предложения с вх. №92-00-1986/29.04.2009г. от „П.”ЕООД, гр.Варна и вх. № 92-00-2029/07.05.2009г. от „С.С.”ЕООД, гр.С..  Посочено е в АУАН от актосъставителя, че съгласно чл.38, ал.3 от НВМОП, при отваряне на офертите най-малко трима от членовете на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения на участника, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. Констатирано е в акта, че при проверката на предоставените документи по процедурата, членовете на комисията не са подписали плика с ценовата оферта на кандидата „П.”ЕООД, гр.Варна, както и представените технически предложения на двамата участници „П.”ЕООД, гр.Варна и „С.С.”ЕООД, гр.С., които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. АУАН е съставен против жалбоподателката в качеството й на член на комисия, назначена  със заповед № 332/08.05.2009г. на заместник кмета на община-Несебър. Нарушението е квалифицирано по чл. 38, ал.3 от НВМОП.

Административно-наказващият орган след като е проверил акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, преценил е събраните доказателства, установил е, че нарушителят е извършил деянието виновно, и е издал обжалваното наказателно постановление. Същото е връчено на нарушителя срещу подпис в съответствие с императивната норма на чл.58 ал.1 от ЗАНН. 

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, за да се произнесе, настоящият съдебен състав съобрази:

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че жалбоподателката К. е санкционирана за извършване на административно нарушение по чл.38, ал.3 от НВМОП, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е отменена, което налага извода за несъставомерност на вмененото във вина на жалбоподателя административно нарушение, поради което няма основание за ангажиране на административно-наказателна отговорност спрямо него. Гореизложеното е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

На следващо място, съдът констатира, че съставения на жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение № 11010169/06.02.2012г. е издаден след изтичане на преклузивния шестмесечен срок от откриване на нарушителя, съгласно разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН и чл.66, ал.1 от НВМОП. Видно от приложените по делото писмени доказателства., жалбоподателката е установена като нарушител от органите на Сметната палата на 08.05.2009г., от която дата тече  срока за реализиране на административно-наказателна отговорност на нарушителя. От тази дата следва да се приеме, че е започнал да тече предвидения 6- месечен срок за съставяне на АУАН. Това е така, тъй като Сметната палата и АДФИ са паралелно действащи контролни органи по смисъла на тълкувателно решение № 48/28.12.1981г. по н. д. № 48/81г., ОСНК. Касае се за два органа за бюджетен контрол, поради което срока за съставяне на акта започва да тече от датата на откриване на нарушителя от първия от тях, в случая Сметната палата. По делото са представени  протоколи на комисията по открит конкурс, които са изготвени и подписани  от жалбоподателката на 08.05.2009г, поради което следва да се приеме, че към дата 08.05.2009г. нарушителят е бил вече известен. Констатирано е, че при проверката на предоставените документи, членовете на комисията не са подписали плика с ценовата оферта на кандидата „П.”ЕООД, гр.Варна, както и представените технически предложения на двамата участници „П.”ЕООД, гр.Варна и „С.С.”ЕООД, гр.С., за което нарушение жалбоподателката е била санкционирана. Както бе отбелязано по-горе, акта за установяване на административно нарушение е съставен на 06.02.2012г., т.е. след изтичане на посочения в закона преклузивен срок. Това съставлява съществено процесуално нарушение, водещо до самостоятелно основание за отмяна на атакуваното постановление.

Предвид гореизложеното, съдът намира жалбата за основателна, поради което същата следва да бъде уважена, а атакуваното наказателно постановление – отменено, като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 11010169/06.03.2012г на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, което за административно нарушение по чл.38, ал.3 от НВМОП и на основание чл.32, ал.1, вр.чл.53  от ЗАНН, вр.чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/,  на С.Д.К. с ЕГН - **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300лв. /триста/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

                                                                                                         

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: