Р Е  Ш Е Н И Е

 

310                                                             21.08.2012г.                                             гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                            НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на тридесети юли                                                                          две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

Секретар: К.Л.

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

наказателно административен характер дело № 470 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на К.А.С. с ЕГН **********,*** против Наказателно постановление № 1211 от 15.05.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя С. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП, на С. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП. Моли се съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на административно-производствените правила.

В съдебното заседание жалбоподателят С. се явява лично и поддържа жалбата си. Представя писмени доказателства.

За РУП-Несебър, редовно призовани, представител не се явява. Представят писмени и ангажират гласни доказателства.

Съдът намира, че депозираната жалба е процесуално допустима, подадена е пред надлежния орган, в законоустановения срок, от правоимащо лице и съдържа изискуемите по закон реквизити.

Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

На 28.04.2012., около 10 часа, в с.Р., общ.Несебър, органите по КАТ спрели за проверка лек автомобил „Шкода Фелиция” с ДК№ ****. На место, водачът на автомобила не представил документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС, като заявил, че работи към строителна фирма и документите му били в обекта. С оглед това, органите на КАТ извършили проверката въз основа на трите имена и ЕГН, които водачът посочил, а именно - К.А.С., ЕГН **********. При направената справка чрез дежурния било установено, че горепосоченото лице притежава валидно МПС. Наред с горното, при проверката било установено, че водачът не използва предпазен колан при управление на автомобила. За така установените нарушения на С. бил съставен акт, въз основа на който било издадено атакуваното пред настоящата инстанция административно нарушение.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят С., който е сезирал съда с жалба, предмет на разглеждане в производството пред настоящата инстанция. В жалбата си същият сочи, че на процесната дата – 28.04.2012г. не е бил в с.Р., а в дома си в гр.М. където се възстановявал след претърпяна операция на кръстни връзки на дясното коляно. Представя епикриза от МБАЛ „Еврохоспитал” – гр.Пловдив. Наред с това сочи, че е работил в с.Р. до 19.04.2012г., лед която дата не посещавал населеното място. За посоченият в акта и НП марка и номер на спрения за проверка лек автомобил установява, че е бил управляван от лицето Т.Е.Х. от гр.М., на когото е предоставил ЕГН му във връзка с получаване на трудовото му възнаграждение. Също така заявява, че посочения в НП адрес не съвпада с адреса му по лична карта.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно атакуваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия. Независимо от това съдът намира същото за незаконосъобразно по следните съображения:

По делото не се спори, че при извършената от органите по КАТ проверка, водачът на спрения за проверка лек автомобил „Шкода Фелиция” с ДК№ ****, не е представил свидетелство за управление на МВР и свидетелство за регистрация на управлявания от него автомобил, както и че е управлявал автомобила без поставен обезопасителен колан. Недоказано остана по делото обаче обстоятелството, че именно жалбоподателя С. е управлявал горепосочения автомобил на процесната дата, съответно е извършил посочените в обстоятелствената част на акта и НП административни нарушения. Напротив от показанията на актосъставителят М.Х. се установи точно обратното. Последният категорично заяви пред съда, че лицето в залата, посочвайки жалбоподателя С., не е лицето, което е управлявало въпросния автомобил в деня на проверката, като уточни, че водачът на автомобила бил по-слаб, а жалбоподателя С. бил по-бузест.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че жалбоподателят С. е бил незаконосъобразно санкциониран, тъй като по делото не се доказа същият да е извършил вменените му във вина административни нарушения. С оглед на това, съдът намира жалбата за основателна, поради което същата следва да бъде уважена, а атакуваното наказателно постановление  - изцяло отменено, като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

        

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1211 от 15.05.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.А.С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП, на С. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

        

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: