О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№444/        13.06.2012 година

 

Несебърският районен съд, гражданска колегия, на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                               Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова ч.гр.д. № 505 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод молбата на Д.Й.К. с ЕГН *********, А.Х.К. с ЕГН ********** и Д.Х.К. с ЕГН **********, тримата със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Гладстон” № 1, адв. М.К., за издаване на изпълнителен лист против П.Б.И. с ЕГН **********, с адрес:***, въз основа на решение от 22.05.2012 г. по ВАД № 158/2011 г. на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата- София.

Съдът, след като се запозна с постъпилата молба, намира, че не е компетентен да се произнесе по направеното с нея искане. Според разпоредбата на чл. 405, ал.3 от ГПК, молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение на арбитражен съд се подава в Софийския градски съд, който е компетентен да разгледа същата. Ето защо, производството по образуваното пред НРС ч.гр.д. № 505/12 г. следва да се прекрати и на основание чл.118, ал.2 от ГПК делото да се изпрати на надлежния СГС.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 505/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.

ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: