РЕШЕНИЕ

 

                                                         02.11.2012 г.                                       гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                     наказателен състав  на тринадесети септември                        през две хиляди и дванадесета година                            

в публично заседание в следния състав:

                                                                        Председател: Е. У.

секретар К.Л.  

като разгледа докладваното от с. Е.У.

НАХД№ 632 по описа за 2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на Д. Г.Й., ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № БХ 279/17.07.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас към БАБХ и МЗХ, с което за нарушение на чл.23 ал.1 от Закона за храните, на основание чл.48 ал.1 от ЗХ, на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. Моли се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. Навеждат се доводи за допуснати процесуални нарушения. В съдебно заседание жалбата се поддържа лично и от адв.Проданова, ангажират се доказателства.

Наказващият орган, не изпраща представител.

Съдът, като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

При извършена проверка от служители на Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас на 03.07.2012 г. в обект за търговия с хранителни продукти, находящ се в гр.О., на ул.”С.” №** , е констатирано, чежалбоподателката Й. като продавач, осъществявала търговия на хранителни продукти, влизала в контакт с такива, без да е преминала задължителни задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, изискуеми при търговия и контакт с хранителни продукти , както и, че при поискване от контролните органи, не представила лична здравна книжка. За това нарушение, на 03.07.2012 г., бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 312/03.07.2012г. , въз основа на който е издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Съдът провери изцяло и служебно законосъобразността на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, намери, че са допуснати съществени процесуални нарушения.

От показанията на разпитаният в хода на съдебното производство свидетел С.С. се установи, че при проверката на място на 03.07.2012 г в е установила, че на обекта работила жалбоподателката. В момента на проверката, Й. била зад щанда и търгувала с хранителни продукти. Поискала лицето да и представи здравна книжка, при което жалбоподателката заявила, че няма такава. Това и дало основание да състави АУАН. 

В съдебно заседание, представителя на жалбоподателката, представя заверен препис на здравна книжка , както и копие на лична карта.

Видно от съдържанието на представените и приети документи, Й. притежава лична здравна книжка, издадена от Държавен здравен инспектор при Регионалната инспекция за здравеопазване и контрол на общественото здраве. Същата е издадена на 19.06.2007г. В същата е отбелязано , че на 02.07.2012г. за извършени лабораторни изследвания на лицето и на 06.07.2012г. здравната книжка е заверена с указание, че периодичния преглед е в валидност една година .

 

В тежест на административно-наказателното обвинение да докаже административното нарушение вкл. и неговите субективни елементи.

 Разпоредбата на чл.23, ал.1, от ЗХ регламентира,  че всяко лице, заето в производството и търговията с храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по установения за това ред.  За да е налице нарушение по смисъла на чл.23, ал.1 от ЗХ, следва да бъде установено от контролните органи и наказващия такъв, че лицето не е преминало през предварителен или периодичен медицински преглед. Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1, вр.ал.2 от ЗР, на Наредба №15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони, проведените предварителни или периодични медицински прегледи се регистрират в лична здравна книжка на лицето, която се съхранява в обекта, където последното работи и се представя на контролните органи при проверка.

Съдът констатира, че при съставянето на АУАН и НП е допуснато нарушение на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН контролния орган е установил, че извършва търговия с храни, като не представя документ за извършени предварителни и периодични медицински прегледи – лична здравна книжка, работи с неизяснен здравен статус. Тези факти идентично са възприети и от наказващия орган в НП. Така изложените факти създават от една страна неяснота досежно обективните признаци на нарушението по чл.23, ал.1 от ЗХ, и от друга противоречие със правната норма, под която е квалифицирано деянието. Не става ясно дали лицето изобщо не е преминало през периодични или предварителни медицински прегледи, или е преминало, но не представя здравна книжка, която да удостовери това обстоятелство. В НП е посочено от наказващия орган, че лицето не е преминало през медицински прегледи, което от своя страна осъществява състав на нарушение по чл.23, ал.1 от ЗХ, като е посочено и, че лицето не представя документ за преминати медицински прегледи по установения ред – лична здравна книжка. Така както са възпроизведени и възприети фактическите положения от наказващия орган, същите субсимират състав на нарушение по смисъла на чл.2, ал.2 от Наредба №15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони, а именно нарушение на задължението за съхранение на личната здравна книжка в обекта, в който работи лицето и непредставянето й на контролните органи при поискване. Нарушението на тази разпоредба се санкционира по реда на чл.48, ал.1 от ЗХ, но като самостоятелно нарушение и то именно на този текст. В случая би било налице нарушение по смисъла на чл.23, ал.1 от ЗХ, ако лицето е представило здравна книжка, но в нея липсват отбелязвания същото да е преминало през съответните медицински прегледи, изискващи се по закон. Непредставянето на такава книжка, която действително се явява документа удостоверяващ, че лицето е преминало през медицинските прегледи, не презюмира факта на неизвършени такива прегледи.А, видно от представените доказателства, констатациите в Акта и в НП не съответстват на действителната фактическа обстановка.

В конкретния случай, от доказателствата по делото се установява, че деянието не съставлява нарушение, а освен това ,  наказващия орган е допуснал нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, касаеща задържението му да провери изцяло законосъобразността и обосноваността на акта, преценка на събраните доказателства, а когато е необходимо и да извърши разследване на спорните обстоятелства, като не е обсъдил и анализирал фактите, съответно не е изменил квалификацията на деянието, според съда неправилно е ангажирана отговорност на жалбоподателя. Действително законодателят в чл.53, ал.2 от ЗАНН е предвидил издаване на НП при безспорно установено нарушение, субект и неговата вина при нередовност на АУАН, то когато пропуските и пороците са и в НП, това е основание за неговата отмяна

  Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд

РЕШИ:

 

 

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление № БХ 279/17.07.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас към БАБХ и МЗХ, с което за нарушение на чл.23 ал.1 от Закона за храните, на основание чл.48 ал.1 от ЗХ, на Д. Г.Й., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: