Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

123                                      10.08.2012 година                             гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                              граждански състав

на двадесет и първи юни                      две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

     Председател: Атанаска А.

 

при секретаря М.Д.

като разгледа докладваното от съдията А.

гражданско дело № 561 по описа за 2008 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от А. И. К., продължително пребиваващ в Република България чужденец с персонален номер: **********, гражданка на ***, ***, против Я.С.К. с ЕГН **********,***, с искане да бъде извършена съдебна делба на съсобствен на страните недвижим имот, находящ се в с. К., общ. Н., а именно: 1/3 ид.ч. от поземлен имот № **** по кадастралната карта на с. К., общ. Несебър, целият с площ от 6300 кв.м., както и да се допусне и извърши делба на моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “ML 270”, с ДК № ****.

В исковата молба се твърди, че страните са придобили в режим на съпружеска имуществена общност 1/3 ид.ч. от недвижимия имот и моторното превозно средство, предмет на делба. Изложено е, че бракът им е прекратен с решение № 174/12.03.2008 г. на РС- Ш. и понастоящем е налице съсобственост по отношение на посочените вещи, при равни дялове.

В депозиран по реда на чл. 131 от ГПК писмен отговор ответникът е заявил становище за недопустимост и за неоснователност на иска за делба на недвижимия имот. По отношение на процесния лек автомобил марка “Мерцедес” е изложил, че същият е бил противозаконно отнет през нощта на 22.01.2008 г. в гр. София, като за това деяние е образувано досъдебно производство № 177/2008 г. по описа на 04-то РПУ, СДП.

С протоколно определение от 07.12.2011 г. е прието изменение на иска за делба на поземления имот, като същият се счита предявен за целия имот № **** по кадастралната карта на с. К., общ. Н.. В същото с.з. са конституирани като съделители и лицата А.В.А. с ЕГН **********, Ж.П.Ж. с ЕГН **********, М.В.Н. с ЕГН ********** и Н.В.Н. с ЕГН **********.

В законоустановения срок съделителите А.А., Ж.Ж., М.Н. и Н.Н. не са представили писмени отговори. Не са заявили становища по предявения иск.

В съдебно заседание пълномощникът на ищцата поддържа предявения иск. Ангажира доказателства. С писмена молба моли да бъде допуснат до делба недвижимият имот, при квоти от по 1/6 ид.ч. за всяка от страните. По отношение на лекия автомобил предоставя на съда преценката относно допустимостта на предявения иск.

Процесуалният представител на ответниците моли да бъде допусната делба на недвижимия имот и да бъде изключен от делбата процесният лек автомобил.

Несебърският районен съд, като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е за делба във фазата по допускането й.

От приложеното по делото удостоверение, издадено от общ. Ш., се установява, че съделителите А. И. К. и Я. С. К. са сключили на 04.01.2005 г. граждански брак, за което е бил съставен акт № 1/04.01.2005 г. Така сключеният граждански брак е бил прекратен с влязло в сила решение № 174/12.03.2008 г. по бр.д. № 1561/2007 г., видно от приложеното удостоверение рег. № 2027/24.04.2008 г. на РС- Ш.. По време на брака между тях съделителят К. е придобил чрез покупко-продажба, заедно с А.В.А., Ж.П.Ж., М.В.Н. и Н.В.Н., поземлен имот № **** по кадастралната карта на с. К., общ. Несебър, целият с площ от 6300 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя, при следните квоти: 1/3 ид.ч. за Я.К. и по 1/6 ид.ч. за всеки от останалите купувачи, видно от приложения по делото нотариален акт № 198, том VІ, дело № 1036/23.06.2006 г. на нотариус с район на действие РС- Несебър.

С влязло в сила решение № 1651/22.06.2009 г. по гр.д. № 2037/2008 г. по описа на РС- Пловдив е бил отхвърлен предявения от Я.К. иск с правно основание чл. 21 от СК за установяване по отношение на А.К., че той е изключителен собственик на основание пълна трансформация на лично имущество на 1/3 ид.ч. от процесния поземлен имот № **** по кадастралната карта на с. К., общ. Несебър.

С оглед горните данни съдът приема, че между страните по делото е налице съсобственост по отношение на процесния недвижим имот. След прекратяване на брака между съделителите К. и К., в съсобственост на същите е останал придобития в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот- 1/3 ид.ч. от поземлен имот № **** по кадастралната карта на с. К., при равни дялове на същите, съгласно разпоредбата на чл. 27 от СК (отм.), а именно: по 1/6 ид.ч. за всеки от тях. В такъв размер са квотите и на останалите съделители, посочени изрично в нотариалния акт за покупко-продажба. Ето защо, процесният недвижим имот следва да се допусне до делба, при равни квоти на съделителите.

Относно иска за делба на МПС.

Не се спори по делото, че съделителите А. И. К. и Я. С. К. са придобили по време на брака си моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “ML 270”, с ДК № ****. След прекратяване на брака автомобилът е останал в съсобственост на двамата, при равни квоти (чл. 27 от СК- отм.). Независимо от това, делба на същия не може да бъде допусната и извършена, доколкото по делото не е установено в чие държане се намира той понастоящем. Видно от приложеното по делото постановление от 07.05.2008 г. по ДП № 177/08 г., пр. пр. № 3522/08 г. на СРП, лекият автомобил е бил противозаконно отнет от владението на К. на 22.01.2008 г., като извършителят на престъплението не е разкрит. Ето защо, искът за делба на същия следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между А. И. К., продължително пребиваващ в Република България чужденец с персонален номер: **********, гражданка на Република Беларус, **********,***, А.В.А. с ЕГН **********,***, Ж.П.Ж. с ЕГН **********,***, М.В.Н. с ЕГН **********,***, и Н.В.Н. с ЕГН **********,***, на недвижим имот, находящ се в с. К., общ. Несебър, съставляващ поземлен имот № **** по кадастралната карта на с. К., общ. Н., целият с площ от 6300 кв.м., при граници: ПИ № 39164.26.43, ПИ № 39164.26.15, ПИ № 39164.26.22 и ПИ № 39164.26.16, при квоти от по 1/6 за всеки от съделителите.

ОТХВЪРЛЯ иска на А. И. К., продължително пребиваващ в Република България чужденец с персонален номер: **********, гражданка ***, против Я.С.К. с ЕГН **********,***, за делба на моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “ML 270”, с ДК № ****.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: